התמודדות עם פערי כוח אדם במקצועות הבריאות

תקציר

דו"ח זה עוקב אחר יישום החלטת ממשלה מספר 1140 מתאריך 20.02.2022, תוכנית להתמודדות עם פערי כוח אדם במקצועות הבריאות". הרקע להחלטה טמון במצוקת כוח האדם במקצועות הבריאות במגזר הציבורי והתחזית שמחסור זה ילך ויגדל בשנים הבאות ללא התערבות ממשלתית ליצירת פתרון רוחב כולל.

דו"ח הצוות הבין-משרדי לבחינת פערי כוח אדם במקצועות הבריאות, בדבר פערי כוח האדם הנוכחיים והצפויים עד שנת 2035 (להלן: "דו"ח מקצועות הבריאות")  קבע כי כבר בשנת 2020 היה מחסור משמעותי במרפאות בעיסוק ( 2,570), בקלינאיות תקשורת (2,189) ובפיזיותרפיסטיות (1,947). המחסור משפיע באופן ישיר על הזמינות ועל רמת השירות הציבורי. המחסור העתידי יורגש בעיקר בתחום התפתחות הילד שצרכני שירות מרכזיים שלו הם ילדים עם צורך במענים מיוחדים. למרות הדחיפות באבחון ובמענים מהירים בחלון הזמן בגיל הצעיר ולמרות שמשרד הבריאות קבע פרק זמן של עד שלושה חדשי המתנה, הרי שהתורים נמשכים פרקי זמן ארוכים בהרבה מכך ולעיתים אף כשנה.

מדו"ח מקצועות הבריאות נלמד עוד שמשק כוח האדם במקצועות הבריאות מחייב התערבות ממשלתית על מנת להגיע לאיזון בין הביקוש וההיצע, שכן הוא מתנהל בפיקוח ממשלתי. פתרון אפקטיבי למחסור המתמשך חייב להיות רוחבי ומתכלל ולכך נדרש לאסוף ולייצר מאגר נתונים עדכני ומהימן שכיום לוקה בחסר.

לא ניתן להפריז בחשיבותם של טיפולים ממקצועות הבריאות כמענים לאתגרים של האוכלוסיות הנדרשות להם, וביניהם, כאמור, ילדים עם צורך במענים מיוחדים. מחסור זה מהווה הפרת זכויות לשירותי רפואה המנויות בחוקים, בתקנות ובחוזרים רשמיים ובראשם בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד־ 1994, והוא אף מוביל לתוצאות לא רצויות ובתוכן "רפואה לעשירים" והעמקת פערים חברתיים־כלכליים, תורי המתנה ארוכים ובלתי סבירים לאבחונים ולקבלת טיפולים, פגיעה ממשית בקידומם ובהתפתחותם של ילדים שאינם מקבלים את הטיפולים הנחוצים להם במועד וכיו"ב.

אירועי שבעה באוקטובר 2023והמלחמה הנמשכת בארצנו בעקבותיהם, הביאו לצורך מוגבר בטיפולים ממקצועות הבריאות, לצד טיפולים בבריאות הנפש, והעצימו את החשיבות בהעסקת מטפלות במגזר הציבורי באופן שיוכלו לסייע במהירות ובתכיפות הנדרשות. הסיבה לכך נעוצה, בין היתר, בחוויות טראומטיות של ילדים עם צורך במענים מיוחדים, שהובילו לעיתים לרגרסיות ולצורך בטיפול משולב, נפשי ולצידו טיפול ממקצועות הבריאות, המהווה פעמים רבות חלק מהותי מהמעטפת הנדרשת לשיקום, בוודאי כשמדובר בילדים עם צורך במענים מיוחדים. למשל, ילד עם אוטיזם שמהטראומה שחווה פסק מלדבר, יידרש לצד הליווי של בריאות הנפש גם ליווי קלינאית תקשורת. המקרים, כמובן, רבים ומגוונים. לפיכך, הצורך הגובר העמיק את החוסר הקיים במטפלות עוד טרם המלחמה.

מה קורה עם זה

בינואר 2024 (11.01.2024), באיחור של כמעט שנה וחצי מתאריך היעד לפרסום וימים ספורים לפני אישור תקציב 2024, פורסם דו״ח סיכום עבודת הצוות הבין-משרדי לבחינה ויישום של צעדי מדיניות להתמודדות עם פערי כוח האדם במקצועות הבריאות (להלן גם: "דו"ח ההמלצות"). לכאורה, פרסום דו"ח ההמלצות מהווה יישום של כמה וכמה סעיפים מרכזיים בהחלטה ,1140אולם בפועל המלצות רבות נוסחו באופן שאינו אופרטיבי דיו או תלוי הקמת צוות עבודה בין־משרדי או ועדה ומבלי לפרט מתי ייושמו וכיצד ימומנו.

בדיקת סטטוס יישום ההחלטה מעלה כי שלושה סעיפים יושמו (% 43), שלושה סעיפים יושמו באופן חלקי, גם אם באיחור (% 43), וסעיף אחד לא יושם (% 14). ראוי לציין כי, באחד הסעיפים שיושמו באיחור ובסעיף שלא יושם כלולות מטרות מרכזיות ומהותיות המהוות ליבת ההחלטה. הבנה זו עולה מכך שעבודת המשרדים על תכנית התמריצים לטווח הקצר טרם פורסמה, ותכנית ההמלצות לטווח הבינוני והארוך אמנם פורסמה אך ללא לוחות זמנים ואבני דרך לביצוע,3 ללא תעדופים וללא הערכות תקציביות או מקור תקציבי.

 

 

 

לכתבה במדור המוניטור של גלובס

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
לאמץ את ממצאי דו"ח הצוות הבין־משרדי לבחינת פערי כוח אדם במקצועות הבריאות, בדבר פערי כוח האדם הנוכחיים והצפויים עד שנת .
כלל ממשלתי
מרכיב ההחלטה
התבצעה עבודות מטה, הצוות הבין־משרדי התכנס והדו"חות שאמורים להתפרסם מאמצים את דו"ח הצוות הבין־משרדי
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
להקים צוות בחינה ויישום של צעדי מדיניות להתמודדות עם פערי כוח האדם במקצועות הבריאות.
משרד ראש הממשלה
מרכיב ההחלטה
הוקם הצוות הבין־משרדי לפי הגדרת המשרדים הרלוונטיים בהחלטה, כאשר חברי הצוות אכן התכנסו בהרכבים שונים.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
גיבוש תכנית תמריצים על ידי הצוות הבין־משרדי, בהסכמה עם אגף תקציבים במשרד האוצר, להרחבת היצע השירותים ועידוד התעסוקה במקצועות הבריאות בשירות הציבורי בטווח הקצר. בתוך 45יום ממועד קבלת ההחלטה
הצוות הבין־משרדי אגף תקציבים
מרכיב ההחלטה
ממשרד רה"מ נמסר כי טיוטת תכנית התמריצים לטווח קצר נמצאת בשלבי סיכום סופיים. 4בפועל, עד כה, תכנית שכזאת לא פורסמה. דו"ח ההמלצות שפורסם בינואר 2024לא מתייחס לתמריצים לטווח הקצר, אלא בעיקר לטווח הבינוני והארוך.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
על הצוות הבין־משרדי לגבש ולהגיש לממשלה המלצות להתמודדות עם פערי כוח האדם בשירות הציבורי במקצועות הבריאות בטווח הבינוני והארוך, לרבות צעדי מדיניות ואופן יישומם. בתוך 180 יום ממועד קבלת ההחלטה.
הצוות הבין־משרדי
מרכיב ההחלטה
דו''ח ההמלצות לצעדי מדיניות בטווח הבינוני והארוך פורסם ביום ,11.1.2024באיחור של כמעט שנה וחצי מהמועד שנקבע בהחלטה לפרסומו. הדו"ח כולל מגוון המלצות, אך ללא תעדוף, ללא צעדים אופרטיביים לפעולה לצורך היישום וללא גיבוי תקציבי.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
משרד החינוך יגבש תכנית לעידוד כניסה של מטפלות ממקצועות הבריאות לעבודה במוסדות החינוך. בתוך 60ימים ממועד קבלת ההחלטה.
משרד החינוך
מרכיב ההחלטה
התוכנית גובשה, אולם מקורותיה התקציביים לא ידועים ונראה שעיקר יישומה טרם יצא לפועל. לא ברור האם ההצעות בדו"ח מינואר 2024 מקיפות את תכנית ההמלצות המלאה, אך הדו"ח אכן כולל שורת המלצות למגזר הציבורי בכלל ובתוכו בחינוך.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
לרשום את הודעת מנכ"ל מל"ג על קיומה של עבודת מטה בנושא מקצועות הבריאות לקראת גיבוש התוכנית הרב שנתית למערכת ההשכלה הגבוהה, אשר תתבסס בין היתר על נתוני דו"ח הצוות הבין־משרדי, ובכפוף לאישור ות"ת/ מל"ג.
ות''ת\ מל''ג
מרכיב ההחלטה
מתשובת המל"ג ומדו"ח ההמלצות מינואר 2024עולה כי התקיימה עבודת מטה לגיבוש התכנית הרב שנתית למערכת ההשכלה הגבוהה, ובמסגרתה הומלץ על הגדלת מספר הסטודנטים במקצועות הבריאות, הגדלת הסגל האקדמי בתחומים אלה, הרחבת השדות הקליניים ועוד. עם זאת, מההמלצות המנויות קשה ללמוד על אבני הדרך בתכנית ההמלצות ואופן יישומה.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
להטיל על מנכ"ל משרד ראש הממשלה למפות את השדות הקליניים הפעילים כיום במקצועות הבריאות ולהציג תכנית להרחבתם. בתוך 60 יום ממועד קבלת ההחלטה.
משרד ראש הממשלה
מרכיב ההחלטה
לפי האמור בדו"ח ההמלצות מינואר 2024, המיפוי בוצע בפברואר– מאי 2022ואף נבדק הפוטנציאל להרחבתם על פי אזור גיאוגרפי ומקצוע. 6עם זאת, בדו"ח לא מוצג המיפוי במלואו אלא מעט מאוד נתונים וממצאים שקשה ללמוד מהם על הקיים, על החסר ועל ההיתכנות להרחבה.
סטטוס היישום
יושם חלקית

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים