תוכנית לטיפול בתופעות הפשיעה והאלימות בחברה הערבית 2026–2022

רקע

התגברותן של תופעות הפשיעה והאלימות בחברה הערבית בישראל שברה שיאים בשנים האחרונות, ועקב כך ננקטו פעולות ונקבעו החלטות ממשלה. ההחלטה העיקרית- החלטת הממשלה  549- התקבלה באוקטובר 2021, בתקופת כהונתה של הממשלה ה־ 36. ההחלטה מתווה תוכנית חומש הכוללת פעולות רבות ותוכניות ארוכות־טווח בכמה משרדי ממשלה, ונקבעו מנגנונים אחדים לתכלול ההחלטה ולפיקוח עליה.

 

בקרוב ימלאו שנתיים וחצי לתוכנית החומש, ובדוח זה, שהוא חלק מפרויקט המעקב של ארגון יוזמות אברהם ושל המרכז להעצמת האזרח אחר ההחלטה, תוצג ההתקדמות ביישום ההחלטה על מרכיביה השונים. הדוח כולל רקע על תופעות האלימות והפשיעה בחברה הערבית ועל ההחלטות שהובילו לקבלת החלטה 549, פרק מתודולוגיה, פרק ממצאים המסכם את מידת היישום של מרכיבי ההחלטה לפי המשרד או הרשות הממשלתית האחראית להם, פרק סיכום המציג תובנות, חסמים ומאפשרים להחלטה וכן המלצות על בסיס התובנות שעלו. הדוח כולל גם לוח המפרט את כל המרכיבים האופרטיביים של ההחלטה ואת מידת יישומם על בסיס הדיווח שהתקבל ממשרד ראש הממשלה, האוסף את הנתונים מהמשרדים השונים

מה הוחלט

מסטטוס היישום והביצוע של מרכיבי ההחלטה עולה תמונה של יישום חלקי בלבד. בחלק ממרכיבי התוכנית חלה התקדמות ממשית והושגו היעדים שהוצבו, אך במרכיבים רבים אין התקדמות כלל או אין התקדמות מספקת במידה ההולמת תוכנית חומש שמחצית מתקופת יישומה כבר חלפה.

בחלק מהמרכיבים לא התקבל דיווח על יישום, ובאופן כללי נראה שלא מתנהל דיווח שוטף בחלק ממשרדי הממשלה. התנהלות זו מעידה על תפקוד לקוי של המשרדים והיא מציבה חסם בפני יישום ההחלטה. בעיה זו מתבטאת בהיעדר תיאום וסנכרון בין גורמי הממשל השונים הקושרים להחלטה, התכנסותם הקבועה ועבודתם המשותפת.

חסמים בולטים  נוספים: קושי בגיוס כוח אדם, שיתוף הפעולה בין המשרדים לבין הרשויות המקומיות אינו מספק ושינויים תכופים במדיניות עקב חוסר היציבות הפוליטי בישראל בשנים האחרונות. 

לקיראה מעמיקה, מוזמנים להכנס לדו"ח המלא

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים