פעילות הממשלה לפיתוח כלכלי באוכלוסיית המיעוטים בשנים 2016–2020

מה הוחלט?

החלטה 922 לעניין "פעילות הממשלה לפיתוח כלכלי באוכלוסיית  המיעוטים בשנים 2016-2020" התקבלה בדצמבר 2015 ולוותה בציפיות גדולות מאחר  והינה חסרת תקדים מבחינת ההיקף הביצועי ויועדה להיות מתוקצבת  בסכום של 15 מיליארד ש"ח. בנוסף להיקפיה התקציביים הגדולים, בניגוד לתוכניות חומש אחרות המתבססות על הקצאת תקציב לפרק זמן מוגבל, החלטה 922 ביקשה לעשות שינוי בשיטת ההקצאה של סעיפי תקציב רבים הנמצאים בבסיס התקציב של הממשלה. התוכנית מחייבת הקצאה של 20%–40% לחברה הערבית בתחומים של חינוך, בינוי, תשתיות, כבישים ותחבורה ציבורית. בנוסף, התוכנית מושתתת על ראיה על שינוי במספר תחומי חיים במקביל ושיתוף פעולה בין פקידות משרדי הממשלה השונים והרשויות המקומיות הערביות.

מה קורה עם זה?

דוח זה ביקש לבחון את אופן יישום ההחלטה בפועל, תוך מיפוי המאפשרים והחסמים אשר סייעו או עיכבו את יישומה.המעקב נפרש על פני כל שנות ההחלטה ונעשה הן באמצעות סקירת פרסומים ממקורות מידע הזמינים לציבור והן באמצעות שיח עם משרדי הממשלה השותפים בהחלטה ובעלי התפקידים הרלוונטיים. בחלוף כחמש וחצי שנים מקבלת ההחלטה, ניכר כי מרבית מסעיפי ההחלטה מיושמים במידת מה אך פחות ממחצית מהסעיפים מיושמים באופן מלא. כך מתוך 63 סעיפים ותתי סעיפים שנבדקו, נמצא כי 27 יושמו באופן מלא (%43), 22 יושמו באופן חלקי (%35) ו־14 לא יושמו כלל (%22).

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
גיבוש תוכנית תוך 120 יום, בעלת דגש על נושא השפה, פיתוח מנהיגות חינוכית, קידום מיומנויות וטיפוח זהות
מרכיב ההחלטה
גובשה תוכנית לשיפור איכות ההוראה ויש לה ביצוע תקציבי מלא. עם זאת, התוכנית אינה כוללת יעדים מדידים, ועולה שהסכום זניח ביחס לדרישות בשטח.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
גיבוש יעדים לשיפור שליטת התלמידים בערבית ועברית, ולהעלאת אחוז הזכאים לבגרות במתמטיקה ברמת 4–5 יח"ל, תוך 120 יום
מרכיב ההחלטה
גובשה תוכנית שבה הוצבו יעדים מדידים בהחלטת ממשלה מספר 1560, לאחר 170 יום. עם זאת, מרבית היעדים לא הושגו.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
גיבוש וקידום תוכנית לחינוך הבלתי פורמאלי בבית הספר, במתנ"סים ובתנועות הנוער, בשיעור שלא יפחת משיעור התושבים באוכלוסייה
מרכיב ההחלטה
התוכנית גובשה. הוקמה תנועת "אתגרים" והורחבה פעילות המתנ"סים ותנועות הנוער. עם זאת, יש ביצוע חלקי של שליש בלבד מתקציב תוכנית אתגרים. בנוסף לכך עלו טענות שהג'וינט האמון על התוכנית אינו מעורה בצרכי הנוער הערבי, תוכניתו אינה מיושמת, ומנגנוני התקצוב מאפשרים לנצל את התקציבים ע"י רשויות מחוץ לתוכנית.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הרשאות לבינוי כיתות לימוד והקמת צוות להסרת חסמים לבניית כיתות לימוד
מרכיב ההחלטה
הוקם צוות, אך לא פורסמו מסקנותיו ואין מידע באשר לכמות ההרשאות שקודמו. התקציבים שהוקצו זניחים ביחס לפערים במחסור בכיתות לימוד בין המגזר היהודי למיעוטים.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
אישור התוכנית ע"י הממשלה את היעדים בתחום החינוך
מרכיב ההחלטה
משרד החינוך הביא את תוכנית זו לאישור הממשלה, אך בעיכוב ניכר, ב־19.06.2016, כחמישה וחצי חודשים לאחר קבלת ההחלטה.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
המשך תקצוב 40% מסך תוספות השירות בתחבורה ציבורית ביישובי המיעוטים, או 100 מיליון ש"ח, הגבוה מבין השניים
מרכיב ההחלטה
המשרד הקצה 100 מלש"ח בשנה גם כאשר נדרש להקצות 40%, כך שהוקצה פחות מהסכום הנדרש. נוצל 69% מהסכום שהוקצה בפועל בלבד.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
קביעת יעדי ממשלה ארוכי טווח על מנת שתהיה השוואה מלאה של רמת שירותי התחבורה הציבורית בין יישובים יהודיים למיעוטים, עד לשנת 2022, מדדים מרכזיים — תדירות, רמת הכיסוי ומספר יעדים
מרכיב ההחלטה
נקבעו ופורסמו יעדי ממשלה והמשרד עומד ב־84% מהמדדים שקבע לעצמו עד סוף 2020. עם זאת, עדיין ישנו פער גדול מאוד בין רמת התחבורה הציבורית ביישובי המיעוטים לכלל הארץ במדדים שהוגדרו.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הכשרת נשים ניסיונית כנהגות בתחבורה הציבורית
מרכיב ההחלטה
התוכנית נדחתה מספר רב של פעמים, וצפויה להתקיים ב־2021.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הקצאה מינימלית של 40% מסך ההשקעה בפיתוח תשתיות כבישים ביישובי מיעוטים (בשנת 2016, 45%)
מרכיב ההחלטה
השקעת המשרד בתשתיות ברשויות המיעוטים אינה כשיעור הנדרש בהחלטה. אחוז הביצוע התקציבי עומד על 53% בלבד.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הקצאת 100 מיליון ש"ח לשדרוג כבישים חוצים את יישובי המיעוטים בשנים 2015–2016
מרכיב ההחלטה
הושקע הסכום הנדרש, אך ביצוע הכבישים בפועל טרם הושלם ולא צומצם הפער בהיקף ההשקעה מול המגזר הכללי.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
השלמת הנגשת כלל האמצעים לאספקת מידע לנוסעים באתרי מידע ממשלתיים בשפה הערבית
מרכיב ההחלטה
הסעיף יושם, מונגש מידע בתחנות, באינטרנט ובמרכז המידע הטלפוני.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
חלוקת תקציב ההסברה בהתאם לשיעור באוכלוסייה הכללית (15.3%)
מרכיב ההחלטה
בשנות ההחלטה הושקעו 21%–26% מתקציבי ההסברה לטובת הסברה לאוכלוסיית המיעוטים. אך נוצלו 74% בלבד. כמו כן, לדעת גורמם ברלב"ד, יש להקצות לפי שיעור ההרוגים מתאונות דרכים בחברה הערבית, כ־30%–33% בשנות ההחלטה, ולא לפי שיעורם באוכלוסייה.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
הגדלת אחוז ההקצאה לאוכלוסיית המיעוטים מתקציב שיווק ופיתוח אזה"ת עד ל 42.5% בשנים 2018–2020
מרכיב ההחלטה
בשנים 2016 ו-2018 הוקצה תקציב מעל הנדרש, ובשנת 2017 הוקצה פחות תקציב מהנדרש. הביצוע התקציבי בהרשאות להתחייב היה מלא, אך מימוש התקציבים בפועל נמוך מאוד. עקב חובות עבר, והחלטות ממשלה צולבות, התקציב שהגיע לרשויות הערביות בפועל עמד 26% בלבד מהתקציב המיועד.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
העברת 30 מלש"ח נוספים לפיתוח אזורי תעשייה ומסחר בהתניה לסעיף א'
מרכיב ההחלטה
היה ביצוע תקציבי מלא של התקציבים והוקצו 30 מיליון ש"ח נוספים בהקצאה בין משרדית.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הקצאת מחצית מתקציב "מסלול התעסוקה" לאוכלוסיות ששיעור השתתפותן נמוך, לתמרוץ מעסיקים להעסקתם
מרכיב ההחלטה
בוצע, מלבד ב־2018, אז עקב השינוי בשכר המינימום מספר הבקשות ירד והיה ביצוע חלקי בלבד.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הקצאת 17.5% מתקציב סניפי מעו"ף למיעוטים עד 2017 ו־20% בהמשך, ו־24 מלש"ח נוספים לעידוד עסקים קטנים בישובי התוכנית ב־2017–2020
מרכיב ההחלטה
בשנים 2016–2020 הוקצו התקציבים הנדרשים. עם זאת, בפועל היו דרישה וביקוש גדולים יותר. באשר להקצאה הנוספת בהרשאה להתחייב, הוקצו 24 מלש"ח שהושקעו בפריסה במהלך 5 שנות התוכנית.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הקצאת לפחות 10% מתקציב כלי הסיוע של מינהל סחר החוץ לקידום פעילות התעשייה של אוכלוסיית מיעוטים בשווקים בינ"ל, בהדרגה, ובהתאם לביקושים בפועל
מרכיב ההחלטה
ההקצאות בשנים 2017, 2018 ו-2020 היוו מעל 10% מסך התקציב. עם זאת, בשנת 2019 ההקצאה לאוכלוסיית המיעוטים היוותה כ־6.2% בלבד, עקב מיעוט הבקשות שהוגשו מקרב אוכלוסיית המיעוטים, למרות תרגום ההקצאה לערבית וקידומה בשווקים הרלוונטיים.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הגדלת ההקצאה השנתית לבניית מעונות יום ביישובי המיעוטים ב־25% לפחות, ע"פ ביקוש או הסטה בתום כל שנה
מרכיב ההחלטה
בכל שנות ההחלטה שוריין הסכום הנדרש (25% מסך התקציב), בפועל הוקצו 16.6% מסך התקציב בממוצע בכל שנה.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
שריון 25% מהקצאות תקציביות עתידיות להרחבת היצע המשפחתונים לאוכלוסיות המיעוטים
מרכיב ההחלטה
הייתה הקצאה תקציבית אחת במהלך החומש, ב־2017, ממנה הוקצו 25% לאוכלוסיית המיעוטים.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הפעלה של מרכזי הכוון תעסוקתיים, השקעת 200 מלש"ח להקמתם והפעלתם, והקמת וועדת היגוי ייעודית
מרכיב ההחלטה
במהלך שנת 2016 מרכזי ההכוון הופעלו באופן שוטף. בשנת 2017 הוחלט לפתוח שני מרכזים נוספים. הושקעו בהרשאה להתחייב כ-168 אלש"ח והוקמה ועדת ההיגוי הבין משרדית.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הפניית שליש מתקציב הפרסום של רשות המיסים באשר למס הכנסה שלילי לאוכלוסיית המיעוטים
מרכיב ההחלטה
הופנו 21%–27% בכל שנה, מלבד יושם חלקית בשנת 2020, בה לא הושקע תקציב.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
גיבוש תוכנית להרחבת פעילות המשטרה באוכלוסיית המיעוטים
מרכיב ההחלטה
באפריל 2016 התקבלה החלטת ממשלה מס' 1042 שהגדירה יעדים ותקציבים לשנה זו. עם זאת, היעדים לא הושגו במלואם.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
ביצוע בחינה מערכתית של תקציבי התמיכה במוסדות תרבות של אוכלוסיית המיעוטים
מרכיב ההחלטה
"מכרז עוגנים" בו יועדה להתפרסם "מפת התרבות" בוטל, והמפה לא פורסמה. על אף חוסר היישום של הסעיף, ניכרת עלייה גדולה בתקצוב התרבות בחברה הערבית בין 2015–2018.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
יוקצה עבור מוסדות ציבור ביישובי התוכנית תקציב בהיקף שלא יפחת מ־750 מלש"ח במהלך החומש
מרכיב ההחלטה
710 מלש"ח הוקצו במסגרת התוכנית ו־40 מלש"ח הוקצו במסגרת החלטה 1480 הנוגעת ליישובי הבדואים בצפון, שאינם מהווים חלק מיישובי התוכנית בהחלטה 922. הניצול התקציבי הוא יושם חלקית כ־13% בלבד.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הקצאת תקציב לפחות לפי שיעור אוכלוסיית יישובי התוכנית באוכלוסייה לטובת הקמת מוסדות ציבור
מרכיב ההחלטה
כחלק מיישום סעיף 7 ז' להחלטה, הוקצו הסכומים הנדרשים ע"פ סעיף זה, בהתאם לפרשנותו ע"י המשרד.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הקצאת 30% מכספי הקרן לשמירה על שטחים פתוחים, המיועדים לרשויות מקומיות, ליישובי מיעוטים כל שנה, עד שסך ההשקעות ישתוו לשיעורם באוכלוסייה, והמשך השקעות לפחות כשיעורם באוכלוסייה
מרכיב ההחלטה
הקרן הרחיבה את ההחלטה לכלל יישובי המיעוטים (בכפוף לאישור הממשלה), השקיעה כבר ב־2016 יותר משיעור אוכלוסיית המיעוטים באוכלוסייה זו, והמשיכה להשקיע לפחות לפי שיעורם באוכלוסייה בשנים 2016–2019.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הארכת החלטות ממשלה 4432 ו־1539 לעניין סבסוד פיתוח תשתיות בבנייה רוויה בקרקעות מדינה
מרכיב ההחלטה
החלטות אלו הוארכו. אולם, טרם ההארכה נודע שהאמצעים הננקטים ע"י ההחלטות תורמים מעט מאוד לצרכי האוכלוסייה ושאחוז הביצוע התקציבי נמוך.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
מנהל התכנון ישלים תכנון מתארי בכלל יישובי התוכנית העולים על 5,000 תושבים באמצעות תקציב של 80 מלש"ח
מרכיב ההחלטה
מתוך 43 היישובים הרלוונטיים לסעיף, 13 תוכניות מתאר היו קיימות טרם ההחלטה, 7 אושרו במהלכה, 4 נמצאים בהליכי תכנון מתקדמים ו־19 בהליכי אישור.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
יוקצו עבור תכנון מפורט, לרבות איחוד וחלוקה, ביישובי התוכנית שלא פחות מ־40,000 יחידות דיור, תקציבים שלא יעלו על 176 מלש"ח
מרכיב ההחלטה
בשנות ההחלטה הוקצה סכום של 91.925 מיליון שקלים עבור תכנון מפורט.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
יגובש הסכם אסטרטגי עם כל אחת מעשר הרשויות המקומיות הגדולות ועוד 5 נבחרות לתכנון, שיווק, פיתוח והוצאת היתרי בנייה לשכונת מגורים, לפי 3 שלבים מוגדרים, שמעבר ביניהם מותנה בתנאי סף תכנוניים
מרכיב ההחלטה
2 מתוך 15 הרשויות האסטרטגיות עברו משלב א' לשלב ב'. תקצוב תוכניות מפורטות עומד על 47%, ישנו תכנון מתארי מפורט ל־2 רשויות בלבד ותקצוב תוכנית לצרכי רישום לשלוש רשויות.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
ביישובי התוכנית שלא נכללו בהסכמים האסטרטגיים יושקעו השקעות ממוקדות. ההקצאה ליישוב בודד תהיה בין 3–20 מלש"ח וסך עלות ההשקעות יהיה 330 מלש"ח
מרכיב ההחלטה
הוקצו כ־ 244 מלש"ח אך רק 24% מההקצאות מומשו.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
פיצול ועדות מרחביות וחיזוק ועדות מקומיות ומרחביות — 100 מלש"ח.
מרכיב ההחלטה
נעשים צעדים לקידום הפיצול אך לא נעשה פיצול בפועל.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
תגבור מעטפת המתמחה באוכלוסיית המיעוטים והתאמת מכרזים, באמצעות תקציב תוספתי של 2.7 מלש"ח
מרכיב ההחלטה
המעטפת תוגברה בסכום שנקבע וקידמה קמפיינים לטובת אוכלוסיית המיעוטים, אך הללו פורסמו בעיקרם בעברית בלבד.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
הכשרת מתכננים ביישובי מיעוטים ברמת מומחיות גבוהה, קורסים והשתלמויות, ותוכנית להכשרה והדרכה לעובדי רשויות מקומיות בהליכי קידום תוכניות לאיחוד וחלוקה, סה"כ 2 מיליון ש"ח
מרכיב ההחלטה
נוצלו 11 אלש"ח בלבד מתוך התקציב ויש עיכוב בפיתוח ובביצוע קורס ההכשרה. יש תכנון לבצע את הקורס במהלך 2021, בהתאם למגבלות הקורונה.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
תקצוב תוכנית יחידת הרישום במשרד המשפטים ומפ"י לביצוע הסדר ביישובי המיעוטים, 5 מלש"ח
מרכיב ההחלטה
הוקצו 3.5 מלש"ח בלבד למשרד המשפטים ע"י משרד האוצר, ונוצל סכום חלקי בלבד מהקצאה זו. טרם הושלמו תהליכי ההסדרה של מרבית הקרקעות.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
על 50% מהיחידות שישווקו בשנים 2016–2017 ביישובי המיעוטים להיות בצפיפות של 6–8 יח"ד לדונם, ועל 60% מהיחידות שיתוכננו בשנים אלו להיות בצפיפות ממוצעת של 8 יח"ד לדונם
מרכיב ההחלטה
שווקים ביישובים האסטרטגיים היו על פי הצפיפות הנדרשת, אין מידע באשר ליישובים הממוקדים. התכנון תאם לדרישה, אך ביצועו נתקל בחסמים רבים של התנגדות תרבותית, עלות גבוהה של המגרשים, קשיי התארגנות בקבוצות רכישה ומגבלות השיווק לבני המקום.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
על צוות שמונה לבחינת בנייה בלתי חוקית להגיש את המלצותיו ליועמ"ש בינואר 2016, באשר למאפיינים הנחוצים ליחידה הארצית נגד בנייה בלתי חוקית. לאחר מכן, הממשלה תקבע ממשקים וקריטריונים ליישום סעיף 7
מרכיב ההחלטה
המלצות ועדת המנכ"לים הוגשו לממשלה והיוו בסיס, יחד עם החלטות וועדת קמינץ, להחלטת ממשלה 1559 ותיקון 106 לחוק התכנון והבנייה.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הגדלת שיעור הסטודנטים מקרב המיעוטים לתואר ראשון ל־17%, לתואר שני ל 12%, ולתואר שלישי ל־7%, בשנת 2021, בשיעור השקעות ממוקדות של עד 330 מלש"ח
מרכיב ההחלטה
היעדים הושגו, אחוז הסטודנטים בני המיעוטים גבוה מהיעד בכל היעדים. נכון לשנת תש"פ, אחוז הסטודנטים הערבים הלומדים לתואר ראשון הוא 18%, לתואר שני 15%, ולתואר שלישי 7%.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
קידום תוכנית רב שנתית לפיתוח העיר נצרת כיעד תיירותי
מרכיב ההחלטה
בניית תוכנית תיירותית לבניין הסראיה — גובשה ופורסמה פרוגרמה מפורטת באוקטובר 2017, אך בדו"חות ועדת ההיגוי נכון לשנת 2020 כתוב שהתהליך תקוע עקב קשיים תקציביים. בניית תוכנית תיירותית אסטרטגית לעיר נצרת — לא יושמה עקב קושי בהעמדת מאצ'ינג מצד הרשות למען השתתפות בשכר יועץ. בתגובה לכך צומצמה ההשתתפות התקציבית הנדרשת מצד הרשות ב־15%, והתהליך הותנע מחדש בתאריך ה־04.08.2020.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
הגדלת התקציב המופנה לפיתוח רשויות אוכלוסיית המיעוטים באזורי פעילות המשרד
מרכיב ההחלטה
הסכומים שהוקצו ע"י המשרד לתקצוב יישובי המיעוטים אמנם מוקצים למטרות הנקובות בהחלטה, אולם השנה היחידה בה נרשמה עמידה ביעדים שנקבעו בהחלטת הממשלה היא שנת 2016.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
וידוא מימוש החלטה קודמת להקצאת מענקים בשיעור של כ־50% מסך המענקים לשדרוג והקמה של מערכות ביוב למשך 3 שנים
מרכיב ההחלטה
בוצעו פרויקטים להקמה ושדרוג מערכות ביוב ב־20 רשויות מקומיות. בעקבות פרויקטים אלו עלה אחוז החיבור לביוב מכ־35% בשנת 2016 ל־90% בשנת 2019, כאשר היעד לסוף התוכנית בתחילת שנת 2021 הינו 95%.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
וידוא תיאגוד של רשויות המיעוטים שאינן נכללות תחת תאגיד מים וביוב עד לשנת 2020
מרכיב ההחלטה
מתוך שש הרשויות החייבות בתיאגוד צורפו עד כה שלוש רשויות בלבד לתאגידי מים וביוב.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
בחינת הגבלת הדירוג הכלכלי־חברתי של הרשויות המקומיות אשר נהנות מהתקנת שיפוץ המגרשים העירוניים של המשרד
מרכיב ההחלטה
לא התקבל מידע ממשרד התרבות והספורט בנוגע לסעיף זה.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
בחינת הקצאה של 25% מתקציב הבנייה והשיפוץ של מתקני ספורט לבניית מתקנים ביישובי המיעוטים
מרכיב ההחלטה
ברוב השנים אחוז ההקצאה עלה על 25%, ובשנים בודדות ירד ממנו. בשנה האחרונה תוכנית המתקנים הלאומית אינה בתוקף. נכון לפברואר 2021, נעצרו כל תוכניות בניית ושיפוץ מתקני ספורט ובמשרד עובדים על הכנת תוכנית מתקנים לאומית חדשה.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
שינוי השם של השירות הלאומי כך שתהיה אפשרות לכנות אותו בשם "שירות קהילתי"
מרכיב ההחלטה
בשנת 2017 החוק תוקן ומסדיר את כינוי מערך השירות הלאומי גם כ"התנדבות קהילתית".
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
בניית צוות לבחינת תמריצים להגדלת מספר המתנדבים מקרב אוכלוסיית המיעוטים
מרכיב ההחלטה
קיימת עליה של 18% במספר המתנדבים מאוכלוסיית המיעוטים, ובעקבות גיבוש הצוות הוקמו שתי תוכניות להגדלת מספר המתנדבים: "המתנדב האוניברסלי" ו"מענא".
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
פעולה לקידום איחוד בתי החולים בנצרת ושיפור האיכות הרפואית והשירות לאזרחים
מרכיב ההחלטה
מהלך איחוד בתי החולים נכשל. לטענת משרד הבריאות, הם פועלים כעת לקידום שיתופי פעולה בין בתי החולים.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
קידום תוכנית לתמרוץ ופיתוח כלכלי ופיתוח הון אנושי ברשויות מצטיינות
מרכיב ההחלטה
נחתמו ויצאו לפועל תוכניות לתמרוץ ופיתוח הון אנושי עם 13 מתוך 16 הרשויות המצטיינות. יש שלוש רשויות שבהן לא נוצרו תוכניות אלו, בשל התכנות נמוכה לביצוע התוכניות והעמידה ביעדים.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
קידום השתתפות של בני יישובי המיעוטים בתוכנית "צוערים לשלטון המקומי"
מרכיב ההחלטה
אחוז המשתתפים בתוכנית "צוערים לשלטון המקומי" מקרב אוכלוסיית המיעוטים בשנים 2017–2020 עמד על 18% ועל כן לא עמד ביעד (25%). אחוז בוגרי התוכנית שהשתלבו ביישובי המיעוטים עמד על 24.5%, אחוז הגבוה מיעד המשרד (22%).
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
הקצאת 800 מלש"ח נוספים בהרשאה להתחייב עבור מענקי פיתוח לרשויות ביישובי התוכנית המורחבת
מרכיב ההחלטה
הסכום הוקצה במלואו אך הביצוע התקציבי עומד על 45.5% בלבד.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הקצאה חד פעמית של 200 מלש"ח בשנת 2016, להגדלת התקציב המשותף של יישובי התוכנית המורחבת
מרכיב ההחלטה
המענק חולק במלואו.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הצבת יעד של העלאת שיעור גביית הארנונה ביישובי המיעוטים בנקודה אחת בכל אחת מהשנים 2016–2018
מרכיב ההחלטה
התוכנית יושמה ובשנת 2018 כ־60.5% מכלל הרשויות הערביות עמדו ביעד גבייה של 83% מול 44% בשנת 2016.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
הקצאת מענק של 50 מלש"ח בהרשאה להתחייב כתוספת תקציבית לטובת שיפור ההיערכות לחירום של יישובי התוכנית המורחבת
מרכיב ההחלטה
הוקצו 48 מיליון ש"ח עברו שיפור תשתיות מרכז ההפעלה הרשותי והיערכות לחירום ברשויות התוכנית, אמנם אחוז הביצוע לתקציב זה עמד על 46% בלבד. שני מיליון נוספים הוקצו ונוצלו במלואם עבור פרויקט נוהלי חירום ופרויקטים ממוקדים ברשויות בסיכון.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
להטיל על משרד הפנים לקדם שיתופי פעולה בין כלל הרשויות המקומיות לרבות יישובי המיעוטים
מרכיב ההחלטה
מדד היישום של משרד הפנים להחלטה זו הינו הצטרפות רשויות המיעוטים לתוכנית "אשכולות". נכון ל־2020 67% מרשויות המיעוטים מאושכלות.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
גיבוש תוכנית לקידום תחום רישוי העסקים ולצמצום שיעור העסקים הפועלים ללא רישוי ברשויות המקומיות וביישובי המיעוטים
מרכיב ההחלטה
ננקטו פעולות לקידום רישוי העסקים וצמצום שיעור העסקים הפועלים ללא רישוי, אך ממוצע אחוז העסקים הפועלים עם רישוי ירד מ־45% ב־2015 ל־42% בשנים 2019–2020.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
המשרד לשוויון חברתי הוא שאחראי על ניהול התוכנית, ריכוזה, ויישומה. על המשרד לדווח לוועדת השרים לענייני מיעוטים לפי הצורך ולכל הפחות אחת לחצי שנה
מרכיב ההחלטה
נכון לחודש אוקטובר 2020, ועדת השרים לענייני מיעוטים לא התכנסה מאז הממשלה הקודמת ולכן לא קיבלה דיווחים על התקדמות התוכנית.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
לצורך יישום התוכנית תוקם ועדת היגוי בין משרדית
מרכיב ההחלטה
ועדת ההיגוי אכן הוקמה והתכנסה תשע פעמים עד לתאריך 22.09.2020, ואף פרסמה דו"חות מפורטים על התקדמות יישום ההחלטה.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
אישור תוכנית עבודה רב שנתית ותוכניות עבודה שנתיות הנגזרות ממנה. איתור עיוותים נוספים בתחומי הפעילות של המשרדים וקידום צעדים מבניים לתיקונם
מרכיב ההחלטה
המשרד לשוויון חברתי מגדיר את פרסום דו"ח ועדת ההיגוי אחת לחצי שנה כפרסום תוכנית עבודה רב שנתית.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
מינוי גורם מקצועי בכיר בכל משרד רלוונטי אשר ירכז את עבודת משרדו בכל הקשור לתוכנית העבודה ויישומה. גורם זה ידווח למשרד לשוויון חברתי על התקדמות התוכנית במשרדו ועל חסמים או כשלים בביצועה
מרכיב ההחלטה
במדריך ליישום ההחלטה שפרסם המשרד לשוויון חברתי בספטמבר 2017 צוינו מספר אנשי קשר רלוונטיים בכל משרד אשר אחראים על יישום הסעיפים הרלוונטיים בהחלטה.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
החברה המנהלת ורשויות שיעבדו באופן עצמאי ידווחו על קצב ההתקדמות, היקף יישום התקציב וחסמים ליישום למשרד לשוויון חברתי — והוא ידווח לועדת ההיגוי
מרכיב ההחלטה
ישנו מערך מעקב משרדי ברמה היישובית — אחוז ניצול תקציבי ויישום התוכנית בכל ישוב, וכן מערך של ממצאי משאבים בכל הישובים. סטטוס הניצול התקציבי הועבר לכל ישוב באמצעות מכתב וכן מתקיימות ישיבות דו־שנתיות בין המשרד לישובים.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
לצורך בקרה על התוכנית, על משרד האוצר להקצות תקציב בסך 10 מלש"ח בפריסה על פני 5 שנים 2019–2020
מרכיב ההחלטה
לאחר הליך מכרזי נבחרה חברת הייעוץ TASC בסוף שנת 2017. החל מראשית שנת 2019 החלה הרשות לפיתוח כלכלי בסיוע חברת הייעוץ לקיים ביקורים בכלל הרשויות המקומיות הכלולות בהחלטת הממשלה. במהלך שנת 2019 בוצעו 90 ביקורים. כמו כן, נערכו 15 בקרות עומק ודיונים בין מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי לבין הרשויות המקומיות, וכן 3 סיורים של אגף התקציבים והרשות לפיתוח כלכלי ברשויות במהלך המחצית השנייה של 2019. צעדים אלו מוגדרים כאפקטיביים על ידי המשרד לשוויון חברתי. בשנים 2018–2019 התקיים מימוש תקציבי מלא של הכספים שהוקצו, ותקציב שנת 2020 עודנו ממומש.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
בחינת הצורך בעדכון או שינוי התוכנית אחרי שנתיים. בחינת הצורך בגיבוש צעדי המשך לתוכנית אחרי 4 שנים
מרכיב ההחלטה
מטרות הצעדים שננקטו בביצוע סעיף 19 א' מוגדרות בדו"ח ועדת ההיגוי של חודש ינואר 2020 כזיהוי ואיתור חסמים רוחביים המשותפים למספר רשויות, הפקת לקחים והנחלת שינויים במקרה הצורך בהחלטה 922 ולקראת החלטת המשך. בתאריך 25.10.2020 הוארכה החלטת ממשלה 922 בשנה נוספת (החלטה 468) על מנת לאפשר מימוש תקציבי של שנת 2020 ופתרון חסמים. בימים אלה מתבצע יחל תכנון של תוכנית החומש הבאה, הן על ידי עבודת מטה והן על ידי התייעצות עם גורמים ברשויות המקומיות.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
פעילות להפצת המידע בדבר יישום התוכנית באופן שוטף בקרב אוכלוסיית המיעוטים והציבור בכלל
מרכיב ההחלטה
לצורך הפצת המידע בקרב הציבור הוקם אתר המוקדש למעקב אחר התוכנית אך הוא כבר אינו פעיל. ישנה הפצה שוטפת ומידית של מידע יישומי עם השותפים במשרדי הממשלה וברשויות המקומיות וכן עם גורמים רלוונטיים כגון עמותות, מכוני מחקר ומומחים. עם זאת אין הפצת מידע לציבור הרחב בפלטפורמה נגישה וברורה, ושיתוף החומרים נעשה באופן מבוקר וסלקטיבי.
סטטוס היישום
לא יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים