הממשלה נפרדת מהפקס

העמדת ערוץ תקשורת מקוון לציבור לפנייה אל הממשלה כחלופה לפקסימיליה

מה הוחלט?

החלטת הממשלה מנחה את כל משרדי הממשלה ויחידות הסמך לאפשר לאזרחים לפנות אליהם ולשלוח מסמכים  באמצעות כלי דיגיטלי כחלופה לפקסימיליה, ומורה למשרדי הממשלה לפרסם תוך 90 יום את פרטי הכלי הדיגיטלי. בנוסף, יש למנות גורם אחראי ליישום ההחלטה בכל אחד ממשרדי הממשלה. כמו כן מבקשת ההחלטה לקדם את יישומה גם בדריקטוריונים של תאגידים ממשלתיים ובמשטרת ישראל.

מה קורה עם זה?

נכון לאוקטובר 2017 מצאנו כי מרבית הגורמים הביורוקרטיים העמידו לרשות הציבור כתובות מייל (22 מתוך 32 גורמים שנבדקו), ומיעוטם בחר ליצור טפסים מקוונים לפנייה דרך אתר אינטרנט. גם הסעיף שמורה לכל משרד למנות עובד שיהיה אחרי על יישום ההחלטה – בוצע. מצאנו גם שמרבית התאגידים הציבוריים אכן בחרו לאפשר יצירת קשר בערוץ דיגיטלי, ומהבדיקה שערכנו התברר שגם רשויות מקומיות רבות התקדמו לשלב המענה הדיגיטלי, חלקן גם בפייסבוק. גם הסעיף שעוסק ביישום ההחלטה בפניות של הציבור אל משטרת ישראל – יושם. אתר המשטרה הונגש ואפשר להגיש דרכו תלונה.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
הקמת ערוצים דיגיטליים לפניית האזרח אל שירותי הממשל, בכל עניין שבו מתאפשרת פנייה באמצעות פקס.
מרכיב ההחלטה
רוב הרשויות בחרו לספק תיבות לפנייה אזרחית בדוא"ל, והיתר מאפשרות פנייה באמצעות טופס מקוון באתר אינטרנט. עם זאת, לא כל השירותים שניתן לקבל בפקס מסופקים באותן כתובות מייל.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
פרסום ערוצי ההתקשרות החדשים לצד כל פרסום של פקס לשירותי האזרח תוך שלושה חודשים וכן באתר האחוד.
מרכיב ההחלטה
הערוצים הדיגיטליים השונים – תיבות לפנייה במייל או טפסים מקוונים באתרי הרשויות – מפורטים באתרי השירותים ורוכזו גם באתר האחוד gov.il.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
קביעת גורם מנהלתי בכל רשות/יחידה כאיש קשר לצורך יישום ההחלטה.
מרכיב ההחלטה
בוצע בהתאם להנחיית ראש רשות התקשוב הממשלתי מה-17.2.2016
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
בחינת יישום ההחלטה בקרב התאגידים הממשלתיים והחברות הממשלתיות
מרכיב ההחלטה
נמצא כי רובן המכריע של החברות הממשלתיות מחזיקות בפלטפורמה דיגיטלית לפניות הציבור.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
בחינת יישום ההחלטה בקרב הרשויות המקומיות
מרכיב ההחלטה
בהתאם לחוק, כל העיריות מתחזקות אתרי אינטרנט דרכם יכול הציבור לפנות בערוצים דיגיטליים.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
יישום ההחלטה גם במשטרת ישראל, בתוך חצי שנה מקבלתה,.
מרכיב ההחלטה
אתר המשטרה הונגש.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
גיבוש המלצות בדבר האפשרויות למתן מענה לפניות האזרחים באותו ערוץ דיגיטלי דרכו נעשו הפניות
מרכיב ההחלטה
ההמלצות גובשו והוגשו באיחור בחודש ספטמבר 2016.
סטטוס היישום
יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים