תכנית לאומית לשיפור הרגולציה ותיקון החלטות ממשלה

מה הוחלט?

בהחלטת ממשלה שפורסמה בשנת 2018 הוחלט על הקמת צוות בין משרדי שידון בנושאי רוחב הקשורים לאסדרה. צוות זה פרסם דו"ח מקיף בחודש יולי 2021 אשר התבסס גם על סקירה משווה ודו"חות נוספים. בהחלטת ממשלה 218 מיום 01.08.2021 בה יעסוק דו"ח מוניטור זה אומץ הדו"ח של הוועדה הבין משרדית. במרכז החלטת הממשלה עומדת ההחלטה להקים את רשות האסדרה, אשר תבקר על הליכי האסדרה במשרדים השונים ותפקח על הרוגולטורים הרבים. בהחלטה נקבעו תפקידי הרשות, עקרונות מרכזיים לאופן גיבוש אסדרה חדשה ודרכי תיאום בין הרגולטורים השונים ופרסום אסדרה במאגר אחוד. ביום 04.11.2021 אושר חוק עקרונות האסדרה שקובע כי תוקם רשות הרגולציה, כמו גם עקרונות יסוד לאסדרה, כללי מסגרת עבור מאסדרים והליכי בקרה והיוועצות עם הרשות, ברוח החלטת הממשלה.

מה קורה עם זה?

על אף שחוק עקרונות האסדרה אושר בכנסת לפני מעל שנה וחצי ועל אף שרשות האסדרה הוקמה כפי שנקבע בהחלטת הממשלה, עבודת הרשות נתקלת בחסמים רבים בכדי לממש את ייעודה. כפי שאראה בדו"ח מוניטור זה, מרבית סעיפי ההחלטה לא יושמו, כיוון שהרשות טרם אוישה במלואה והוקמה הלכה למעשה. גורמים מעכבים בתחום משאבי אנוש (תקנון, פרסום מכרזים וכו'), וחסמים בתחום ההתקשרויות עם יועצים חיצוניים (תקציב מסודר ונפרד לרשות, ועדות מכרזים וכו'), חילופי ממשלה תכופים הובילו לכך שסעיפי ההחלטה יושמו באופן חלקי, אם בכלל ושהרשות לא עמדה בלוחות הזמנים שהוצבו לה.

מתוך 17 סעיפי הדו"ח, 8 יושמו, 2 יושמו חלקית ו־7 לא יושמו. הפער המרכזי העולה מכתיבת דו"ח זה הינו העובדה שרשות הרגולציה למעשה לא השלימה את הקמתה ולא החלה לפעול.

 

 

לכתבה במדור המוניטור ב-"גלובס"

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים