תכנית לאומית למאבק בסחר בבני אדם 2019 – 2024

תכנית לאומית למאבק בסחר בבני אדם 2019 - 2024 ותיקון להחלטת ממשלה על בסיס החלטת ממשלה 4463

מה הוחלט?

החלטת הממשלה 4463 מיום 13 בינואר 2019 בעניין "תכנית לאומית למאבק בסחר בבני אדם 2019 – 2024 ותיקון להחלטת ממשלה", נועדה לקדם ולחזק את המאבק בתופעת הסחר בבני אדם בישראל, הכולל עבירות סחר לזנות, ניצול מיני, עבודות כפייה, נטילת איברים מן הגוף, הולדת ילד ונטילתו ועוד.

החלטה זו היא המשך להחלטת הממשלה 2670 מיום 2.12.2007 והיא מטילה על ועדת המנכ"לים הקבועה לנושא סחר בבני אדם (להלן ועדת המנכ"לים) ועל מתאמת המאבק בסחר בבני אדם במשרד המשפטים, לגבש תכנית יישום חדשה, אשר מותאמת לדפוסים המשתנים של תופעת הסחר בבני אדם.

 

על פי החלטת הממשלה, על תכנית היישום להתמקד בארבעה מישורים: חיזוק והגברת האכיפה, פיתוח מענים להגנה על קורבנות וזיהויים, קידום אמצעים למניעת התופעה וקידום שיתופי פעולה חוצי מגזרים למאבק בתופעה.

 

 

מה קורה עם זה?

ניתן לומר, כי מרבית סעיפי ההחלטה לא יושמו כלל. כך, לא יושמו ארבעה סעיפים מתוך שישה סעיפים בהחלטה
(66.7%), סעיף אחד יושם חלקית (16.65%) וסעיף אחד יושם במלואו (16.65%).

 

ניכר כי האתגר המרכזי אשר הביא לעיכובים משמעותיים ביישום החלטת הממשלה היה פיזור הכנסת והיציאה לשלושה סבבי בחירות לאורך זמן ממשוך

 

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
גיבוש תכנית יישום על בסיס התכנית הרב־ שנתית למאבק בתופעת הסחר בבני אדם והעבדות המודרנית. תכנית היישום תכלול מנגנון של בקרה ודיווח של משרדי הממשלה לוועדת המנכ"לים. תכנית היישום תתייחס לכל סוגי הסחר בבני אדם — סחר לזנות, לעבדות ולעבודת כפייה; סחר לנטילת איברים מן הגוף; סחר למטרת הולדת ילד ונטילתו; סחר לביצוע עבירת מין ועוד. בכל אחד מהמישורים תהיה התמקדות בהגנה על קטינים ועל נפגעי העבירה. התוכנית תובא לאישור הממשלה לאחר גיבושה וטרם יישומה.
מרכיב ההחלטה
העבודה על גיבוש ת כנ ית הי ישום הכוללת את ההנחיות המפורטות החלה. העבודה נעשית בצוותים, כאשר כל אחד מהם עוסק בחלק אחר של תכנית היישום: מניעה, אכיפה והגנה על קורבנות. הצוותים הוקמו בשנת 2019 ועבודתם טרם הסתיימה. תהליך גיבוש תוכנית היישום טרם הסתיים ולכן היא לא הוצגה לממשלה. יש לציין כי בשל היציאה לשלושה סבבי בחירות, גם במצב שבו הייתה תכנית יישום מוכנה, לא ניתן היה לאשרה על ידי ממשלת המעבר . התכנית צפויה להיות מוגשת לאישור וועדת המנכ"לים במהלך שנת 2020 .
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
תכנית היישום צריכה לכלול התייחסות לחיזוק והגברת האכיפה.
מרכיב ההחלטה
הוקם צוות לגיבוש המלצות אופרטיביות בתחום האכיפה, אך הצוות לא סיים את עבודתו.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
תכנית היישום צריכה לכלול פיתוח מענים להגנה על קורבנות וזיהויים.
מרכיב ההחלטה
הוקם צוות לגיבוש המלצות אופרטיביות בתחום ההגנה על קורבנות, אך הצוות לא סיים את עבודתו.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
תכנית היישום צריכה לכלול אמצעים חדשים למניעת התופעה.
מרכיב ההחלטה
הוקמו שני צוותים לגיבוש המלצות אופרטיביות בתחום המניעה, אך הצוותים לא סיימו את עבודתם.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
קווים מנחים לתכנית היישום — שיתוף פעולה: קידום שיתופי פעולה עם המגזר העסקי, לרבות מגזר התיירות ועם השלטון המקומי, אנשי דת, אנשי אקדמיה וגופים רלוונטיים נוספים; המשך שיתוף פעולה עם ארגוני החברה האזרחית הרלוונטיים.
מרכיב ההחלטה
הרכב הצוותים השונים מאמץ את עקרון שיתוף הפעולה עליו מנחה הממשלה. יחד עם זאת, ניסוח התכנית טרם הסתיים.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
תיקון החלטת הממשלה מס' 4295 (סט/142) מיום 03.12.2008 , כך שתקבע כי הטקס ממלכתי לציון המאבק בסחר בבני אדם יתקיים פעם בשלוש שנים.
מרכיב ההחלטה
על פי מקורות המידע הזמינים לציבור באתר משרד המשפטים ובאתר הכנסת, נראה כי הטקס אכן מתקיים בכל 3 שנים. הטקס האחרון התקיים בשנת 2018 ולכן הטקס הבא צפוי להתקיים בשנת 2021 .
סטטוס היישום
יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים