צמצום תשלומי הורים במערכת החינוך

צמצום תשלומי הורים על בסיס החלטת ממשלה לשינוי בסדר העדיפויות בתקציב המדינה לשנת 2012 ויישום דוח הוועדה לשינוי כלכלי-חברתי (ועדת טרכטנברג)

מה הוחלט?

בתוך החלטה רחבה ומרובת נושאים זו, מתמקד החלק הראשון בנושא של "חינוך ומעונות יום", ועיקרו עוסק בסבסוד מסגרות חינוך ומעונות יום לגילאי 3-4. מטרת ההחלטה, בהקשר זה, הייתה לצמצם פערים בחברה ולהגביר את שוויון ההזדמנויות על-ידי הקטנת ההוצאה הפרטית של משקי הבית על חינוך בשכבות האוכלוסייה החלשות. בבסיסה של החלטה זו, עמדו מסקנות ועדת שושני וועדת טרכטנברג. סע' 3 להחלטה התמקד בנושא תשלומי ההורים. סעיף זה למעשה אימץ את המלצות ועדת שושני, וביניהן את ההמלצות לקדם מנגנון פרוגרסיבי לתשלומי הורים, לתקן את סעיף (6 ד) בחוק לימוד חובה (התש"ט- 1949), לפעול להוזלת מחירי ספרי לימוד, לקדם את הפרויקט להשאלת ספרי לימוד, ולפתח פורמט דיגיטלי אינטראקטיבי של ספרי לימוד נגיש לכלל תלמידי ישראל.

 

דו"ח המעקב השני נכתב על ידי ערן רובינשטיין במסגרת פרויקט "המוניטור" ובהנחיית נועה רוזנפלד, מנהלת תחום ממשל במרכז להעצמת האזרח

הדו"ח הראשון שהוציא המרכז להעצמת האזרח בנושא זה פורסם בינואר 2017 ונכתב ע"י עדי פליישמן ודור דסא, במסגרת קורס "מעורבות חברתית" של ד"ר ניר מיכאלי במכללת סמינר הקיבוצים, ובהנחיית נועה רוזנפלד ואפרת בן־אברהם, מנהלות תחום ממשל במרכז להעצמת האזרח

מה קורה עם זה?

זהו דו"ח מוניטור שני שמוציא המרכז להעצמת האזרח בנושא. אך לא הרבה השתנה מאז פורסם דו"ח המעקב הראשון בדצמבר 2016.

נכון למאי 2018, מרכיבי ההחלטה המהותיים לא יושמו. לא הונהג מנגנון פרוגרסיבי למימון תשלומי הורים במערכת החינוך ולא קודמה הצעת חוק ממשלתית לתיקון חוק לימודי ליבה כך שיקבעו הסכומים המותרים לגבייה באישור ועדת חינוך של הכנסת ויגבר הפיקוח הפרלמנטרי בתחום.

משרד החינוך נקט בצעדים להוזלת מחירי ספרי הלימוד, אך בשנת הלימודים הנוכחית לוקחים חלק רק  57% מבתי הספר בתכניות השאלה (וזאת למרות שחוק השאלת ספרי לימוד קבע חובת הפעלת השאלת ספרי לימוד בכל בתי הספר).

ניתן לציין לחיוב את הצעדים בהם נקט משרד החינוך לקידום שימוש ופיתוח של ספרים ותכני לימוד בפורמט דיגיטלי אינטראקטיבי.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
יצירת מנגנון פרוגרסיבי לסבסוד תשלומי הורים החל מספטמבר 2012.
מרכיב ההחלטה
הופעל מנגנון של הענקת מלגות בסכום שנתי של כ־100 מיליון שקלים. חלוקתו נעשית באמצעות מדדים כלל־ארציים ובית־ספריים פנימיים.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
תיקון חוק לימוד חובה, כך שתשלומי ההורים ייקבעו בתוספת לחוק, ויהיו בהתאם לסכומי תשלומי ההורים אשר אושרו על-ידי ועדת החינוך והתרבות של הכנסת לשנת הלימודים התשע"ב (2011/12), ויהיו צמודים למדד המחירים לצרכן. החל משנת הלימודים התשע"ג (2012/13).
מרכיב ההחלטה
לא קודמה הצעת חוק ממשלתית לתיקון החוק. משמעות הדבר היא שלא נקבעו הסכומים המותרים לגביית תשלומי הורים במערכת החינוך ולא גבר הפיקוח הפרלמנטרי עליהם.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הקלת נטל התשלומים על ההורים באמצעות נקיטת צעדים שיובילו להוזלת מחירי ספרי לימוד וקידום תכנית השאלת ספרי לימוד.
מרכיב ההחלטה
בשנת הלימודים הנוכחית לוקחים חלק, רק 57% מבתי הספר בתכניות השאלה. בנוסף, תיקון משנת 2014 לחוק השאלת ספרי לימוד- תשס"א 2000, קבע חובת הפעלת השאלת ספרי לימוד בכל בתי הספר.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
קידום שימוש ופיתוח של ספרים ותכני לימוד בפורמט דיגיטלי אינטראקטיבי ע"י משרד החינוך
מרכיב ההחלטה
הוקם צוות ברשות מנהל אגף טכנולוגיות מידע שעוסק בהנגשה ויצירה של ספרים דיגיטליים לבתי ספר והוקמו מרחב פדגוגי וקטלוג חינוכי המאפשרים חיפוש ואיתור חומרי הוראה ולמידה דיגיטליים.
סטטוס היישום
יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים