תכנית "עיר ללא אלימות"

תכנית "עיר ללא אלימות" על בסיס החלטות ממשלה 3756, 3757, 3758 מיום 26 באפריל 2018

מה הוחלט?

החלטות ממשלה 3756, 3757, 3758  מיום  26.4.18 התקבלו במסגרת תכנית "עיר ללא אלימות" שעניינה התמודדות עם מצבי אלימות, עבריינות, פשיעה והתנהגות אנטי חברתית במרחב העירוני והציבורי בישראל.

החלטה 3756 עניינה בהרחבת תכנית "קהילה מאמצת נוער" ביהודה ושומרון – חיבור נוער נושר אל מסגרת חינוכית מקומית. 

החלטה 3757 עניינה בהרחבת מערכים טכנולוגיים למניעה, איתור ותחקור של אירועי אלימות במרחב הציבורי ברשויות המקומיות.

החלטה 3758 עניינה גם כן בהרחבת מערכים טכנולוגיים, אולם התמקדה בחופי הים וסביבתה.

 

הדוח נכתב על ידי בת-אל פרחומובסקי, דניאל פרי ועדי שחר, בהנחיית אוריה גפן קליין ומיכל שטרנברג מצוות ממשל במרכז להעצמת האזרח

מה קורה עם זה?

תכנית "עיר ללא אלימות" שואפת לשנות את האקלים החברתי בערים וליצור נורמות בלתי אלימות בחברה, בעזרת מערך מתואם ברשויות המקומיות.

בשנת 2018, ההחלטות הבאות יושמו או יושמו חלקית באמצעות המשרד לביטחון פנים:

החלטה 3756 יושמה באמצעות הקצאה של כ 1.5 מיליון ש"ח לטובת יישום ההחלטה במועצות האזוריות המפורטות בה. בתום שנת הפעילות התקציב הופסק בטענה שהתקציב הראשוני סיפק תשתית מספקת, וכי בידי הרשויות הכוחות לפעול מעתה בכוחות עצמן.

החלטה 3757 יושמה באמצעות הקצאה של כ 11 מיליון ש"ח לטובת הרחבת האמצעים הטכנולוגיים ב – 80 רשויות מקומיות שעמדו בקריטריונים הרלוונטים בתוכנית הרחבת המערכים הטכנולוגיים. בפועל,  כ 15 רושיות מקומיות בלבד לא הרחיבו את אמציעהם הטכנולוגיים, על אף שעמדו בקריטריונים וקיבלו לכך הרשאה תקציבית.

החלטה 3758 יושמה חלקית באמצעות הקצאה של כ 5 מיליון ש"ח לטובת הרחבת האמצעים הטכנולוגיים בחופי הרחצה. נוסח אמות מידה לשימוש במצלמות וצמצום החשש לפגיעה בפרטיות, שנדרש מהמשרד לביטחון פנים לגבש, טרם אושר.

 

מבדיקת יישום החלטת הממשלה עולים הממצאים הבאים:

מנגנון יישום בשטח: פרויקט "עיר ללא אלימות" המתבסס על עבודת הרשויות המקומיות הינו מנגנון יישום אשר מאפשר העברת תקציבים (על פי קריטריונים) וחלחול מדיניות ממשלתית לרשויות השונות. ריבוי החלטות העוסקות בהעברת תקציבים ויישומן מעיד על כך שההמשלה רואה בתכנית מנגנון אפקטיבי.

חוסר תיאום בין משרדי: הבחינה מעלה כי הנוסח הסופי של אמות המידה שנדרשו בהתאם להחלטה 3758, טרם אושר. נסיבות העיכוב לא פורטו בתגובת המשרד לביטחון פנים, אולם אוזכר כי ישנן הסכמות בין הגורמים השותפים.

רשויות מקומיות: פרויקט "עיר ללא אלימות" נשען על הביצוע של הרשויות המקומיות ונכונותן לפעול בהתאם אליו. כאמור, ישנה רשימה ארוכה של רשויות שעמדו בקריטריונים על פיהם מבוסס תקצוב יישום ההחלטות, אולם לא הוקמו בהם המערכים הטכנולוגיים הנדרשים.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
המשך הפעלת תכנית "קהילה מאמצת נוער" ברשויות המקומיות ביו"ש
מרכיב ההחלטה
מודל "קהילה מאמצת נוער" הופעל בשנת 2018 במועצות: הר חברון, קרית ארבע, קדומים, שומרון, בית אל, גוש עציון ומועצה מקומית אלקנה.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הקצאת 1.5 מלש"ח באופן חד פעמי לרשויות, בנוסף לתקציב שמועבר עבור תכנית "עיר ללא אלימות" או תכנית "מציל"ה שפועלת בתחומן
מרכיב ההחלטה
לפי משרד לביטחון פנים, בשנת 2018 הקצה המשרד כ-1.5 מיליון ש"ח לטובת יישום ההחלטה במועצות האזוריות המפורטות בה.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
אישור תכנית להרחבת מערכים טכנולוגיים לאיתור, מניעה ותחקור אירועי אלימות במרחב הציבורי
מרכיב ההחלטה
לפי דיווח המשרד לביטחון פנים, 80 רשויות מקומיות עמדו בקריטריונים להרחבת המערכים הטכנולוגיים וקיבלו הרשאה, כאשר 65 מתוכן אכן ניצלו את ההרשאה והניחו את העזרים.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הקצאת 11 מלש"ח מתקציב המשרד לביטחון פנים בשנת 2018, באופן חד פעמי, ליישום התכנית ברשויות המקומיות הרלוונטיות
מרכיב ההחלטה
לטובת יישום ההחלטה הקצה המשרד לביטחון פנים ב - 2018 כ - 11 מיליון ש"ח כנדרש.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הנרחבת המערכים הטכנולוגיים בחופי הרחצה ובסביבתם, ברשויות הרלוונטיות וגיבוש אמות מידה בנוגע להצבת המצלמות במרחב הציבורי, הפעלתן והשימוש בצילומים שיתקבלו, בהסכמת משרד המשפטים בתוך 45 ימים ממועד ההחלטה
מרכיב ההחלטה
במסגרת התכנית למניעת אלימות בחופי הים ובסביבתם הורחבו המערכים הטכנולוגיים בחופי הרחצה ב - 11 רשויות מקומיות וערים. מהמשרד נמסר כי עיקרי אמות המידה אושרו לאחר שהתקיימו מספר ישיבות בנושא עם משרד המשפטים, משטרת ישראל ומשרד הפנים. אולם נכון ליוני 2019, נוסח אמות מידה סופי טרם אושר.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
הקצאת 5 מלש"ח מתקציב המשרד לביטחון פנים ליישום התכנית
מרכיב ההחלטה
המשרד לביטחון פנים הקצה כנדרש 5 מיליון ש"ח מתקציבו בשנת 2018.
סטטוס היישום
יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים