תכנית עיר ללא אלימות על בסיס החלטות ממשלה 4388, 4389, 4390 מדצמבר 2018

מה הוחלט?

באוגוסט 2017 אושר בכנסת חוק הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול אשר קבע כי תוקם במשרד לביטחון פנים רשות ממשלתית מאוחדת שתכלול בין היתר את תוכנית "עיר ללא אלימות".

 

מרבית סעיפי החוק נכנסו לתוקף בפברואר 2018 ומשכך הוקמה הרשות.

 

החלטת ממשלה 4388 אשר התקבלה בדצמבר 2018 ועניינה "עדכון תוכניות למניעת אלימות ולמאבק בסמים ובאלכוהול ברשויות המקומיות" קבעה, כי התוכנית למניעת אלימות ולמאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול ברשויות המקומיות שגיבשה הרשות, תחליף החל מינואר 2019 , את תכנית "עיר ללא אלימות" ותוכניות נוספות.

 

יחד עם החלטה זו, עברו החלטות 4389 בעניין "מערכי אכיפה עירוניים במודל מותאם למועצות אזוריות" ו־ 4390 בעניין "הקמת מערכים טכנולוגיים למניעת אלימות וונדליזם ברשויות המקומיות בחברה הלא־יהודית".

 

החלטות אלה עוסקות בהרחבה של התכניות הקיימות וביצוע פיילוטים של תכניות חדשות תחת הרשות במהלך השנים 2019 – .2020

 

הדוח נכתב על ידי נור אגבאריה וליטל פתיחה ובהנחיית עינת קורן ומיכל ש. צדוק מצוות ממשל במרכז להעצמת האזרח

מה קורה עם זה?

דוח מעקב זה בוחן את יישום שלוש ההחלטות של ההמשלה בנושא האלימות את הצעדים שננקטו על ידי המשרד לבטחון פנים.

מבחינת סטטוס היישום עולה כי ההחלטות לא יושמו ברובן. מבין 14 הסעיפים הרלוונטיים ליישום כעת: 4 יושמו באופן מלא(28.6%) ו־ 10 לא יושמו כלל (71.4%) סעיף אחד נותר ליישום עתידי.

 

4388 — 2 יושם באופן מלא, 1 ליישום עתידי.
4389 — 3 לא יושם.
4390 — 2 יושם באופן מלא, 7 לא יושם.

 

מניתוח סעיפי ההחלטה עולים המאפשרים:

 

מנגנון יישום בשטח: ההחלטות המנוטרות בדוח זה נוגעות כולן לתוכנית "עיר ללא אלימות" שכבר פרוסה
ברחבי הארץ ומהווה מנגנון יישום בשטח של המדיניות. סעיפים המבקשים להרחיב פעילות קיימת הם בעלי סיכוי יישום גבוה יותר מאשר סעיפים והחלטות המבקשות להקים מנגנון חדש..

 

מניתוח סעיפי ההחלטה עולים החסמים הבאים:

 

רשויות מקומיות: מודל העבודה של החלטות אלו מבוסס על עבודת הרשויות המקומיות ובמספר סעיפים הן אינן ממלאות את תפקידן.

 

אנמיה ניהולית: אנמיה ניהולית הינו חסם המופיע כאשר בעלי התפקידים האמונים על יישום המדיניות
הם בעלי הזמן, הסמכות והמשאבים הנדרשים ליישום המדיניות ואף על פי כן, היא איננה מיושמת. חסם זה
רלוונטי לגבי שבעת הסעיפים בהחלטה 4390 אשר לה חשיבות גבוהה בטיפול באלימות בחברה הערבית.

 

פורס מז'ור — קיצוץ תקציבי/פיזור הכנסת: הגורם המרכזי לאי יישום החלטה 4390 הוא קיצוץ נרחב
בתקציב המשרד לביטחון פנים. כוח עליון נוסף שהשפיע על יישום החלטה 4389 הוא התפזרות הכנסת
והפסקת עבודתן של ועדות הכנסת.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
החלפת "תכנית עיר ללא אלימות", פעילות אגף מציל"ה והתוכנית למאבק בסמים ואלכוהול ב"תכנית למניעת אלימות ולמאבק בשימוש בסמים ואלכוהול ברשויות המקומיות".
מרכיב ההחלטה
בשנת 2019 אוחדו התוכניות השונות תחת תוכנית רחבה למניעת אלימות ומאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול ברשויות מקומיות. התכנית תחת אחריות הרשות למאבק באלימות בסמים ובאלכוהול.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הרחבה ויישום של התכנית למניעת אלימות ולמאבק בשימוש בסמים ואלכוהול ברשויות המקומיות לכלל הרשויות המקומיות בישראל.
מרכיב ההחלטה
יישום התכנית הורחב לרשויות מקומיות נוספות בהתאם להסכמתן ולתנאים שנקבעו. נכון לשנת 2019, התכנית מיושמת ב-238 רשויות מקומיות. כאשר 13 רשויות סירבו לתוכנית ו-4 נוספות לא עמדו בתנאי התכנית.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
עריכת בחינה תקופתית על ידי המשרד לביטחון פנים של התבחינים להפעלת התכנית למניעת אלימות ולמאבק בשימוש בסמים ואלכוהול ברשויות המקומיות, ועדכון הנתונים במסגרתם אחת ל-5 שנים.
מרכיב ההחלטה
הבחינה התקופתית של התבחינים להפעלת התכנית ועדכונם צריכה להתבצע בשנת 2023.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
בחינת מודל ניסיוני בשנים 2019-2020 שבמסגרתו יופעלו מערכי אכיפה עירוניים בעוד 10 מועצות אזוריות במודל המותאם למאפייניהן.
מרכיב ההחלטה
בחינת המודל הניסיוני לא בוצעה עקב אי קבלת אישור ע"י ועדת הפנים והגנת הסביבה כנדרש בחוק. לפיכך, המודל הניסיוני לא הופעל באף מועצה אזורית בשנת 2019.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
מימון כוח שיטור ייעודי והאמצעים הנדרשים להפעלתו על ידי המשרד לביטחון פנים.
מרכיב ההחלטה
המשרד לביטחון פנים הקצה את המשאבים למימון יחידת השיטור הייעודית ואת האמצעים הדרושים להפעלתו, אך משאבים אלה טרם מומשו.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הצגת תוצאות הביניים של המודל הניסיוני בתום שנת ההפעלה הראשונה לוועדת השרים למאבק באלימות.
מרכיב ההחלטה
שנת ההפעלה הראשונה של המודל הניסיוני טרם יצאה לפועל ולכן, לא ניתן היה להציג את תוצאות הביניים של הניסוי לוועדת השרים למאבק באלימות.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
תכנון המערכים הטכנולוגיים והמוקדים האזוריים בתיאום עם הרשויות המקומיות בחברה הערבית.
מרכיב ההחלטה
תהליך התכנון של המערכים הטכנולוגיים בוצע והסתיים עבור כלל האתרים ברשויות המקומיות הרלוונטיות, לרבות תכנון הקמת המוקדים האזוריים.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הקמת מערכים טכנולוגיים ומוקדים רואים אזוריים ברשויות רלוונטיות והקמת תשתית תקשורת בין המערכים הטכנולוגיים לבין המוקדים האזוריים.
מרכיב ההחלטה
התוכנית לא בוצעה עקב קיצוץ תקציבי ועצירת תהליך יישום ההחלטה.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
בחינת אפקטיביות המערכים הטכנולוגים והמוקדים הרואים האזוריים.
מרכיב ההחלטה
יישום ההחלטה נעצר ולא יצא לפועל. כתוצאה מכך, לא בוצעו פעולות פיקוח ובקרה, ומדידה והערכה של מידת אפקטיביות המודל הניסיוני.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הקמת מוקדים רואים אזוריים ברשויות צפת, אור עקיבא ועכו, וחיבור של הרשויות הערביות הסובבות למוקדים.
מרכיב ההחלטה
לאור עצירת יישום החלטת הממשלה לא הוקמו מוקדים רואים אזוריים ברשויות צפת, אור עקיבא ועכו. כמו כן, לא בוצע חיבור של הרשויות המקומיות הערביות למוקדים שמסביב.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
השתתפות המשרד לביטחון פנים במימון הפעלת המוקדים האזורים ותחזוקתם, לרבות במיון והכשרת המוקדנים וגיבוש נהלי ההפעלה של המוקדים.
מרכיב ההחלטה
מאחר והמוקדים האזורים לא הוקמו לא היה צורך במימון תחזוקתם.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הקצאה חד פעמית ב 2019 של 4.3 מלש"ח עבור ביצוע המודל הניסיוני הכולל הקמה של מוקדים אזוריים, מערכים טכנולוגיים וחיבור רשויות ערביות למוקדים אלו. מתוך התקציב שהוקצה קבעה ההחלטה כי 2.1 מלש"ח יוקצו להקמת המוקדים האזוריים בצפת, עכו ואור עקיבא.
מרכיב ההחלטה
בשל הקיצוץ התקציבי הוקא יישום המודל הניסיוני שדנה בו החלטת הממשלה, ולא הוקצה התקציב בדך 4.3 מיליון למען הקמת והפעלת המוקדים.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הגשת דיווח של המשרד לביטחון פנים לוועדת השרים למאבק באלימות דיווח אודות המודל הניסיוני כולל התייחסות לעמידה ביעדים ובממדים.
מרכיב ההחלטה
מאחר והמודל לא יצא אל הפועל לא גובשו מסקנות ולא הוגש דיווח לוועדת השרים.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
המשך הפעלת המוקדים הרואים האזוריים שהוקמו בדימונה, בכרמיאל ובכפר יונה.
מרכיב ההחלטה
המשרד לביטחון הפנים הקצה 480,000 ש"ח לכל מוקד אזורי במהלך שנת העבודה 2019. בנוסף, המשרד אישר את המשך ההשתתפות במימון הפעלת המוקדים הנ"ל בשנת העבודה 2020.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הקצאת תקציב חד פעמי לשנת 2019, בסך 2.2 מלש"ח לשם השלמת חיבור הרשויות המקומית הלא יהודיות הרלוונטיות למוקדים האזוריים שבתחומן.
מרכיב ההחלטה
המשרד הקצה סכום של 2.2 מיליון ש"ח לטובת חיבור הרשויות למוקדים האזוריים. למרות זאת, החיבור לא הושלם בשנת 2019. המשרד יפעל בשנת 2020 באמצעות עיריות דימונה וכרמיאל להשלמת החיבורים הנדרשים בין הרשויות המקומיות למוקדים האזוריים.
סטטוס היישום
לא יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים