תכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב

על בסיס החלטת ממשלת מספר 3708 מיום 11.9.2011

מה הוחלט?

בספטמבר 2011 קיבלה הממשלה שתי החלטות: החלטת ממשלה מס' 3707 — התכנית להסדרת התיישבות והחלטת
ממשלה מס' 3708 — פיתוח חברתי וכלכלי של אוכלוסיית הבדואים בנגב. יישום תכנית החומש נקבע לשנים ,2016-2012
ומטרתה קידום האוכלוסייה הבדואית בנגב ושילובה בחברה הישראלית ובכלכלת ישראל. התקציב הכולל עמד על 1.26 מיליארד ש"ח.

מה קורה עם זה?

במבט על 40 סעיפי התוכנית: 23 סעיפים (57.5%) יושמו באופן מלא, 10 סעיפים (25%) יושמו באופן חלקי ו-7 סעיפים (17.5%) לא יושמו בכלל.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
הקמת מרכזי ריאן
מרכיב ההחלטה
כיום פועלים 8 מרכזי הכוון וכן מטה מרכז במתכונת מלאה.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
פיתוח אזורי תעשייה קיימים
מרכיב ההחלטה
בין השנים 2012-2015 שווקו סה"כ 390 דונמים בלבד באזורי התעשייה (תכנון לשווק 1908 דונם). ערוער - הסתיימו העבודות עידן הנגב - התכנון לסיום באמצע 2016 ומסירת התשתית לרשות שגב שלום - תכנון לשנת 2016 - סיום השלמת פיתוח מתחם צפוני שלב ב'. אבו קרינאת - הסתיימו העבודות מוכן לשיווק ביר האדג' - בשלבי תכנון
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
מתן תמריצים למעסיקים באמצעות מסלול תעסוקה לאוכלוסייה הבדואית
מרכיב ההחלטה
מתחילת התכנית, סייע מרכז ההשקעות בקליטתם של 450 מועסקים חדשים. רשימת הזכאים לסבסוד מתפרסמת פעמיים בשנה.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
א. הכשרות מקצועיות למבוגרים ב. הכשרה טכנולוגית להנדסאים
מרכיב ההחלטה
הוכשרו 259 לומדים במסלולים המתוקצבים של הכשרות מבוגרים. הכשרה טכנולוגית - משנת 2013 מתחילת התוכנית כ-247 התלמידים החלו לימודיהם בתחומי ההנדסאות, מתוכם כ-73 תלמידים בשנת הלימודים 2016. כמו כן, כ-100 תלמידים נוספים צפויים להשתתף בתכנית בשנת 2017.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
יזמות עסקית
מרכיב ההחלטה
התקיימו קורסים הכשרות וכנסים ייעודיים לאוכלוסיית הנשים והיזמים כדי להגביר פעילות עסקית זעירה ולהקנות הכשרה וכלים ייעודים ליזמות.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
מעונות יום
מרכיב ההחלטה
מספר המקומות הפנויים במעונות יום גדל בשנת 2015 בכ-240 (כ-35%).
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
תכניות ייעודיות לשיפור הישגים לימודיים
מרכיב ההחלטה
קימות מספר תוכניות: במסגרת צמצום הפערים הלימודיים דרך הגדלת שעות, אבחונים והגברת התמדה וצמצום הנשירה, תכנית נבחני משנה, פרויקט "נקרא יחד".
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
שדרוג מערכת החינוך הטכנולוגי
מרכיב ההחלטה
בשנת :2015 42 מגמות טכנולוגיות קיימות שודרגו ונפתחו 13 מגמות טכנולוגיות חדשות. נפתחו 9 כיתות טו"ב חדשות ונפתחו מסלולי "הזנק לתעשייה" ב- 13 בתי ספר.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
חיזוק המצטיינים וקידום המצוינות
מרכיב ההחלטה
הוקמו 6 מרכזי מצוינות ברהט, תל שבע, ערערה בנגב ובכסייפה.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
חינוך לקריירה
מרכיב ההחלטה
מתקיימת פעילות הכוון מקצועי וחינוך לקריירה לצד קבוצות הורים והכשרת יועצים.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
השלמת השכלה למבוגרים
מרכיב ההחלטה
724 מבוגרים, שחלקם הגדול נשים, לקחו חלק בתכנית השלמת השכלה.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הקמת כיתות גן וכיתות בית ספר
מרכיב ההחלטה
הנושא לא עבר לאישור בהחלטה נפרדת
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
חינוך בלתי פורמאלי
מרכיב ההחלטה
התבצעו פעילויות שונות בנושא חינוך בלתי פורמאלי, בהן: פתיחת סניפי תנועות נוער, קבוצות מנהיגות ומעורבות, קייטנות ותכניות למניעת שוטטות.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
שיפור הנגישות התחבורתית של האוכלוסייה הבדואית למוסדות השכלה
מרכיב ההחלטה
מספר כבישים שסלילתם תוקצבה הינו 29, מתוכם הושלמו 12, 10 טרם החלו ו־7 מוגדרים בביצוע. אין אפשרות להתקדם לשלבי הביצוע בחלק מהפרויקטים בשל סיבות שונות: תביעות בעלות, היעדר תשתיות.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
הקמת מבני ציבור
מרכיב ההחלטה
מעונות יום - סיימו להקים, מגרשי ספורט - חלק מהמגרשים עדיין בהקמה, ספרייה - בתהליכי הקמה.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
הקמת מבנים רב תכליתיים בנווה מדבר ואלקסום
מרכיב ההחלטה
חמשת המבנים טרם נבנו, בשל תקצוב חסר
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
בניית בריכה
מרכיב ההחלטה
בוצע איגום משאבים וקיים אישור לצאת למכרז
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
סבסוד בנייה רוויה
מרכיב ההחלטה
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
השלמות פיתוח בשכונות ותיקות
מרכיב ההחלטה
החלטת ממשלה 3708 כללה 50 מלש"ח לטובת סבסוד בניה רוויה. מתוך תקציב זה, 40 מלש"ח שימשו כמקור תקציבי להחלטת ממשלה 2025.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
השלמת תשתיות בריאות ביישובי אבו בסמה
מרכיב ההחלטה
נבנו 2 תחנות טיפות חלב, טיפת החלב באל קסום תושלם במהלך שנת 2016
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
תוכנית צמצום תמותת תינוקות
מרכיב ההחלטה
תתחיל לפעול בשנת 2016, בשנת 2014 התכניות לצמצום תמותת תינוקות כללו: יעוץ גנטי למניעת מומים ותוכנית להעשרת קמ"ח.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
פרויקטים נוספים לקידום שירותי הבריאות
מרכיב ההחלטה
פעלה תכנית למניעת תחלואה גנטית, בהובלת המכון הגנטי במרכז הרפואי סורוקה, לא נוצל כל התקציב.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
הקמת פתרונות קצה
מרכיב ההחלטה
תוקצבו אחד עשר פרויקטים בסך של- 45.38 מלש"ח, מתוכם בוצעו פרויקטים בעלות של 20.8 מלש"ח, והיתר בביצוע.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
הגדלת מספר השוטרים במתחם העיירות
מרכיב ההחלטה
מספר השוטרים במתחם העיירות גדל, הפעלת תכנית עיר ללא אלימות בתשעה ישובים, הפעלת תכנית הרשות למאבק בסמים ואלכוהול
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
פיתוח הספורט ההישגי והעממי
מרכיב ההחלטה
ממשיכים לפעול מועדוני הליכה לנשים בכל הרשויות המקומיות וכן פועלות תשתיות בענפי הכדור.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
פעילויות בתחומי החברה, ידיעת הארץ והמנהיגות
מרכיב ההחלטה
בין הפעילויות: קייטנה לילדי משרתי כוחות הביטחון, ימי סיור באתרי מורשת, סדנאות מנהיגות ושילוב בחברה הישראלית.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
תוכנית לקידום המצטיינים והמצוינות
מרכיב ההחלטה
אתגרים לאקדמיה פועלת בשמונה מוקדים
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הקמת מרכזי צעירים
מרכיב ההחלטה
הוקם מרכז צעירים ברהט, תכנון של פתיחת המרכז בחורה
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
תכנית "אהל חם"
מרכיב ההחלטה
הפעלת התכנית בשגב שלום
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
שרותי רווחה ניידים
מרכיב ההחלטה
באלקסום הפעלת השירות לא החלה, בנווה מדבר אמורה להתחיל בשנת 2016
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
אורחות מדבר
מרכיב ההחלטה
הפעלת התכנית, בשנת 2015 לקחו בה חלק 6 נערים
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הפעלת תכניות מניעה וטיפול
מרכיב ההחלטה
התכנית פועלת במחלקות לשירותים חברתיים ב-11 ישובים
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
חיזוק הסגל הבכיר ברשויות המקומיות
מרכיב ההחלטה
התקיימו פורומים שונים לחיזוק הסגל הבכיר בהם: פורום מהנדסים, קורס הנחיית קבוצות לעו"ס, אימון וליווי מנהלים ובעלי תפקידים.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
פרויקט מכלאות צאן דודאים
מרכיב ההחלטה
המכלאה לא הוקמה, הוחלט לא להקים את המיזם במקום שהוצע ולאתר מיקום חלופי לפרויקט.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
פרויקט מכלאת צאן חורה
מרכיב ההחלטה
המכלאה לא הוקמה, צפי ביצוע במהלך שנת 2016 וצפי אכלוס בסוף שנת 2016
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
מיזמים חקלאיים אבו בסמה
מרכיב ההחלטה
לא הוצאו לפועל מיזמים עקב אי הסכמה בין הרשות המקומית למשרד החקלאות.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
מחקר השבחת עדר
מרכיב ההחלטה
בוצעו שני מחקרים
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
פרויקטים מיוחדים להגנת הסביבה
מרכיב ההחלטה
לא נקבע בהחלטה, הסטה תקציבית לפרויקטים שונים כגון: שיקום נחלים, שיקום מפגעי פסולת ופינוי פסולת במועצות האזוריות.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הקמת מטה היישום
מרכיב ההחלטה
הוקם תחת משרד החקלאות.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
מנגנוני בקרה ומעקב: - ועדת היגוי - ועדה מקצועית אזורית - מחקר מלווה
מרכיב ההחלטה
הועדות הוקמו אך לא התכנסו בהתאם לתדירות שנקבעה בהחלטה. התפרסמו שני דוחות של המחקר המלווה להחלטה.
סטטוס היישום
יושם חלקית

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים