תכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב 2021–2017

על בסיס החלטת ממשלה מס׳ 2397 מיום 12.2.2017

מה הוחלט?

החלטת ממשלה מספר 2397 מתווה את תכנית החומש לפיתוח כלכלי וחברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב לשנים 2021–2017 בתקציב כולל של כ־3 מיליארד ש"ח, והיא חלה על כלל האוכלוסייה הבדואית המתגוררת בנפת באר שבע של משרד הפנים וברשויות המקומיות הבדואיות הנכללות בה.

ההחלטה התקבלה ביום ה־12 בפברואר 2017, והיא מוסיפה כ־1.6 מיליארד ש"ח, שמתוכם כ־1.5 מיליארד ש"ח מהווים תקציב תוספתי, על 1.4 מיליארד ש"ח שמקורם בהחלטת 922. השיקול המרכזי ביסוד החלטה 2397 הינו הצורך בחיזוק החוסן הכלכלי והחברתי של האוכלוסייה הבדואית בנגב, והעצמת הרשויות המקומיות הבדואיות בנגב.

ההחלטה המשיכה את תכנית החומש הקודמת לשנים 2016–2012 (החלטת 3708) כדי לתת מענה לצרכים הייחודיים של אוכלוסייה זו, ולגשר על הפערים הגדולים והרבים בינה לבין האוכלוסייה הכללית והאוכלוסייה הערבית. הפערים הם, בין היתר, בהשתלבות בתעסוקה, ברמת ההשתכרות, ברמת ההכנסה לנפש, במוסדות חינוך, בהישגים לימודיים, בזכאות לבגרות, ברכישת השכלה גבוהה, בתשתיות תחבורה, במבני ציבור ובנגישות לשירותים.

מה קורה עם זה?

תמונת היישום העולה מדו"ח זה מראה כי הממשלה, ככלל, מצליחה ליישם את תכנית החומש, וזאת בעיקר הודות לקביעת מנגנוני ניהול ובקרה. יחד עם זאת, קיים פער בין התכנון הרצוי לבין המצוי בשטח בשל אתגרים המאפיינים את הישובים הבדואיים בנגב.

דו"ח זה בחן 41 סעיפים ביצועיים בהחלטה. יושמו במלואם או במידה טובה מאוד 21 סעיפים (51%), 14 סעיפים יושמו חלקית בלבד (34%) ואילו 6 סעיפים לא יושמו (15%).

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
6. שיתוף המתכלל בוועדת ההיגוי של החלטת ממשלה 922
מרכיב ההחלטה
נציגי משרד הכלכלה והתעשייה האמונים על תכלול החלטה 2397 אכן שותפו בוועדת ההיגוי
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
7א. משרד החינוך יגבש תכנית חינוכית ויפרסם מדי שנה את מצב החברה הבדואית בנגב
מרכיב ההחלטה
מיושמות תכניות פדגוגיות אך מידת הצלחתן אינה ברורה; מצב החברה הבדואית לא מפורסם כנדרש
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
7ג. משרד החינוך יגבש תכנית לשיפור הישגי התלמידים באמצעות כלים פיננסיים המעודדים מימון של תכניות באמצעות דיווח על עמידה ביעדים
מרכיב ההחלטה
אין כל עדות לתכנית זו
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
7ה. משרד החקלאות יתקצב מיזמים בתחום החינוך הבלתי פורמלי
מרכיב ההחלטה
משרד החקלאות גיבש תכנית והחל ליישמה; האחריות עברה למשרד הכלכלה והתעשייה אך זה לא סיפק נתונים עדכניים
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
17-ח. השלמת תנאי הלימוד הפיסיים והנגישות למוסדות החינוך הבדואיים בנגב, והשוואתם לאלו בשאר הארץ
מרכיב ההחלטה
נתוני התקצוב מעידים על עמידה ביעדי התקצוב בין השנים 2017–2019, עם זאת אין בנמצא נתונים על אודות הכיתות אשר הוקמו בפועל; משרד החינוך העיד על שיפור אך על המשך המחסור בתשתיות
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
7ט. העלאת מספר המורים מקרב האוכלוסייה המקומית בבתי הספר בישובים הבדואים בנגב ל־80% לפחות
מרכיב ההחלטה
משרד החינוך והמל"ג פועלים להשגת היעד ולשיפור באיכות המורים; לא נמצאו נתונים עדכניים באשר למספרם של המורים המקומיים מתוך סך המורים בבתי הספר הבדואיים בנגב
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
7י-יב. שילוב יותר צעירים בדואים מהנגב בהשכלה הגבוהה
מרכיב ההחלטה
ישנה עליה במספר הסטודנטים הבדואים לתואר ראשון ומופעלת תכנית "שער לאקדמיה" המספקת מעטפת ותמיכה כבר משלב ההכנה ללימודים האקדמיים
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
8א-ג. משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בשיתוף הרשויות המקומיות, ישפר את המענה לבדואים בנגב בתחומיו, ובפרט בכל הקשור לטיפול באלימות, התמודדות עם חירום ופיתוח תחום העבודה הקהילתית
מרכיב ההחלטה
במחלקות הרווחה של הרשויות המקומיות גובשו תכניות פרטניות; לנוכח חסמים העמידה ביעדים משתנה, אך חל שיפור במיצוב שירותי הרווחה, ביכולתם לטפל בבעיות מורכבות, ביכולת ההתמודדות עם מצבי חירום ובהנגשת השירותים לציבור
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
8ד. משרד הבריאות יגבש תכנית עבודה לחברה הבדואית בנגב בתחומי רפואת החירום, קידום בריאות, מניעת תאונות בית והגברת הבטיחות וכן מענה לצרכים של ילדים בגיל הרך
מרכיב ההחלטה
עיכוב בהעברת תקציבים תוספתיים השפיע על היכולת לממש את התכנית בתחום שירותי האם והילד; עמידה חלקית ביעדי תחום החירום
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
8ה. הגברת התוכנית למניעת אלימות
מרכיב ההחלטה
פרויקטים קיימים אוחדו תחת הרשות החדשה למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול במשרד לחיזוק וקידום קהילתי; המשרד התקשה לגייס עובדים ולהעביר תקציב לרשויות המקומיות; עמידה חלקית ביעדים שהוצבו
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
8ו. מענה לחקלאים בדואים בנגב
מרכיב ההחלטה
משרד החקלאות מתקצב הקמת שני שווקי צאן, ומקדם תכנית לשיתוף נשים בדואיות בחקלאות
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
9א1. הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים תספק כלי סיוע המותאמים לבדואים בנגב
מרכיב ההחלטה
מופעל ברהט סניף בו ניתנים שירותים מותאמים; הוקם מרכז עסקים ברהט; מופעלת תכנית "יוזמים עסק"
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
9א2. תמרוץ העסקת עובדים בדואים בנגב
מרכיב ההחלטה
הרשות להשקעות מסבסדת העסקת עובדים; לאחר שלא עמדה ביעדיה, פורסמה תכנית ייעודית אליה מעסיקים יכולים להגיש מועמדות
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
9א3. הרשות להשקעות תפעיל תכנית ליצירת פעילות כלכלית תוספתית של מפעלי תעשייה
מרכיב ההחלטה
אושר סיוע לשבעה מפעלים אשר יעסיקו 136 עובדים; הרשות להשקעות לא עמדה בכל יעדיה מכיוון שלא קבלה את ייתרת התקציב
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
9ב1. משרד העבודה והרווחה יפעיל את מרכזי ההכוון התעסוקתי "ריאן" (בהתאם להחלטת ממשלה 922)
מרכיב ההחלטה
המרכזים מופעלים ועומדים ביעדי המשתתפים, אך נתקלו בקשיים בשנת הקורונה
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
9ב3. משרד העבודה והרווחה יגבש תכנית להרחבת השליטה בשפה העברית
מרכיב ההחלטה
מופעלת תכנית "עברית תעסוקתית" העומדת ביעדיה, אך נתקלה בקשיים בשנת הקורונה
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
9ב4. משרד העבודה והרווחה יפעיל מרכזי הדרכה להנדסאים באמצעות המכון להכשרה טכנולוגית
מרכיב ההחלטה
מופעלת תכנית "אשב"ל" המעניקה סיוע לסטודנטים בדואים המבקשים ללמוד לתעודת הנדסאי
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
9ג. שירות התעסוקה יפעיל את תכניות "מעגלי תעסוקה" ו"עברית תעסוקתית" עבור דורשי עבודה מקרב הבדואים בנגב
מרכיב ההחלטה
התכניות מופעלות ועומדות ביעדיהן
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
9ד. הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב תפתח אזורי מלאכה ומסחר מקומיים ביישובי הבדואים בנגב
מרכיב ההחלטה
התקציב לא הועבר לידי הרשות, ובנוסף לכך האחריות על הקמת אזורי תעשייה הועברה ממנה בשנת 2020
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
9ה. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל יקצה 30% מתקציב המיעוטים במסגרת החלטת ממשלה 922 לטובת האוכלוסייה הבדואית בנגב עבור רווחה, חינוך בלתי פורמלי, תיירות, מיפוי, שילוט ותעסוקה
מרכיב ההחלטה
גובשה תכנית מפורטת בהיקף 50 מלש"ח המבוצעת בשיטת קולות קוראים
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
10א. הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב תפתח תשתיות תומכות הסדרת התיישבות
מרכיב ההחלטה
הרשות קבלה בפועל ממשרד האוצר רק 15% מהתקציב
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
10ב. לקדם מהלכי תכנון, הסדרה ופיתוח כך שישווקו לפחות 25,000 יחידות דיור ברשויות המקומיות הבדואיות בנגב
מרכיב ההחלטה
בשנים 2017–2020 שווקו עשרות אלפי יחידות, אך בפועל נרכשו רק כ-5,700 מגרשים.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
10ג. יוקם צוות בין־משרדי אשר יגיש מסקנות בנושאי פיצויים לתובעי בעלות, התמודדות עם תביעות בעלות חריגות וקביעת מדיניות הסדרה ל־10 שנים כולל יעדי תוצאה לפיתוח מגרשי מגורים, תשתיות ציבוריות ואכלוס
מרכיב ההחלטה
הצוות הוקם וקיים דיונים במשך כשנתיים, אשר בסופן גיבש הצעת החלטה; בשל תקופת כהונת ממשלת מעבר הובאו לאישור רק מקרים דחופים וחשובים במיוחד
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
10ד-ה. הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב תסבסד פיתוח תשתיות ותסייע בפיתוח פרויקטים על קרקע פרטית
מרכיב ההחלטה
הרשות ניצלה כ־43% מהתקציב לסבסוד פיתוח תשתיות מגורים בשטחי מדינה; לא נמצאו בעלי קרקע פרטית שעמדו בקריטריונים שהציבה הרשות
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
10ו. משרד הבינוי והשיכון יבנה מוסדות ציבור עבור האוכלוסייה הבדואית בנגב
מרכיב ההחלטה
גובשה תכנית עבודה בכל רשות מקומית בהתאם לתקציב שהוקצה לה ולתעריף שקבע המשרד; שלב היישום נתקל בקשיים בשל חסמים הקשורים לקרקע ולתפקוד הרשויות
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
10ז. משרד התחבורה יפתח תשתיות תחבורתיות לישובים הבדואים בנגב ויגביר את פעילות התחבורה
מרכיב ההחלטה
המשרד מתקצב ומקים תשתיות בהתאם לתכנית מפורטת שגובשה בשיתוף הרשויות המקומיות והרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב; תחבורה ציבורית מופעלת ב־14 ישובים כמתוכנן וניכרת עמידה כמעט מלאה ביעדים שהוצבו
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
11א1-9. משרד הפנים יפעיל תכנית להעצמת הרשויות המקומיות הבדואיות בנגב, שתכליתה: שיפור השירותים המוניציפליים, פיתוח כלכלי וארגוני של הרשויות, הגדלת ההכנסות העצמיות, ניהול כספי וארגוני תקין וצמצום הפערים באספקת שירותים ותשתיות
מרכיב ההחלטה
גובשה תכנית משרדית ותכנית רב־שנתית לכל רשות מקומית; פרויקטים מבוצעים בהתאם לתכניות, אך חלקם נתקל בקשיים בשל התנהלות הרשויות המקומיות והבקרה הצמודה שמקיים המשרד אחר הביצוע
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
11א - 10 11. שיתוף הציבור בגיבוש התכניות של הרשויות המקומיות והפעלת אתר אינטרנט שישקף לציבור את התכניות ומצב יישומן, ויאפשר לו להשמיע קולו
מרכיב ההחלטה
לא נמצא אתר או כל התייחסות למעורבות הציבור
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
11א13. משרד הפנים יבחן את האופן שבו יש לתקצב את הרשויות המקומיות בגין מתן מענה ושירותים לאוכלוסיית הפזורה
מרכיב ההחלטה
הוקמה ועדה אשר הגישה מסקנותיה בעניין ואלו אומצו; אך לא נמצאה עדות לתקצוב בפועל
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
11א14. הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב תערוך סקר תושבים בישובים הבדואים בנגב ובפזורה
מרכיב ההחלטה
אגף המיפוי ברשות ביצע אומדן אוכלוסייה בישובים ובפזורה, עדכנית לפברואר 2017
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
11א15. משרד הפנים יגבש תכנית ארגונית לכל רשות מקומית לצורך חיזוק ההון האנושי והמערך הארגוני בה
מרכיב ההחלטה
הותנעו תכניות בכל הרשויות; ב־7 מתוכן חלה התקדמות ב־,2020 אך ב־2 לא בחרו חברת ייעוץ; נכון ל־2019 ההתחייבויות התקציביות עמדו על 100%, אך הביצוע במזומן עמד על 0
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
11א16. עידוד שיתופי פעולה בין רשויות מקומיות במסגרת האשכולות האזוריים בנגב
מרכיב ההחלטה
משרד הפנים תקצב והתניע פרויקטים באשכול נגב מזרחי; הושקע תקציב בביסוס היחידה הכלכלית של האשכול; החל פרויקט "הכוכבים" המעניק סיוע לעסקים
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
11א18. המשרד להגנת הסביבה יסייע לרשויות שאינן חברות באשכולות האזוריים בפינוי פסולת
מרכיב ההחלטה
המשרד התמקד ברשויות לקיה, שגב שלום ותל שבע; לקיה ושגב שלום חברו לאשכולות ובשתיהן יש תכנית השקעות; תל־שבע חתמה על הסכם עם אשכול נגב מזרחי, ותכניתה נמצאת בבדיקה
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
11א19. משרד הפנים יציע תכנית קליטה עבור משפחות שיעתיקו את מגוריהן לשכונות מפותחות בישובים
מרכיב ההחלטה
מונתה ועדה לטיפול בסעיף זה ובסעיף 11א13; לא חלה כל התקדמות מבחינה תקציבית ביישום הסעיף
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
12. האחריות על יישום תכנית החומש, למעט בנושא האכיפה, הוטלה על משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ועברה אח"כ למשרד הכלכלה והתעשייה
מרכיב ההחלטה
מתקיימים תהליכי ניהול ובקרה, הכוללים גם מחקר מלווה
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
13א. הגברת פעולות האכיפה והשמירה על הקרקע תוך עדיפות לאכיפה תומכת הסדרת התיישבות
מרכיב ההחלטה
בוצע מבצע אכיפה מרוכז; עליה בהיקף האכיפה לאורך תכנית החומש בהשוואה לשנים שקדמו לה
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
13ג. מנהלת דרום לתיאום אכיפת דיני המקרקעין שבמשרד לביטחון הפנים וגופי האכיפה יגישו תכניות עבודה בהן תינתן עדיפות לאכיפת פלישות טריות וחדשות לאדמות המדינה מחוץ לשטח יישובי הקבע
מרכיב ההחלטה
ההנחיה אמנם משתקפת בפרסום המנהלת, אך לא נמצאו פרסומים של תכניות העבודה
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
13ד. יוקם צוות שיגיש לממשלה תכנית להפחתה רב־שנתית ומתמשכת של היקפי הקרקע שעליה קיימת בניה בלתי חוקית, וכן המלצות לייעול וזירוז הליכי האכיפה
מרכיב ההחלטה
הצוות התכנס פעם אחת ב־2017 וגיבש תכניות עבודה שנועדו לתמוך את תכנית החומש של הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים; הצוות התפרק ולא התקבלו לידינו תכניות העבודה
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
13ה. מנהלת דרום לתיאום אכיפת דיני המקרקעין תקים ותנהל מערכת GIS וכן מערכת טכנולוגית לפענוח עבירות בנייה
מרכיב ההחלטה
נעשה שימוש במערכת "סימפלקס" לפענוח עבירות בנייה; אופיינה מערכת GIS אך ביצועה הוקפא בשל היעדר תקציב
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
13ו. רשות מקרקעי ישראל תשמור על אדמות מדינה שפונו על ידי פעולות נטיעה, השכרה עונתית של אדמות הניתנות לעיבוד חקלאי וקידום תכניות בייעודים שונים
מרכיב ההחלטה
הוקמה ועדת תיאום בין־משרדית העוסקת בנושא; עד סוף 2020 ניטעו מעל 56,000 דונם
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
13ח-ט. תוספת תקני כוח אדם לגופי האכיפה (הסיירת הירוקה, הרשות לאכיפה במקרקעין והוועדות המקומיות לתכנון ובנייה)
מרכיב ההחלטה
לא אוישו מלוא התקנים שתוקצבו עבור הסיירת הירוקה; אין בנמצא מידע על הרשות והוועדות המקומיות
סטטוס היישום
יושם חלקית

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים