תכנית למניעת וצמצום זיהום אוויר בישראל

דו" מעקב החלטה 707-תכנית לאומית למניעה ולצמצום זיהום אוויר בישראל

מה הוחלט?

החלטת הממשלה קובעת כי יש לאשר תכנית לאומית למניעה וצמצום של זיהום האוויר. זו תכלול יעדים לצמצום זיהום האוויר בישראל עד השנים 2015 ו-2020. יש להקצות סכום כולל של 140 מיליון ש"ח בשנים 2013 – 2017, לצורך ביצוע התכנית הלאומית כמפורט בהחלטה זו.

מה קורה עם זה?

בשנים האחרונות, הממשלה נוקטת בצעדים נוספים להתמודדות עם זיהום האוויר. לדוגמא,  במסגרת החלטת ממשלה 472  הוחלט להקים וועדת מנכ"לים שתעסוק בפיתוח וקידום מפרץ חיפה. על הוועדה הוטל לגבש אסטרטגיה ממשלתית ועקרונות מנחים לתוכנית פעולה לפיתוח ולקידום מפרץ חיפה, ולהגיש המלצותיה לממשלה.  לפי ניתוח ההשלכות הסביבתיות של המתווה העלה כי הפסקת פעילות התעשייה הפטרוכימית בחיפה תביא לירידה בפליטות של תחמוצת חנקן, חלקיקים נשימתיים ותרכובות אורגניות נדיפות, לצד עלייה בפליטות הבנזן באזור. בנוסף, המתווה יביא להפחתת זיהום האוויר הנובע מתנועת האוניות בנמלים. על אף המחלוקות באשר למועד המועדף להפסקת הפעילות הפטרוכימית, מוסכם על רוב חברי הוועדה כי בתוך עשור יש לקדם שינוי מהותי של מפרץ חיפה, באמצעות קידום תכנון כולל לשם פיתוח המטרופולין כולו, ואשר יכלול בין היתר את הפסקת פעילות התעשייה הפטרוכימית ומפעלי דשנים במפרץ חיפה בהקדם. כמו כן, בשנת 2021 המדינה החליטה על שימוש בכלי נוסף, במטרה למנוע מצב של החצנת עלויות של גופים מזהמים על הסביבה והגדירה יעדים מדידים להפחתת פליטת גזי החממה.

 

 

התוכנית הלאומית הרב־שנתית של המשרד להגנת הסביבה למניעה ולצמצום של זיהום האוויר ולהפחתת פליטות גזי החממה בישראל, אושרה ב־14 במרץ ,2022 באיחור של שלוש שנים, וחרגה מהקבוע בחוק. התוכנית אושרה במסגרת החלטת ממשלה 1282, היא מעדכנת את התוכנית הלאומית שקדמה לה ומהווה חלק מהתמודדות מדינת ישראל עם משבר האקלים. התוכנית נועדה, בין היתר, לעמידה בחלק מהתחייבויותיה של ישראל במסגרת הסכם פריז וועידת האקלים בגלזגו, לרבות קידום המדינה לעמידה ביעד הפחתת פליטת גזי החממה במשק ל-2030. בנוסף, התוכנית קובעת את הקצאת התקציב לשם קידום הליכים בכמה גזרות: חשמל, תעשייה ועסקים, תחבורה, חקלאות ופסולת. מבחינה אופרטיבית, התוכנית כוללת הרחבה של מערך ניטור ודיגום האוויר לשנים 2022–2026, במטרה לקבל תמונת מצב מהימנה ביחס לזיהום האוויר הנגרם מתחבורה, ולשפר את יכולת מדידת ריכוזי החלקיקים. כמו כן, היא קובעת פרסום קולות קוראים למחקר בנושא זיהום אוויר, בדגש על הקשר שבין זיהום אוויר לתחלואה, ועל השפעתם הסביבתית של מזהמי אוויר ושל טכניקות להפחתת פליטות. התוכנית מקדמת פיילוטים להוכחת היתכנות כלכלית ותפעולית של פרויקטים בתחום ההתייעלות האנרגטית והפחתת פליטות גזי חממה, וכן סיוע לטכנולוגיות ישראליות חדשניות בעלות פוטנציאל להפחתת זיהום אוויר.

 

 

לכתבה במדור המוניטור ב-"גלובס"

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
הפחתת זיהום אוויר הנובע מתחבורה- גריטת כלי רכב ישנים. לצורך כך יוקצה סך של 5 מלש"ח לשנה בין השנים 2013-2017.
מרכיב ההחלטה
תכנית הגריטה לא הופעלה מאחר שלא אושר לה תקציב מינימלי בסך 20 מלש"ח לשנה.
סטטוס היישום
בוטל
תמונת מצב עדכנית
הפחתת זיהום אוויר הנובע מתחבורה- הפעלת פרויקט פיילוט של שלושה אוטובוסים עירוניים המשמשים לתחבורה ציבורית, באמצעות גז טבעי דחוס.
מרכיב ההחלטה
הוחלט לבצע פרויקט חלוץ במסגרת החלטת הממשלה לאישור תכנית מפרץ חיפה- משאיות אשפה המונעות באמצעות גז טבעי עד סוף 2016, ואוטובוסים מונעי גז טבעי עד חודש יוני 2017. הפרוייקט טרם יצא לפועל.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
קביעת אמות מידה ומתן תמיכות לעידוד מעסיקים במשק להפחית את זיהום אוויר הנובע מיוממות (נסיעה בין-עירונית למקום העבודה). לצורך כך יוקצה סך של 28.6 מלש"ח בין השנים 2013-2017. שליש מהתקציב יוקצה להפחתת נסועה בפריפריה.
מרכיב ההחלטה
7 רשויות מקומיות שונות מקיימות פרויקטים לצמצום השימוש ברכב הפרטי בתחומן, הכוללים הסעות ממוקדים עירוניים למרכזי תעסוקה, שימוש במערך השכרת האופניים "תל-אופן", פיתוח תשתית לשבילי אופניים למרכזי תעסוקה וכן הקמת מתקנים לעגינת אופניים באזורי תעסוקה. פרויקט זה נתמך ב-6 מלש"ח ובעתיד יתווספו פרויקטים דומים בהיקף של 14 מלש"ח.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
בחינה והמלצה על כלים וצעדים לצמצום הנסועה ברכבי 'ליסינג' (מאחר שבעליהם אינם משלמים באופן מלא על הדלק אותו הם צורכים ולכן אין להם אינטרס מספק לצמצם נסועה מיותרת ברכב).
מרכיב ההחלטה
לא הוצעו לממשלה כלים וצעדים לצמצום הנסיעה ברכבי ליסינג.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הוספת המשרד להגנת הסביבה לצוות הבין-משרדי להכנת תכנית תמריצים לעידוד השימוש בתחבורה ציבורית במקומות עבודה. התכנית תפעל בין השנים 2013-2018 והיקפה התקציבי לא יעלה על 40 מלש"ח.
מרכיב ההחלטה
נציג המשרד להגנת הסביבה צורף לצוות הבין-משרדי להכנת תמריצים לעידוד השימוש בתחבורה ציבורית במקומות עבודה.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הפחתת זיהום האוויר מייצור חשמל- על רשות החשמל לבצע בדיקה מקצועית לגבי היעילות של החלת תעריף דיפרנציאלי לצורך הפחתת צריכת החשמל.
מרכיב ההחלטה
רשות החשמל ביצעה בדיקה מקצועית בנוגע למעבר לתעריך דיפרנציאלי על בסיס מדרגות צריכה של צרכנים, והמליצה שלא לקבוע תעריפים מסוג זה מכיוון שמהלך מסוג זה עלול גרום לגידול בצריכת החשמל המשקית ולפיכך לעלייה בזיהום אוויר.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הפחתת זיהום האוויר מייצור חשמל- שר האנרגיה והמים ימשיך לפעול לקידום תכנית התקנת מערך מניה חכמה אשר מסוגל להעביר מידע לגבי זמני צריכת החשמל וכך מאפשר את זיהוי צריכת החשמל בזמן אמת וחיוב דיפרנציאלי של הצרכן.
מרכיב ההחלטה
רשות החשמל פועלת בתהליך של שלושה שלבים לבדיקת עלות מול תועלת של מערך המניה החכמה- שלב א'- פיילוט טכנולוגי; שלב ב'- פיילוט תעריפי ובדיקות ניתוח עלות- תועלת למשק; שלב ג'- פריסה ארצית או חלקית בהתאם לתוצאות ניתוח עלות-תועלת. חברת החשמל נמצאת, נכון למועד עריכת הדו"ח, בשלב ב'.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
יש לקבוע שיעור מס דיפרנציאלי שיופעל בהדרגתיות על סוגי דלקים שונים באופן שישקף את ההשפעות הסביבתיות הנגרמות כתוצאה מהשימוש בהם ויעודד את השימוש בדלקים מזהמים פחות , הכל תוך כדי התייחסות לגובה המיסוי המקובל בעולם לדלקים דומים.
מרכיב ההחלטה
לא נקבע שיעור מס דיפרנציאלי על סוגי דלקים שונים.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
יישום מדיניות המשרד להגנת הסביבה בעניין הפחתת פליטות של גופרית דו-חמצנית מסקטור התעשייה על-ידי שיפור איכות הדלקים ומעבר לדלקים נקיים.
מרכיב ההחלטה
בעסקים בהם מופעלים דודי קיטור, נקבעות הוראות כתנאי ברישיון העסק. העסקים מחויבים בעמידה בערכי פליטה מחמירים בהתאם לסוג הדלק בו הם משתמשים, החל מינואר 2015 או ינואר 2017, בהתאם לנסיבות.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
יש לבצע סקר למיפוי, אפיון וכימות פליטות של חלקיקים נשימים ממחצבות אשר אחראים על חלק נרחב מהפליטות בישראל.
מרכיב ההחלטה
בוצעו מדידות באתרי ניטור זיהום אוויר שונים ברחבי הארץ ובעיקר בסמוך למחצבות והתגלה כי תרומת המחצבות לריכוזי חלקיקים בסביבה הינה נמוכה.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
יש לבצע סקר למיפוי, אפיון וכימות פליטה של תרכובות אורגניות נדיפות (VOC), בדגש על פליטה ממשקי בית וזיהום אוויר תוך מבני. יש להכין הצעה לתכנית רב שנתית להפחתת זיהום אוויר.
מרכיב ההחלטה
ההערכה על כמות הפליטה השנתית לאדם נלקחה מסקרים שנעשו במדינות אירופה וצפון אמריקה. מתבצעת בחינה של השיטות לכימות פליטות VOC במדינות מערביות אחרות ועל-פי הממצאים יוחלט האם וכיצד לעדכן את השיטה הנהוגה על-ידי המשרד להגנת הסביבה.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
יש לפעול לבנייה, הרחבה והשלמה של בסיס המידע לגבי זיהום אוויר בישראל. דבר זה יעשה בין היתר באמצעות הרחבה ושיפור של מערך ניטור האוויר הארצי, ביצוע דיגום סביבתי, עריכת מחקרים ופיתוח מצאי הפליטות.
מרכיב ההחלטה
המשרד להגנת הסביבה ביצע פעולות שונות בשנים 2014-2015 להרחבת בסיס המידע לגבי זיהום אוויר בישראל.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
יש להקים ועדה ובראשותה נציג השר להגנת הסביבה, לצורך מעקב אחר יישום התכנית הלאומית (כולל יישום תרחיש עסקים כרגיל). בוועדה יהיו נציגים של משרד האוצר, משרד האנרגיה והמים, משרד התחבורה, משרד הכלכלה, משרד הבריאות, רשות החשמל ורשות המיסים.
מרכיב ההחלטה
הוקמה ועדה למעקב אחר יישום החלטת הממשלה. הוועדה כוללת את הנציגים הנדרשים, והמשרד להגנת הסביבה עומד בקשר עם משרדי הממשלה והגורמים הרלוונטיים, ומרכז את המעקב על ביצוע החלטת הממשלה והתכנית הלאומית.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
מתן עדיפות לכלי רכב מרובי נוסעים ולתחבורה ציבורית בעת תכנון ואישור מכרזי כבישי אגרה בישראל.
מרכיב ההחלטה
בכבישי האגרה המתוכננים ניתנה העדפה מובנית לתחב"צ ולרכבים רבי תפוסה. בנתיב המהיר הקיים מקודמת הצעה להפחתת סף הפטור בשעות השיא לשלושה נוסעים במקום ארבעה.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
בכבישי האגרה המתוכננים ניתנה העדפה מובנית לתחב"צ ולרכבים רבי תפוסה. בנתיב המהיר הקיים מקודמת הצעה להפחתת סף הפטור בשעות השיא לשלושה נוסעים במקום ארבעה.
מרכיב ההחלטה
החקיקה הוסדרה בהוראת שעה.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
עידוד רכישת מוניות מופחתות זיהום אוויר באמצעות פטור ממס קניה למונית היברידית.
מרכיב ההחלטה
תיקוני החקיקה לעניין מוניות היברידיות הושלמו כנדרש והם מפורסמים ברשומות. בנוסף, הופעלה תוכנית תמיכה במסגרתה ניתן מענק לכל רכישת מונית היברידית. נמסרו יותר מ־1,500 מוניות בישראל. שיעור חדירת הרכבים ההיברידיים לשוק המוניות בישראל עלה עד כדי 20% מהמכירות בשנה. כיום אין תמריץ ייעודי לרכישת מוניות חשמליות ובשנה האחרונה עלו על הכביש רק מוניות בודדות. בהחלטה 542 הוטל על משרד התחבורה לקבוע כלים רגולטורים להגברת השימוש במוניות חשמליות, ועניין זה מצוי בעבודה מתקדמת.
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
בחינה והמלצה על שיטת תגמול חילופית ושוות ערך להטבות על החזקת רכב הניתנות לעובדים הזכאים לכך. ההמלצות תכלולנה אמצעים ליישום, כולל תיקוני חקיקה ויוגשו עד .31.12.14
מרכיב ההחלטה
לא התקבל דו"ח בחינה והמלצות כנדרש, על אף שתאריך היעד בהחלטת הממשלה נקבע ל־.31.12.2014 במענה לפנייה בנושא, המשרד להגנת הסביבה ציין כי נעשית עבודה בתחום בשיתוף משרד האוצר, הכוללת הסרת חסמים במסגרת הסכמי השכר הקרובים, ולאחרונה נכנס תיקון בהסכם השכר עם ההסתדרות על מנת להוריד חסמים מרכזיים בנושא .כמו כן, נבחנה שיטת תגמול חלופית יחד עם משרד האוצר.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
יישום מדיניות המשרד להגנת הסביבה בעניין הפחתת פליטות של גופרית דו־חמצנית מסקטור התעשייה על־ידי שיפור איכות הדלקים, ומעבר לדלקים נקיים.
מרכיב ההחלטה
נקבעו הוראות ברישיונות עסק להפחתת פליטות מדודי קיטור. העסקים מחויבים בעמידה בערכי פליטה מחמירים לפי סוג הדלק בו הם משתמשים, בהתאם לנסיבות. בחודשים האחרונים, התקיימו דיונים בין־ משרדיים במטרה לגבש מדיניות לאומית הכוללת לוחות זמנים והכנסה למשק של דלק מסוג מזוט ,0.5% יושם חלקית אולם לא התקבל עדכון ביחס לדיונים אלה
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
לצורך סעיף 9 בהחלטה יוקצו 46.5 מלש"ח.
מרכיב ההחלטה
התקציבים המפורטים בהחלטת הממשלה התקבלו ומומשו.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
מרכיב ההחלטה
סטטוס היישום

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים