תכנית לאומית להגדלת כוח אדם מיומן לתעשיית ההיי-טק

מה הוחלט?

החלטת הממשלה מפרטת יעדים וצעדים נדרשים בתחום ההשכלה הגבוהה, בהכשרות חוץ־אקדמיות, במשרד הביטחון ובפרט בצה"ל, בשילוב אוכלוסיות בעלות ייצוג חסר ועוד. זו החלטה מבורכת וחשובה, עם זאת חשוב לציין כי משרד החינוך נעדר ממסגרת החלטת הממשלה ולא הוטלו עליו משימות כלשהן על אף שיש לו חשיבות גבוהה בהגדלת מספר הבוגרים שימשיכו ללימודים אקדמיים במקצועות ההייטק.

 

מה קורה עם זה?

המשבר בשוק העבודה והצורך להיערך לביקוש העתידי לעובדים בתעשייה זו מצריך מהמדינה לאמץ חשיבה הוליסטית, גמישה שמותאמת למציאות הנוכחית ובהתאם לכך להגדיר צעדים משמעותיים ויעדים קונקרטיים על מנת לצמצם את הפערים בשוק התעסוקה ולהגדיל את מספר המועסקים בקרב אוכלוסיות שונות. בהתאם לכך, הממשלה אישרה בה הוחלט על הקמת הוועדה הלאומית להגדלת ההון האנושי את החלטת ממשלה מס' 212 מיום ה־1 באוגוסט 2021. להייטק על־ידי שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה ושר האוצר, על רקע היעד שנקבע בקווי היסוד בממשלה להגדלת שיעור המועסקים בהייטק ל־15% מכוח העבודה במשק. הוועדה הוקמה והגישה המלצות לממשלה העוסקות בשינוי מדידת המועסקים בענף הייטק באמצעות דיפרנציאציה של משרות )מקצועות הייטק לצד "מקצועות הצמיחה" — אשכול המוצר, האשכול העסקי ואשכול המטה(, בהגדרת יעדים כמותיים בהון אנושי בכל שלבי הפיתוח לרבות יעדי ביניים לשילוב אוכלוסיות בישראל נשים, חרדים וערבים, באימוץ יעדי שילוב האוכלוסיות במערכת הביטחון וביצירת חשוב לציין כי בדו"ח ההמלצות משרד שירות לאומי אזרחי טכנולוגי כדרך נוספת לשילוב החברה הערבית והחרדית. החינוך לא תופס מקום דומיננטי אלא מהווה גורם מייעץ לתיאום מדיניות בתכניות לימוד בלתי־פורמאליות.

 

 

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
מינוף השירות הצבאי בצה"ל לטובת הגדלת כוח האדם המיומן לתעשיית ההיי־טק
מרכיב ההחלטה
משרד הביטחון מפעיל מספר תכניות בנושא וכן הקים תכנית ייעודית שתיתן מענה להחלטה. יש לציין כי המשרד לא פירט את תוכן התכנית
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
קידום מלגות לתארים מתקדמים בתחומים הרלוונטיים ועידוד לימוד ופעילות בתחומי המדע, הטכנולוגיה והחדשנות בתיכונים ובחינוך הבלתי פורמלי
מרכיב ההחלטה
בשנים 2017 – 2018 הפעיל המשרד כ־ 14 תכניות מלגה, לרבות אלו המצוינות בהחלטת הממשלה, ואושרו למימון מלגות בסכום כולל של מעל 42 מיליון ש"ח בתחומי המדע והטכנולוגיה
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
פיתוח תוכניות מיוחדות לצורך הכשרה ושילוב עולים ותושבים חוזרים בתעשיית היי־טק הישראלי
מרכיב ההחלטה
ניתנים מענים מסוימים להכשרה בסיסית של עולים, אולם ניכר כי התמיכה אינה מקיפה כפי שנכתב בהחלטה
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
עידוד יצירת מסלולים ייעודיים חדשים למקצועות ההיי־טק במוסדות להשכלה גבוהה
מרכיב ההחלטה
נקבע תמריץ אשר קובע כי על כל גידול במספר הסטודנטים הלומדים בתוכניות המשלבות לימודי מדעי המחשב או בתארים דו חוגיים, יקבל המוסד תקצוב נוסף
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
עידוד מוסדות להשכלה גבוהה לפתיחת קורסים דיגיטליים
מרכיב ההחלטה
פורסמו 5 קולות קוראים להפקה והסבה של קורסים לפלטפורמה דיגיטלית. נכון לשנת 2020 קיימים מגוון קורסים פעילים במספר פלטפורמות
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הגדלת מספר הסטודנטים הבינלאומיים החוקרים בתחום ההיי־טק
מרכיב ההחלטה
הות"ת מפעיל תכנית להבאת פוסט דוקטורנטים מצטיינים מארה"ב לישראל בתחומי ה־ STEM
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
להטיל על שר הרווחה לתקן את תקנות עובדים זרים (2007)
מרכיב ההחלטה
פורסם תזכיר חוק לעדכון התקנות, אך התקנות טרם תוקנו בפועל
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
קידום כוח עבודה מיומן להיי־טק ע"י הכשרות חוץ־ אקדמאיות
מרכיב ההחלטה
בשנת 2018 הושק מסלול "סיירות תכנות", התומך במסגרות להכשרה חוץ אקדמית בתכנות ונועד להגדיל את מספר הבוגרים הרוכשים הכשרה מעשית ורלוונטית ומושמים בחברות היי־טק
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
עידוד שילובן של נשים בתעשיית ההיי־טק
מרכיב ההחלטה
קיימת תכנית לשילוב וקידום נשים בתעסוקה בהיי־טק במיזם משותף עם ארגון "She Codes"
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
עידוד שילובן של אוכלוסיות המיעוטים בתעשיית ההיי־טק
מרכיב ההחלטה
התכנית לקידום השתלבותם של אקדמאיים מהמגזר הערבי במקצועות ההיי־טק שהתקיימה בשנת 2017 הורחבה, ונפתחה תכנית המשך בשם "פורסאטק" - תוכנית לשילוב אקדמאים מהמגזר הערבי בתעשייה עתירת הידע, אשר תוקצבה ל־ 3 שנים
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
עידוד לרכישת השכלה במקצועות הרלוונטיים לתעשיית ההיי־טק וסיוע בשילוב במשרות איכות בתעשייה במגזר החרדי
מרכיב ההחלטה
פועלת תכנית לשילוב גברים ונשים מהמגזר החרדי בתעשיית ההייטק
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
שילוב חרדים לא אקדמאים או בעלי השכלה אקדמית בתחומים שאינם רלוונטיים לתעשיית ההיי־טק, באמצעות הכשרה מקצועית, מעטפת הכוונה, ליווי וכד'
מרכיב ההחלטה
קיימות הכשרות מקצועיות בתחום מדעי המחשב הכוללות מעטפת ליווי ללומדים, אשר נמצאות בשלבים שונים של יישום, אולם לא צויין שקיימות תכניות ייחודיות לחרדים כפי שמורה ההחלטה
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
עידוד השתתפות גברים בתכניות המתוארות לעיל על ידי הצבת רף לפיו שיעור הגברים מבין המשתתפים לא יפחת מ־ 50
מרכיב ההחלטה
בחלק מהמקרים שיעור הגברים בפועל עולה על 50% ובחלק מהתוכניות פחות מכך
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
הרחבת המקצועות הטכנולוגיים הנלמדים בסמינרים לנשים חרדיות וגיוונם, בתיאום עם משרד החינוך
מרכיב ההחלטה
הורחבו וגוונו המקצועות הנלמדים בסמינרים לנשים חרדיות, תוך עידוד מנהלות ההכשרה בסמינרים לקדם את מקצועות ההיי־טק. עם זאת, לא נמסר פירוט אודות ההרחבה שנעשתה והכלים לעידוד
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
התכנית תתוקצב ממקורות הממונה על התעסוקה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
מרכיב ההחלטה
כלל הפעילות תוקצבה ממקורות המשרד
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
העברת כלל תחומי האחריות הנוגעים להיי־ טק הישראלי לרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית, וגיבוש תכנית ייעודית שתפעל לקידום מדיניות הממשלה בתחום זה
מרכיב ההחלטה
"התכנית להשבת אקדמאים" הוחלפה בתכנית "חוזרים להיי־טק" בהובלת הרשות לחדשנות, אשר מתמקדת בקהל יעד של בעלי מקצועות טכנולוגיים ובהשמה בעבודה
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
גיבוש תכנית להבאת צעירים יהודים בעלי פוטנציאל השתלבות בהיי־טק הישראלי, אשר תיושם בשיתוף עם חברת "מסע"
מרכיב ההחלטה
פוטנציאל השתלבות בהיי־טק הישראלי, אשר תיושם בשיתוף עם חברת "מסע" תכניות במסלולי היי־טק מקבלות אישור מקצועי מטעם הרשות לחדשנות עפ"י קריטריונים המופיעים באתר הרשות לחדשנות. בנוסף, ישנה אפשרות לתשלום תגמול למארגני תכניות במסלולי היי־טק בגין השמה בפועל של עובדים בחברות היי־טק
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
פרסום נוהל המפרט את הקריטריונים להכרה בחברות ישראליות כחברות היי־טק
מרכיב ההחלטה
הרשות הלאומית לחדשנות פרסמה באתר האינטרנט שלה באפריל 2019 , נוהל להכרה בתאגיד כתאגיד עתיר ידע טכנולוגי לעניין הבאת מומחה זר בהיי־טק
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
יצירת מנגנון דיגיטלי להעברת מידע רלוונטי אודות הנוהל להכרה בחברות ישראליות כחברות הייטק
מרכיב ההחלטה
בעזרת רשות התקשוב, הוקם מנגנון המעביר לרשות החדשנות פניות של חברות היי־טק מרשות האוכלוסין באופן אוטומטי
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
עדכון תקנות עובדים זרים במשרד הרווחה
מרכיב ההחלטה
על אף שפורסם תזכיר חוק לעדכון התקנות, התקנות טרם תוקנו בפועל
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
התקנת תקנות המסדרות תעסוקת בני/בנות זוג של מומחים זרים בהיי־טק
מרכיב ההחלטה
קיימת טיוטה לתקנות, אך אלה טרם תוקנו בפועל
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
פיתוח נהלי עבודה למתן רישיון עבודה למומחים זרים בהיי־טק בנציגויות ישראל בחו"ל ובנתב"ג
מרכיב ההחלטה
ניתן לקבל אשרת מומחה במעבר הגבולות בנתב"ג, כאשר המומחים מקבלים את רישיון העבודה בגייט־ פס. ואולם, נראה כי עדיין לא ניתן לקבל רישיון עבודה בנציגויות ישראל בחו"ל
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
תיקון ההסדר הקיים בנושא הבדיקות הרפואיות הנדרשות למומחים זרים בהיי־טק בהגשת הבקשה לרישיון עבודה בישראל
מרכיב ההחלטה
התכנסה ועדה בראשות גורם ממשרד הכלכלה, וגובש נוהל רפואי לבדיקות רפואיות למהגרי עבודה, כולל עובדי היי־טק, אולם פעילות הועדה הופסקה והנושא לא קודם במשרד הבריאו
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הגדלת מספר העובדים הזרים בהיי־טק שיכולים לעבוד בישראל בו־זמנית, ע"י תיקון סעיף בהחלטת ממשלה 3021 המגבילה את כמות האשרות לעובדים זרים
מרכיב ההחלטה
הנושא לא הוסדר והסעיף בהחלטת ממשלה 3021 לא תוקן.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
על שר הפנים לבחון את מגבלת 300 העובדים המוזכרת בסעיף 2 (ט) להחלטה 3021 ביחס לעובדים זרים שאינם עובדים בתחום ההיי־טק
מרכיב ההחלטה
מרשות האוכלוסין נמסר כי הנושא נידון במסגרת ועדה בין משרדית אך טרם התקבלו מסקנות סופיות בנושא
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
יצירת מערכת מקוונת להגשת בקשות לרישיונות של היתרי עבודה ומעקב אחריהן
מרכיב ההחלטה
באתר האינטרנט של רשות האוכלוסין וההגירה ניתן להגיש בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר מומחה, עם אפשרות בחירה בקטגוריית "היי־טק"
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
פרסום נוהל ייעודי לעניין העסקת מומחה זר בהיי־טק בעברית ובאנגלית
מרכיב ההחלטה
רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה נוהל לעניין זה בעברית ובאנגלית, אך לא פורסם תקציר מנהלים
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
הקצאת 1 מיליון ₪ נוספים לתוכנית "הטובים לתעשייה"
מרכיב ההחלטה
במהלך שנת 2017 הוקצו מיליון ש"ח לטובת התכנית
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
מינוף השירות הצבאי בצה"ל לטובת הגדלת כוח האדם המיומן לתעשיית ההיי־טק
מרכיב ההחלטה
משרד הביטחון מפעיל מספר תכניות בנושא וכן הקים תכנית ייעודית שתיתן מענה להחלטה. יש לציין כי המשרד לא פירט את תוכן התכנית
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
קידום מלגות לתארים מתקדמים בתחומים הרלוונטיים ועידוד לימוד ופעילות בתחומי המדע, הטכנולוגיה והחדשנות בתיכונים ובחינוך הבלתי פורמלי
מרכיב ההחלטה
בשנים 2017 – 2018 הפעיל המשרד כ־ 14 תכניות מלגה, לרבות אלו המצוינות בהחלטת הממשלה, ואושרו למימון מלגות בסכום כולל של מעל 42 מיליון ש"ח בתחומי המדע והטכנולוגיה
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
פיתוח תוכניות מיוחדות לצורך הכשרה ושילוב עולים ותושבים חוזרים בתעשיית היי־טק הישראלי
מרכיב ההחלטה
ניתנים מענים מסוימים להכשרה בסיסית של עולים, אולם ניכר כי התמיכה אינה מקיפה כפי שנכתב בהחלטה
סטטוס היישום
יושם חלקית

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים