תכנית חירום לחיזוק המאבק נגד עוקץ וניצול צרכנים אזרחים ותיקים וצרכנים פגיעים אחרים

מה הוחלט?

בחודש אוקטובר ,2020 התקבלה החלטת ממשלה :450 ״תוכנית חירום לחיזוק המאבק נגד עוקץ וניצול אזרחים, צרכנים ותיקים וצרכנים פגיעים אחרים במיוחד לנוכח עידן משבר הקורונה״. ההחלטה התקבלה על רקע תופעות חוזרות ונשנות של עושק אזרחים ותיקים וצרכנים פגיעים אחרים. העושק נעשה באמצעות שיטות שיווק אגרסיביות שיש בהן הטעיית הצרכן, השפעה בלתי הוגנת עליו או הפרה אחרת של חוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). פעילות הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן (להלן "הרשות") ופעילות המשרד לשוויון חברתי בנושא העלו את הצורך בריכוז מאמץ נוסף והעמדת כלים נוספים להתמודדות עם התופעה, לרבות: כלי אכיפה, תיקון החקיקה ופעילויות הסברה. זאת במטרה להרחיב את הסמכויות והכלים של הרשות לטובת הרחבת היקף פעילותה למיגור מלא של התופעה שהלכה והתעצמה לנוכח משבר הקורונה.

מה קורה עם זה?

בשנים האחרונות הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן החלה לזהות תופעה של פגיעה בצרכנים, בעיקר ע"י שיווק בצורת "טלמרקטינג" — פנייה טלפונית יזומה לצרכן. האוכלוסייה הנפגעת ביותר מתופעה זו היא אוכלוסיית האזרחים הוותיקים, אשר חברות טלמרקטינג רבות החלו לנצל את מצוקתה לשם הצלחתן העסקית. על רקע תופעה זו, שהחמירה בשנות הקורונה, הועברה ב־18 באוקטובר 2020 החלטה 450, "תכנית חירום לחיזוק המאבק נגד עוקץ וניצול צרכנים אזרחים ותיקים וצרכנים פגיעים אחרים במיוחד בעידן משבר הקורונה". החלטה זו נועדה לחזק את החקיקה, האכיפה וההסברה בנושא, ולהגדיל את סמכויותיה של הרשות להגנת הצרכן — בכדי להביא למיגור מלא של התופעה המתוארת.

בבסיס ההחלטה, יש רצון להיאבק בתופעת העוקץ דרך השיחות השיווקיות שפגעו באזרחים הוותיקים. דו"ח מעקב זה בחן את אופן יישום או אי יישום מרכיבי ההחלטה השונים, לאחר שנתיים לערך מקבלתה, לשם יצירת תמונת מצב עדכנית ומפורטת ככל הניתן. ההחלטה התבצעה בתקופה לא יציבה מבחינה חברתית ופוליטית, הן בשל בחירות חוזרות ונשנות והן בעקבות משבר הקורונה וההתגייסות הנרחבת לטיפול בו. על כן, נוצר קושי במימוש חלק מסעיפיה, ורוב ההחלטה יושם רק באופן חלקי או לא יושם בכלל.

לכתבה במדור המוניטור ב-"גלובס"

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
מתן סמכות לממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן לחיפוש בחומרי מחשב
מרכיב ההחלטה
סוכמה עמדה עקרונית שלפיה יהיה ניתן להעניק לחלק מרשויות האכיפה — ובכללן לרשות להגנת הצרכן — סמכות חיפוש במחשב בעבירות מסוימות בהתאם לסעיף 23 א׳ לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח חדש) תשכ״ט – 1969. בהמשך לסיכום זה, הועבר לידי משרד המשפטים תזכיר חוק מטעם הרשות שכרגע נמצא בבחינה של משרד המשפטים. מהמשרד לשוויון חברתי, בתיאום עם הרשות להגנת הצרכן, נשלח מכתב מענה בתאריך 21 ביולי, 2022 בו נכתב כי הצעה המסמיכה את הרשות לבצע חיפוש בחומרי מחשב נמצאת בבחינה מול הגורמים הרלוונטיים. מאז הדבר לא התקדם מבחינה משפטית ונמצא בהמשך בחינה פנימית על־ידי גורמים ממשלתיים.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
קידום תיקון חוק בסמכויות האכיפה, הצעת חוק נתוני תקשורת, המוסיף את הרשות להגנת הצרכן לרשימת גופי החקירה הזמניים בהצעת חוק סדר הדין הפלילי
מרכיב ההחלטה
טרם הסתיימה הכנת תזכיר תיקון חוק סמכויות האכיפה. מאז מרץ 2021 לא חל קידום של תיקון החוק, זאת בין היתר, בשל עיסוקם הרב בחקיקת הקורונה בשנת 2021.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
בחינה של הוספת נסיבה מחמירה (פגיעה בצרכן פגיע) להגדרות נסיבות מחמירות ב"חוק הגנת הצרכן"
מרכיב ההחלטה
נבחנה האפשרות של הוספת נסיבה מחמירה שהיא "פגיעה בצרכן פגיע" בנוגע להטלת עיצומים כספיים. אין התנגדות להוספת הנסיבה המחמירה, בכפוף להבהרת נוהל הרשות באשר לאופן ניתוב התיקים להליכים פליליים ומנהליים שהרשות מוסמכת לנקוט בהם.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
בחינת ההצעה של הגברת אכיפה נגד מעביד או נושא משרה בתאגיד
מרכיב ההחלטה
מתבצעת עבודת מטה לבחינת הסוגיה — שיתוף פעולה והגנת הצרכן — משרד המשפטים הסיר את ההתנגדות ויש נוסח מוצע.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
תיקון "חוק הגנת הצרכן" כך שעוסק ובעל זיקה אליו הנותנים שירותי תשלום יהיו עוסקים מפרים בנסיבות מחמירות
מרכיב ההחלטה
ישנו שינוי הנוגע לעוסק, אך לא לנותן שירותי התשלום. בימים אלו, הרשות להגנת הצרכן עובדת לצד משרד המשפטים, בנק ישראל ורשות האכיפה והגבייה על הצעת חוק הנוגעת לסעיף זה. בפועל החוק לא תוקן.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
קידום תיקון חקיקה שיקבע חובות דיווח לנותני שירותי התשלום
מרכיב ההחלטה
הוגשה הצעת תיקון "חוק שירותי תשלום" המאפשר לרשות להגנת הצרכן לדרוש מנותני שירותי התשלום להפסיק ביצוע פעולות תשלום בעסקת יסוד בשל השפעה בלתי הוגנת של עוסק על משלם. לא הגיעו לכדי נוסח מוסכם ועל־כן הנושא לא קודם.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
בחינת האפשרות במסגרת התיקון להטלת עיצום כספי על שירותי התשלום שלא יפעלו כפי שנדרשים מבחינת הכספים בתת הסעיף הקודם
מרכיב ההחלטה
הנושא נבחן והתקבלה החלטה לקדם חקיקה בנדון. המשרדים הרלוונטיים מגבשים טיוטה להצעת חוק הכוללת גם סמכויות אכיפה מנהלית של בנק ישראל לחברות שיפרו את החובות שנקבעו.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
קידום תיקון לחוק ההוצאה לפועל בנוגע לעוסק מפר בנסיבות מחמירות
מרכיב ההחלטה
הופץ תזכיר חוק למניעת פגיעה כלכלית בצרכן (תיקוני חקיקה) התש״פ ,2021, התקבלו הערות ציבור והן נבחנו על מנת לגבש טיוטה של הצעת חוק לצורך הבאתה לאישור הממשלה. כתוצאה מכך, קיימת הגדרה של עוסק מפר בנסיבות מחמירות — יש שני כיווני פעולה — הפסקת הסליקה או סגירת תיקי ההוצאה לפועל של הקורבן.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
הפצת תזכיר חוק הנוגע לקביעת חובת הקלטת שיחות על העוסקים בשיווק טלפוני יזום מרחוק.
מרכיב ההחלטה
פורסם תזכיר חוק הגנת הצרכן בנושא, בתאריך 11.10.2020. במענה שהתקבל מהמשרד לשוויון חברתי בתאריך ה־21 ביולי, 2022, נכתב כי טיוטת החוק עברה ועדת שרים, וממתינה לקריאה ראשונה, עקב התפזרות הכנסת והיציאה לבחירות חל עיכוב נוסף.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הקמת צוות בין־משרדי שיבחן את המתווה הראוי להטלת פיצוי לצרכן, ואת אופן הוכחת היסוד הנפשי הנדרש של זדון או מודעות
מרכיב ההחלטה
נציגים ממשרד המשפטים, הרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן והמשרד לשוויון חברתי בוחנים את סוגיית הפיצויים העונשים במקרה של הטעיה והשפעה בלתי הוגנת.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
לבחון תיקון חקיקה שעניינו הטלת חובות דיווח על נותני שירותי תשלום לגורמים המוסמכים אודות פעילות כלכלית חריגה או בלתי רגילה שמעלה חשש ממשי לניצול כלכלי של צרכן
מרכיב ההחלטה
העניין עדיין בבחינה של המחלקה למשפט אזרחי בייעוץ וחקיקה, בנק ישראל והרשות להגנת הצרכן. לאחר הבחינה יגובש תזכיר שיפורסם להערות הציבור. התקיימה שורה של ישיבות בנושא זה עם כלל הגורמים הרלוונטיים. במסגרת זו, הגיעו להסכמות עקרוניות והרשות להגנת הצרכן העבירה כבר נוסח ראשוני לגורמים הרלוונטיים בממשלה לקראת פרסום תזכיר. במענה לפנייתנו מהרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, אשר התקבלה ב־22/09/22, נכתב כי ״תיקון חקיקה שעניינו הטלת חובות דיווח על נותני שירותי תשלום לגורמים המוסמכים, אודות פעילות כלכלית חריגה או בלתי חריגה שמעלה חשש ממשי לניצול כלכלי של צרכן, נמצא בשלבי גיבוש ראשוניים מול גורמים ממשלתיים וגורמים בעלי עניין רלוונטיים״.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
קידום תיקון "חוק הגנת הצרכן", לפיו עוסק הפונה באופן יזום לצרכן בהצעה שיווקית בשפות נוספות מלבד עברית, יחויב לספק את עיקרי העסקה במסמך בכתב באותה שפה נוספת
מרכיב ההחלטה
בחודש מרץ 2022 פורסם תזכיר חוק בנושא, אך החקיקה לא קודמה בכנסת.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
קידום חקיקה שעניינה הקמה וניהול של מאגר שבו יהיו זכאים להירשם כל מי שירצה ששיחות שיווק אליו יהיו אסורות. הרשות וגופים נוספים יקיימו פעולות הסברה ופעולות סיוע מיוחדות להנגשת השירות לצרכן פגיע.
מרכיב ההחלטה
ועדת הכלכלה אישרה את התקנות אשר מוציאות לדרך את מאגר ״אל תתקשר אליי״, המסדירות את אופן השימוש של בעלי העסקים והצרכנים במאגר וקובעות את ההוראות לרישום והסרה של מספר טלפון במאגר והאופן בו בעלי עסקים יכולים לעשות שימוש במאגר. התקנות מסדירות הקמת מוקד תמיכה בניהול ותפעול של הרשות להגנת הצרכן. עו״ד אילנה מזרחי מסרה כי ב־1 בנובמבר הקרוב המאגר כבר יהיה מוכן לתפעול. מענה לפנייתנו מהרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, אשר התקבל ב־22/09/22, נכתב כי ״תקנות הגנת הצרכן (מאגר להגבלת פניות שיווקיות), תשפ"ב–2022 (להלן: "התקנות"), קובעות הוראות בנוגע להקמת המאגר ולניהולו ובכלל זה בעניינים אלה — בקשה של צרכן לרשום מספר טלפון במאגר, לשנותו או להסירו; אופן בירור המידע הרשום במאגר על ידי עוסק וצרכן. התקנות ייכנסו לתוקף ביום 1/1/23. בבדיקה מטעם תחקירניות המוניטור, אותר כי חוק הגנת הצרכן, התשמ״א 1981 עודכן לאחרונה ב־4 ביולי, 2022, וההוראות המסדירות את השימוש במאגר נכנסו לתוקף ומעוגנות בחוק הגנת הצרכן, התשמ״א, 1981 אשר עודכן לאחרונה ב־2 באוקטובר, 2022.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
ביצוע תוכנית להפעלת מערכי הסברה וחינוך והגברת המודעות לשם העצמה ומודעות לזכויות הצרכן
מרכיב ההחלטה
במסגרת פעילות המוקד לפניות אזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי, מתקיימות הרצאות בנושא מיצוי זכויות של אזרחים ותיקים הנוגעות גם בענייני עוולות צרכניות. כמו כן, המשרד צפוי לגבש תוכנית מקיפה להפעלת מערכי הסברה וחינוך לשם העצמת צרכנים פגיעים מול שיטות שיווק אגרסיביות והעלאת המודעות לזכויות צרכניות.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
להפעיל ערוץ ייעודי במוקד לפניות אזרחים ותיקים בכל הנוגע לעושק וניצול כלכלי, וכן למען העברת מידע לגורמי האכיפה הרלוונטיים. המשרד לשוויון חברתי יפרסם מעת לעת לציבור דין וחשבון שיכלול מידע כללי וסטטיסטי בנוגע לתלונות שהתקבלו במוקד
מרכיב ההחלטה
ב־30 ביוני, אושרו התקנות שמוציאות לדרך את מאגר ״אל תתקשרו אליי״, הכוללות גם הסדרת מוקד תמיכה שתנהל הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, לטיפול בפניות של עוסקים וצרכנים. לעניין הקמת המוקד המשותף למשרד הבט"פ, המשרד אחראי להקמת מוקד זה והצוות התכנסו ב־27 ביולי, 2022, לאחר ביצוע של מספר שולחנות עגולים בהשתתפות בכירים מנציגי הממשלה, רשויות מקומיות, גופים אזרחיים ועמותות רלוונטיות. עד להקמת המוקד, יוקם צוות ייעודי, הכולל חוקרי הונאה ומודיעין, רשות שוק ההון, הפרקליטות, הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן והמשרד לשוויון חברתי, אשר יטפלו במקרים של עושק קשישים.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
שליחת סטודנטים שקיבלו מלגה לסייע לצרכנים שהם אזרחים ותיקים להתמודד מול שיטות שיווק אגרסיביות
מרכיב ההחלטה
לא מצאנו תיעוד לכך שמתקיימת מלגה בשנת הלימודים הנוכחית הנוגעת נקודתית לבעיה זו. במענה לפנייתנו, השיב המשרד לשוויון חברתי, בתאריך ה־6 ביוני 2022, כי מתקיימת עבודת מטה לבניית התכנית שצפויה להיכלל בתכנית העבודה הקרובה.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
סיוע לצרכנים פגיעים במימוש זכויותיהם במסגרת הליכים אזרחיים לפי חוק הגנת הצרכן.
מרכיב ההחלטה
השרה לשוויון חברתי תוך שיתוף פעולה עם לשכת עורכי הדין מצאו פתרון לפניות המצריכות סיוע וייעוץ משפטי, באמצעות פרויקט "שכר מצווה" של לשכת עורכי הדין ובתוך כך מתקיימים דיונים להענקת סיוע משפטי ללא צורך בעמידה במבחן הכלכלי של הסיוע המשפטי. במענה לפנייתנו מהרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, אשר התקבל ב־22/09/22, נכתב כי ״הרשות החלה בעבודת גיבוש של מכרז ייעודי לעניין שמטרתו לסייע לצרכנים פגיעים במימוש זכויותיהם במסגרת הליכים אזרחיים לפי חוק הגנת הצרכן. עבודת הגיבוש של המכרז טרם הסתיימה. כשתסתיים עבודת הגיבוש של המכרז, הרשות תפעל לקידומו״.
סטטוס היישום
יושם חלקית

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים