תכנית אסטרטגית להתמודדות עם תקופת בצורת במשק המים לשנים 2030-2018

תכנית אסטרטגית להתמודדות עם תקופת בצורת במשק המים לשנים 2030-2018

מה הוחלט?

דו"ח מעקב זה עוסק ביישום החלטת ממשלה 3866 שהתקבלה בחודש יוני 2018, שעניינה גיבוש "תכנית אסטרטגית להתמודדות עם תקופות בצורת במשק המים לשנים 2018 – 2030.

 

החלטת ממשלה זו התקבלה על רקע משברים חוזרים ונשנים במשק המים, ולאחר שתי החלטות ממשלה קודמות בנושא מ־ 12008 ו־ 2,2010 אשר לא הצליחו להביא לשיפור משמעותי במצב מקורות המים, שאף היו מצויים "בסכנה של השחתה עקב ניצול יתר".

 

 

בשנת 2018 , לאחר רצף של חמש שנות בצורת, עמד משק המים שוב בפני משבר אשר הביא להתדלדלות
מסוכנת של מקורות המים הטבעיים של מדינת ישראל.

 

 

 

מה קורה עם זה?

מהדו"ח עולה כי החלטת הממשלה מיושמת באחוזים גבוהים. כך, מתוך 12 סעיפים שיועדו לביצוע עד למועד כתיבת דו"ח זה

9 יושמו באופן מלא (75%), 2 יושמו חלקית (16.7%), וסעיף אחד לא יושם כלל (8.3%).
שלושה סעיפים המיועדים ליישום עתידי, שתאריכי היעד לביצועם נקבעו לשנים 2022 – 2023.

 

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
פרסום מכרזים להקמת מתקן התפלה בגליל המערבי.
מרכיב ההחלטה
ב־22.1.2020 פירסמה ועדת המכרזים את המכרז להקמת מתקן ההתפלה בגליל המערבי. המכרז נמצא כעת בעיצומו.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
פרסום מכרזים להקמת מתקן התפלה נוסף בשורק.
מרכיב ההחלטה
ב־29.10.2018 פירסמה ועדת המכרזים את המכרז להקמה ותפעול מתקן ההתפלה בשורק ב'. בסוף חודש מאי 2020 פורסם כי חברת IDE היא הזוכה במכרז.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
החלטה לגבי מועד הגדלת כושר הייצור של מים מותפלים.
מרכיב ההחלטה
בסוף חודש מרץ 2020 קיבלה מועצת רשות המים החלטה כי מועד הגדלת כושר הייצור ב־200 מלמ"ק יהיה בשנת .2030
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הקצאת 17.6 מיליון ש"ח מתקציב רשות המים לפעולות המיועדות לצמצום הביקוש ועידוד חיסכון בשימוש במים.
מרכיב ההחלטה
רשות המים הקצתה את הסכום בשנת 2018 .
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
קידום פתרונות לייעול הליכים בפיתוח מתקנים הנדרשים למשק המים, במטרה לאפשר תגבור של הפקת מים ממקורות טבעיים.
מרכיב ההחלטה
מינהל התכנון קידם שינוי ב'תקנות התכנון והבניה'. השינוי מאפשר להקים ולצייד חלק גדול מהקידוחים החדשים ללא צורך בקבלת היתר בניה מהוועדה המקומית, ובכך מייעל את התהליך.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
בחינת תוכנית לחיבור אזורים המנותקים ממערכת המים הארצית והצגתה לשר האנרגיה.
מרכיב ההחלטה
בספטמבר 2019 הוצגה לשר האנרגיה הבחינה, שנדונה במספר ישיבות של מועצת רשות המים. המועצה החליטה לאשר את הצורך בחיבור האזורים המנותקים, והנחתה את רשות המים לגבש את התוכנית לדיון במועצה עד סוף הרבעון הראשון של 2020 . בשל תקופת החירום שנגרמה ממגפת הקורונה, דחתה המועצה את הדיון בתוכנית שתוכנן למרץ 2020 .
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
עדכון תכנית הפיתוח התלת שנתית למשק המים של חברת "מקורות".
מרכיב ההחלטה
מועצת רשות המים אישרה את תוכנית הפיתוח התלת שנתית של "מקורות".
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
בחינה ועדכון של ההסדר לעניין סמכויות הכניסה למקרקעין לצורך הקמת קווי ומתקני מים.
מרכיב ההחלטה
רשות המים סבורה שנדרש תיקון חקיקה בנושא זה, וטיוטת הצעת חוק שמטרתה להסדיר סמכויות כניסה למקרקעין הוכנה על ידה. לטענת רשות המים, משרד האנרגיה לא קידם עד כה את הטיוטה לתיקון החוק לכדי הצעת חוק ממשלתית ולכן לא עודכן ההסדר.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
מימון התוכנית לשיקום נחלים לשנים 2023–2018
מרכיב ההחלטה
רשות המים הקצתה רק חלק מהתקציב המיועד בשנת 2018 . לא התקבל מענה מרשות המים בנוגע למימון התוכנית לשנים 2019 – 2020 . משרד האנרגיה לא הקצה את חלקו בתקציב לשנת 2020 .
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
השתתפות הקרן לשטחים פתוחים במימון התוכנית לשיקום נחלים.
מרכיב ההחלטה
הקרן לשטחים פתוחים העבירה את התחייבותה בסכום של 8 מלש"ח.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
בסוף חודש מרץ 2020 קיבלה מועצת רשות המים החלטה כי מועד הגדלת כושר הייצור ב־200 מלמ"ק יהיה בשנת .2030
מרכיב ההחלטה
התשתית להזרמת מים לכנרת לא הייתה מוכנה לתאריך היעד של .30.6.2020 נכון ליולי ,2020 הושלם השלב הראשון בהנחת התשתית — הקו ממאגר אשכול עד לכביש .65 המקטע השני להשלמת הפרויקט נכלל במסגרת תוכנית הפיתוח לשנים 2020–.2022
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
עדכון הממשלה במצב משק המים וסטטוס הקמת מתקני ההתפלה.
מרכיב ההחלטה
שר האנרגיה דיווח לממשלה על מצב משק המים וסטטוס התוכנית בסוף חודש דצמבר 2019 , אך לא עד תאריך היעד של 30.6.19 כפי שנקבע בהחלטת הממשלה.
סטטוס היישום
יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים