תוכנית רב שנתית לפיתוח מצפה רמון

תוכנית רב שנתית לפיתוח מצפה רמון על בסיס החלטות ממשלה 917 מדצמבר 2015 ו־3907 מיוני 2018

מה הוחלט?

החלטת ממשלה 917 בנושא תוכנית רב שנתית לפיתוח מצפה רמון התקבלה ב־ 31.12.2015 . התוכנית מציבה יעדים
ומטרות רחבות היקף בתחומים שונים בדגש על פיתוח וחיזוק הרשות המקומית מצפה רמון. התוכנית עוסקת בפיתוח
תיירותי, כלכלי וקידום עסקים ויזמות מקומית, תוכנית מצוינות לחינוך ותוכנית להתייעלות הטיפול בפסולת ומחזור.
התוכנית באה בהמשך להחלטות הממשלה מס' 546 ומס' 2025 שהתקבלו בשנים 2013 – 2014 וכן בהמשך לעבודת
הצוות הבין־משרדי שפעל מכח החלטת הממשלה מס' 2025 לפעול לפיתוח הנגב ויישובי הדרום ובפרט מצפה רמון.
בהמשך להחלטה מס' 917 , ביוני 2018 , אושרה החלטת ממשלה מס' 1,3907 בה נוספו סעיפים של פיתוח חקלאות
עירונית, שיקום תשתית שכונות פיזי, הזרמת מענקי פיתוח והכנת פרויקטים לטיפוח ולחינוך סביבתי. מטרת התוכנית
היא לתת תעדוף בהקצאת משאבים ולבסס את איתנותה הפיננסית של הרשות המקומית, מצפה רמון, וכן לאפשר לה
להיות מוקד תיירותי, חינוכי לתושבי המקום, לעודד הגירת תושבים למצפה רמון.

מה קורה עם זה?

בחלוף כ־ 5 שנים ממועד פרסום החלטת ממשלה, דוח מעקב זה בוחן את אופן יישום הסעיפים ומרכיבי תוכנית הפעולה
השונים, תוך ניסיון לייצר תמונת מצב עדכנית, מפורטת ורחבה נכון למועד פרסומו, בשילוב עם ניתוח הגורמים שסייעו
או עיכבו את יישום ההחלטה.
התמונה העולה מדוח זה היא כי החלטת מס' 917 יושמה ברובה, אך אחוזי הביצוע התקציבי בפועל נמוכים ביחס
לתקציב הכללי שיועד למטרות ההחלטה. בהחלטת ממשלה 917 מתוך 13 סעיפים ביצועיים שנבחנו, 3 סעיפים לא
יושמו כלל (23%), 4 סעיפים יושמו באופן חלקי (31%) ו־ 6 סעיפים יושמו באופן מלא (46%).
ניתן לראות לעומת זאת, כי החלטת ממשלה מס' 3907 יושמה באופן חלקי בלבד. כך, מתוך 10 סעיפים ביצועיים אשר
נבדקו, נמצא כי 5 סעיפים לא יושמו כלל (50%), 2 סעיפים יושמו חלקית (20%) ו־ 3 סעיפים יושמו במלואם (30%).

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים