תוכנית סיוע לרשויות המקומיות להתמודדות עם פגעי השריפות במבוא מודיעים ובקיבוץ הראל ותיקון החלטת ממשלה

תוכנית סיוע לרשויות המקומיות להתמודדות עם פגעי השריפות במבוא מודיעים ובקיבוץ הראל ותיקון החלטת ממשלה

מה הוחלט?

החלטת ממשלה 4614 מיום 25.6.2019 עוסקת בשריפה שפרצה בשטחי המועצות חבל מודיעין ומטה יהודה. השריפה גרמה לנזקים כבדים ביישובים מבוא מודיעים וקיבוץ הראל. נזקים אלו לא אפשרו לתושבים לשוב לביתם גם בטווח הארוך.

החלטה 4600 עברה כעשרה ימים לאחר פרוץ השריפה והועברו בה תקציבים לטיפול מיידי בתושבים.

כמו כן, נקבע בהחלטה כי אם לאחר 30 יום התושבים לא יוכלו לחזור לבתיהם תיערך חשיבה מחודשת לגבי המשך הסיוע.

 

ב־ 24 ביוני הועברו בהחלטת ממשלה 4614 שני סעיפים המורים על גיבוש תכנית פיצויים לתושבים ועל פינוי האסבסט מקיבוץ הראל.

 

 

הדוח נכתב על ידי עפרי ליכטנשטיין ובהנחיית עינת קורן ומיכל ש. צדוק מצוות ממשל במרכז להעצמת האזרח

מה קורה עם זה?

מבחינת סעיפי ההחלטות הרלוונטים ליישום, עולה כי ארבעת הסעיפים בשתי ההחלטות בוצעו (100%). נראה כי מצב החירום, לצד ההבנה כי נדרשת התייחסות אחרת למצב שבו יישוב שלם נהרס כליל, הובילו לביצוע המלא של הסעיפים בהחלטה.

 

מניתוח סעיפי ההחלטה עולים המאפשרים הבאים:

משאבים נדרשים: החלטה 4600 פירטה והצביעה על המקורות התקציביים הדרושים לסיוע. נוסף לכך,
בהחלטת ההמשך 4614 נקבע תקציב מסגרת של 84 מלש"ח לתוכנית הסיוע ארוכת הטווח. נדמה כי ההצבעה
על המקורות לתקציבים במקביל לדחיפות התקצוב בשל מצב החירום תרמו לסיוע המהיר.

 

גורם מתכלל: ההצבעה בהחלטה על גורם מתכלל אחד — הממונה על התקציבים, לו הסמכות להבטיח את
מתן המשאבים ולנטר את יישומם הביאו ליישום מלא של ההחלטה.

 

רשויות מקומיות: שילוב הידיים בהחלטה בין הממשלה המתקצבת לשלטון המקומי וההישענות על יכולות
היישום שלו הבטיחו את יישום ההחלטה.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
הקצאה והעברת כספים לרשויות המקומיות
מרכיב ההחלטה
הועברו 1.5 מלש"ח ממשרד האוצר הועברו 1.5 מלש"ח ממשרד הפנים הועברו 1.5 מלש"ח מרח"ל
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
קביעת קריטריונים למתן סיוע לרשויות המקומיות
מרכיב ההחלטה
הוקמה ועדה אשר בחנה את אופני הסיוע לישובים ופיתחה תכנית פעולה ותקציב בהתאם
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הקמת ועדת היגוי בין משרדית להמשך הטיפול במועצות המקומיות
מרכיב ההחלטה
הוועדה הבין־משרדית בראשות הממונה על התקציבים במשרד האוצר הוקמה וגיבשה מתווה סיוע לרשויות המקומיות שנפגעו מהשריפה
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
פינוי האסבסט בישוב מבוא מודיעים וקיבוץ הראל
מרכיב ההחלטה
האסבסט פונה מהיישוב מבוא מודיעים ומקיבוץ הראל לפי התקנים של המשרד להגנת הסביבה
סטטוס היישום
יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים