תוכנית לחיזוק העיר אשקלון ותיקון החלטות ממשלה

בשנים האחרונות חלה הסלמה בעומס הביטחוני בעיר אשקלון, הנמצאת כ־14 ק"מ מרצועת עזה. לטענת גורמים
במערכת הביטחון, הפכה אשקלון למטרה מועדפת על ארגוני הטרור ברצועה ובתקופה האחרונה, אשקלון נתונה תחת
מנעד רחב יותר של איומים — ירי רקטות, חדירה ימית וחדירה אווירית.
החלטת ממשלה 4856 אשר עניינה "תכנית סיוע לאשקלון בשל המצב הביטחוני" התקבלה בפברואר .2020 בהחלטה
נקבע בין היתר, כי יש להקצות כספים למימון הוצאותיה הביטחוניות של העיר, ולצורך היערכות לחירום.

מה הוחלט?

בשנים האחרונות חלה הסלמה בעומס הביטחוני בעיר אשקלון, הנמצאת כ־ 14 ק"מ מרצועת עזה. לטענת גורמים במערכת הביטחון, הפכה אשקלון למטרה מועדפת על ארגוני הטרור ברצועה ובתקופה האחרונה, אשקלון נתונה תחת מנעד רחב יותר של איומים — ירי רקטות, חדירה ימית וחדירה אווירית.

החלטת ממשלה 4856 אשר עניינה "תכנית סיוע לאשקלון בשל המצב הביטחוני" התקבלה בפברואר 2020 . בהחלטה נקבע בין היתר, כי יש להקצות כספים למימון הוצאותיה הביטחוניות של העיר, ולצורך היערכות לחירום. בהמשך לה, התקבלה בדצמבר 2020 החלטת ממשלה 658 , אשר עניינה "תכנית לחיזוק העיר אשקלון ותיקון החלטות ממשלה".

בחינת החלטת הממשלה, למעלה משנה לאחר שהתקבלה, מלמדת כי ישנה נכונות לסייע לעיר אשקלון בשל נזקיה הביטחוניים, וכי מדובר בנושא בוער המצוי על סדר היום של ממשלת ישראל. הדבר מתחדד עם קיום החלטת ההמשך, החלטת ממשלה 658 , המרחיבה מספר רב של אפיקים נוספים בהם יש להעניק סיוע לעיר אשקלון. בחודש מאי האחרון, בעקבות סבב הלחימה במבצע "שומר החומות", אושרה הצעת חוק בוועדה המסדרת בכנסת, למתן הטבות מס לתושבי
אשקלון. נוסף על כך, נשמעו בעת האחרונה אמירות מצד ראש הממשלה לשעבר, בנימין נתניהו, המעידות על רצון להעביר תכנית מיגון כללית לעיר.

מה קורה עם זה?

על אף שימת הדגש הממשלתי על נושא זה, ניתן לראות כי ההחלטה יושמה באופן חלקי בלבד. כך, מתוך 14 סעיפים שיועדו לביצוע, 4 סעיפים יושמו במלואם (28.5%), 6 סעיפים יושמו באופן חלקי (43%), ו־ 4 סעיפים לא יושמו כלל (28.5%).

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
מימון הוצאותיה הביטחוניות של העיר אשקלון בסבבי הלחימה בחודשים מאי ונובמבר 2019
מרכיב ההחלטה
תקציב בסך 1 מלש"ח הוקצה במלואו על ידי משרד הפנים, והועבר במלואו לעיריית אשקלון, בסוף מרץ .2020
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
שדרוג והרחבה של מרכז הפעלה, וכן היערכות לחירום
מרכיב ההחלטה
הוקצו 7.5 מלש"ח מתקציב משרד הפנים. 2.5 מלש"ח מתוכם, הוקצו לטובת שדרוג והרחבה של מרכז ההפעלה, המוקם בימים אלו. 5 מלש"ח הוקצו לטובת תגבור ההיערכות לחירום ברשות. התקציב המשלים על סך 1.5 מלש"ח יוקצה לרשות במהלך .2021 ממענה עיריית אשקלון עולה כי התקציב נוצל כמעט במלואו.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
מיגון מרכזי יום
מרכיב ההחלטה
מתשובת עיריית אשקלון עולה כי בוצע מיגון במרכז יום אחד
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
תגבור פעילות קהילתית לאוכלוסיות רווחה בעיר
מרכיב ההחלטה
מתשובת משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים עולה כי לא הועבר תקציב ייעודי לנושא.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
טיפול רגשי בתלמידים ולליווי ותמיכה לצוותי חינוך ולהורים באשקלון
מרכיב ההחלטה
תקציב בסך 2.3 מלש"ח הוקצה במלואו על ידי משרד החינוך, אך הוא לא נוצל בפועל בשנת ,2020 והועבר לשנות לימודים 2021–.2022
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
סיוע בהקמת גדר לאזור התעשייה הדרומי באשקלון בשנת 2020
מרכיב ההחלטה
ניתנה הרשאה מלאה להקמת הגדר, העבודה נעשית ע"י עיריית אשקלון ובפיקוח ובקרה של משרד הכלכלה והתעשייה. בוצע תכנון מוקדם, והנ"ל מצוי בתהליך של הכנת תכניות לביצוע. נכון לאפריל ,2021 ישנו צפי ליציאה למכרז לעבודות בעוד כחצי שנה. עם זאת, התקציב עדיין לא הועבר בפועל.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
הקמת מערך מצלמות בחוף הים באשקלון
מרכיב ההחלטה
תקציב בסך 1.2 מלש"ח הוקצה במלואו על ידי משטרת ישראל בשנת ,2020 אך בשל התנהלות בתקציב המשכי ובשל עלותו הגבוהה של הפרויקט, התעורר קושי בקבלת אישורים הנדרשים להוצאתו לפועל. האישורים התקבלו בסוף שנת ,2020 ומשכך, התקציב הוקצה ליישום בשנת .2021 המשטרה החלה בתכנון הפרויקט והוגשה לעירייה הצעה לאישורה.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
ביצוע קורסי עזרה ראשונה נפשית לעובדי עיריית אשקלון
מרכיב ההחלטה
תקציב בסך 100,000 ש"ח הוקצה במלואו על ידי משרד הבריאות בשנת ,2020 והועברו הכשרות בתחום עזרה ראשונה נפשית לעובדי עיריית אשקלון.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הפעלת מרכז חוסן באשקלון
מרכיב ההחלטה
מרכז החוסן בעיר אשקלון פועל באופן מלא בהתאם לנוהל מרכזי חוסן ותוכניות עבודה אשר מאושרת על־ידי הועדה העליונה למרכזי חוסן, בהובלת משרד הבריאות.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הקמה והפעלה של מערך לניהול פסולת בנייה בעיר וגזם עירוני
מרכיב ההחלטה
התקבלה הרשאה של 250 אלש"ח לטובת הכנת תכנית תכנון מערך פסולת, והרשות נערכת ליציאה למרכז להעסקת יועץ לכתיבת התוכנית. ביחס להקמת מערך ניהול הגזם, התקבלה הרשאת תקציב בגובה של כ־7.2 מלש"ח. העירייה נערכת ליציאה למכרז להקמתו בימים אלו, והחלת פיילוט בשכונת ברנע בעיר.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
הצבת 03 מיגוניות ניידות ברחבי העיר אשקלון
מרכיב ההחלטה
לפי תגובת דובר צה"ל, במהלך השנים 2020–2021 הוצבו כ־70 מיגוניות בעיר אשקלון. עם זאת, מעיריית אשקלון נמסר שהתקבלו רק 13 מיגוניות בשנת 2020 וצפויות להיפרס 30 נוספות ב־.2021
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
קידום מיזמי התחדשות עירונית
מרכיב ההחלטה
הרשות להתחדשות עירונית מממנת ומנחה מקצועית מנהלת עירונית, אשר עוסקת בקידום התחדשות עירונית באשקלון. הרשות להתחדשות סייעה לעיריית אשקלון בליווי מקצועי של הכנת תכנית אב להתחדשות עירונית, וכן מתקצבת פעילות בשני מתחמים לפינוי בינוי, כולל מימון התכנון על כל מרכיביו וליווי חברתי של התושבים במתחמים.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
האצת יישום תכנית האב להתחדשות עירונית
מרכיב ההחלטה
נכון להיום, טרם הוקצו קרקעות משלימות לטובת פרויקטים של פינוי בינוי באשקלון.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הקמת ועדת היגוי
מרכיב ההחלטה
לא התקבל מענה
סטטוס היישום
לא יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים