ייעול מנגנון הפיקוח על המחירים

ייעול מנגנון הפיקוח על המחירים

מה הוחלט?

החלטת הממשלה התקבלה במסגרת המאמץ להורדת יוקר המחייה. מטרות ההחלטה הן להגביר את האכיפה והבקרה של יישום הוראות חוק הפיקוח, לייעל את מנגנון הפיקוח על המחירים, להסדיר סמכויות הגופים המפקחים, להתאימן למציאות הכלכלית העדכנית, לייצר מדיניות אחידה לגבי אופן הפיקוח על המצרכים והשירותים ולהגביר את השקיפות של מנגנוני הפיקוח לציבור הרחב. הגורמים העיקריים האחראיים ליישום ההחלטה הם משרד האוצר, בדגש על יו"ר ועדת המחירים. ועדת המחירים הוקמה לפי חוק הפיקוח ומוקנות לה סמכויות שונות כגון המלצה על מחירים, קביעת אמות מידה לבחינת הצורך בשינוי מחירים.

לצורך כך קבעה ההחלטה שורה של פעולות ותיקוני חקיקה שיש לבצע.

 

הדו"ח נכתב ע"י שגיא רביד, תחקירן בפרויקט "המוניטור" בהנחיית נועה רוזנפלד, מנהלת תחום ממשל, במרכז להעצמת האזרח

מה קורה עם זה?

נכון ליולי 2018, רוב החלטת הממשלה יושמה, אם כי באיחור מלוחות הזמנים שנקבעו בה.
ברבעון הראשון של שנת 2016 הושק אתר חדש עם רשימת המוצרים המפוקחים ומונתה מרכזת לועדת המחירים, כעבור שנה, בינואר 2017 פורסמה מתודולוגיה חדשה בתחום הפיקוח על המחירים, אחר התייעצויות עם גורמי המקצוע. ממשקי העבודה בין ועדת המחירים למשרדים השונים נקבעו וכך גם נהלי העבודה. הוחלט שלא להקים מערכת ניהול מאחר והאתר החדש ואתר הפיקוח על המחירים במשרד הכלכלה נותנים מענה מספק כמסד נתונים.
יחד עם זאת, תיקוני החקיקה שנועדו לשפר את יכולות הממשלה לפקח על המחירים ולוודא מחיר הוגן, עדכני ומוזל לצרכנים, לא תוקנו, בינהם תיקונים הנוגעים לסמכויותייה של ועדת המחירים, ליצרת כלי אכיפה יעילים עבורה, לקביעת לוחות זמנים וליכולתו של הרגולטור לקבל מידע מהשוק, דהיינו מהיצרנים ורשתות השיווק.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
מינוי מרכז כללי לועדת המחירים עד אוקטובר 2014
מרכיב ההחלטה
באיחור ניכר, מונתה לתפקיד מרכזת במרץ 2016
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
פרסום מתודולוגיה חדשה לפיקוח על המחירים
מרכיב ההחלטה
בפברואר 2016 פורסם המסמך לעיון הציבור לשלב הערות. בינואר 2017 פורסמה המתודולוגיה החדשה
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הסדרת ממשקי העבודה בין המפקחים ליו"ר הועדה
מרכיב ההחלטה
ממשקי העבודה מוסדרים באמצעות נהלי העבודה של ועדות המחירים השונות, מרכזת ועדת המחירים והמתודולוגיה החדשה שנקבע. ממשקי העבודה לא עוגנו בתיקוני חקיקה
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
ביצוע 11 תיקוני חקיקה בחוק הפיקוח על המחירים ושילובם במסגרת חוק התוכנית הכלכלית לשנת 2015
מרכיב ההחלטה
תיקוני החקיקה נבלמו בשל נפילת הממשלה ה-33, ולא חודשו לאחר מכן
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הקמת אתר אינטרנט המכיל את רשימת המוצרים המפוקחים עד ינואר 2015
מרכיב ההחלטה
האתר הושק, באיחור של שנה, בסוף פברואר 2016
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הקמת מערכת ניהול מרכזית ממוחשבת למעקב ובקרה על פעולות יישום הפיקוח עד יולי 2015
מרכיב ההחלטה
הוחלט שלא להקים מערכת ניהול מרכזית מאחר והאתר החדש של המחירים המפוקחים ואתר משרד הכלכלה מספקים מענה טוב כמסד נתונים לוועדת המחירים
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
התווית נהלי עבודה לועדת המחירים עד למרץ 2015
מרכיב ההחלטה
קיימים נהלי עבודה מול המשרדים שנקבעו בהחלטת הממשלה
סטטוס היישום
יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים