שיפור העברת המידע הממשלתי והנגשת מאגרי מידע ממשלתיים לציבור

מה הוחלט?

החלטה הממשלה 1933 מיום 30.08.2016 בדבר ״שיפור העברת המידע הממשלתי והנגשת מאגרי מידע ממשלתיים לציבור״ נועדה להביא לשיפור השירות הממשלתי לציבור, לצמצום הנטל הבירוקרטי ולייעול עבודת הממשלה. זאת בשתי דרכי פעולה מרכזיות: אימוץ מדיניות ״פעם אחת בלבד״ שמשמעותה דרישה חד פעמית של המידע מהאזרח והעברת מידע זה בין המשרדים ויחידות הסמך לצורך קבלת שירותים. וצמצום מספר האישורים והמסמכים הנדרשים מהציבור לצורך קבלת שירות ממשלתי.

מה קורה עם זה?

תהליך יישום החלטת הממשלה מבוסס על הצורך בשיתוף פעולה מלא עם משרדי הממשלה, בדגש על אגפי מערכות המידע ואגפי השירות במשרדי הממשלה ויחידות הסמך ומעורבות ניהולית בכירה הכוללת שילוב הנושא ביעדי המשרד, כתנאי לקידום החזון והיעדים המוצגים בהחלטת ממשלה .1933 לדברי נציגי רשות התקשוב הממשלתי המתכללים את ההחלטה הנידונה, אי שיתוף הפעולה בין הרשות לבין גורמי הממשלה השונים עלול לגרום לעצירה של התקדמות ההחלטה בשל תעדוף נמוך של יישומה, על אף חשיבותה הרבה. מדובר ביישום סיזיפי הכולל חשיפת מאגרי מידע ועבודה בין משרדית סבוכה ולכן על אף ההבנה שבחשיבות הנושא, היא נדחקת לעיתים לשוליים, לטובת החלטות המצויות בליבת העשייה ובלב השיח הציבורי והתקשרותי.

עם זאת, חשוב לציין שמרבית ההחלטה יושמה בהצלחה 11 סעיפים מתוך 22 בוצעו במלואם (50%), 7 סעיפים בוצעו באופן חלקי (32%), ורק 4 לא יושמו בכלל (18%). בנוסף, יש לציין כי רשות התקשוב הממשלתי משתפת פעולה עם כל גורמי העניין הרלוונטיים, כולל ארגוני חברה אזרחית, וביניהן "המרכז להעצמת האזרח" בכתיבת דוח זה.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
אימוץ עיקרי הדוח הבינמשרדי לשיפור העברת מידע בין משרדי הממשלה ויחידות הסמך
מרכיב ההחלטה
ישנם משרדי ממשלה אשר יישמו את ההחלטה תוך אימוץ עיקרי הדו"ח, בעוד קיימים משרדים שלא יישמו את ההחלטה במלואה. לפי הנתונים, מרבית המשרדים ביצעו מיפוי נתונים, למעלה ממחצית מהמשרדים הנגישו את מערכות המידע שלהם ומרביתם עשו זאת באופן מקוון.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
מיפוי כלל השירותים הניתנים לאזרחים ולעסקים וקביעת יעדים בתכנית העבודה לשנים 2017-2018
מרכיב ההחלטה
מיפוי ראשוני הושלם במרבית המשרדים ונמצא בשלבי תיקוף מתקדמים.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
סעיף 3 וסעיף 12 ה — מינוי נציג בכיר מטעם המנכ״לים ליישום החלטת הממשלה ועדכון רשות התקשוב בדבר הנציג
מרכיב ההחלטה
מנכ״לי המשרד ויחידות הסמך מינו מטעמם ממונים ליישום ההחלטה ב־43 משרדי ממשלה.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
סעיף 4 וסעיף 13 ב — להטיל על ראש רשות התקשוב הממשלתי, בשיתוף ובתיאום עם מטה הסייבר הלאומי, להקים תשתית טכנולוגית מאובטחת לשיתוף מידע; בהתאם לכך יוקצה תקצוב חד פעמי לבניית תשתית טכנולוגית להעברת מידע בתיאום עם מערך הסייבר
מרכיב ההחלטה
רשות התקשוב הממשלתי פועלת בשיתוף עם מערך הסייבר הלאומי להעמדת תשתית מאובטחת להעברות מידע בין המשרדים.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
סעיף 5א — להטיל על ראש רשות התקשוב הממשלתי, בתיאום עם ראש מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי להנחות מקצועית את משרדי הממשלה בדבר התהליך הטכנולוגי הנאות להעברת מידע בין המשרדים ולסייע בידם לפעול בטכנולוגיה זאת
מרכיב ההחלטה
הוגדר ההליך הטכנולוגי לביצוע העברת מידע.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
סעיף 5ב וסעיף 6ב — להטיל על ראש רשות התקשוב הממשלתי לפתח מערכת מחשוב רוחבית לניהול עבודת הוועדות להעברת מידע ולנהל את תהליך הטיפול בבקשות העברת המידע מול גורמים חיצוניים למשרד באמצעות המערכת שתפותח על ידי רשות התקשוב הממשלתי
מרכיב ההחלטה
רשות התקשוב פיתחה מערכת ייחודית עבור עבודת הוועדות הקרויה ״מועד״.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
סעיף 5ג — להוות גורם מנחה בתחום שיתוף מידע בין משרדי ממשלה
מרכיב ההחלטה
רשות התקשוב הממשלתי ומטה ישראל דיגיטלית מהוות גורם מנחה.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
סעיף 5ד — פיקוח מנהלי של רשות התקשוב הממשלתי על עבודת הוועדות להעברת מידע במשרדי הממשלה ופרסום דוח אחת לשנה המפרט את עמידת הוועדות בנוהל האמור
מרכיב ההחלטה
דוח על הנעשה בוועדות להעברת מידע של משרדי הממשלה התפרסם בשנת 2017 בלבד, אך הדוח של שנת 2018 נכתב וטרם פורסם לציבור.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
סעיף 5ה וסעיף 13ה — הקצאת תקציב לתמרוץ משרדי הממשלה ליישום החלטת הממשלה מתוך התקציב הייעודי, בהסכמת ממונה התקציבים במשרד האוצר ומטה "ישראל דיגיטלית" במשרד לשוויון חברתי.
מרכיב ההחלטה
בשנת 2017 לא הוקצה תקציב למשרדים ליישום החלטת הממשלה. בשנת 2018 פורסם קול קורא לתקצוב פרויקטים להעברות מידע על פי התחייבות לתוצרים מדידים.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
סעיף 5ו — עידוד גופים ציבוריים לשיתוף מידע, בהתאם לתקנות להגנת הפרט
מרכיב ההחלטה
לאור העובדה שמשרדים מעוניינים לבסס את התהליכים ולהטמיע את היישום באופן פנים משרדי, ולאחר מכן לבצע בקרה ומעקב, קיים קושי בהרחבת הפעולה לגופים ציבוריים בשלב זה.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
סעיף 6א — שיפור עבודת הוועדות ועבודה על פי "נוהל עבודה לוועדות להעברת מידע"
מרכיב ההחלטה
הנחיה בדבר עמידה בנוהל העבודה הופצה לוועדות בינואר 2019.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
סעיף 8 — מינוי ועדת היגוי לעניין העברת מידע
מרכיב ההחלטה
וועדת היגוי לעניין העברות מידע בין המשרדים השונים הוקמה בחודש נובמבר 2016.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
סעיף 9א וסעיף 9ב — להטיל על ועדת ההיגוי לעקוב אחר יישום סעיפים 1– 11 להחלטה זו
מרכיב ההחלטה
פרסום דו״ח בנושא התנהלות ועדות ההיגוי ואופן מעקב אחר יישום ההחלטה נכתב בשיתוף מטה "ישראל דיגיטלית", אך נכון להיום, הפרסום מתעכב בשל קושי בסנכרון הגורמים.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
סעיף 9ג וסעיף 19 — להמליץ לממשלה, על רשימה של גופים ציבוריים עליהם תוטל החובה להעברת מידע כאמור בסעיף 1 לעיל, וכן חובות נוספות בעניין העברת מידע
מרכיב ההחלטה
וועדת ההיגוי, בהסכמת מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, המליצה על המשך תהליכי יישום המדיניות, ולדחות את בחינת הצורך בתיקוני חקיקה, בהחלת המדיניות על גופים ציבוריים נוספים ובדרכים לקידום ואכיפת המדיניות, עד למועד השלמת התכנית המפורטת ליישום המדיניות שנקבעה בהחלטת הממשלה.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
סעיף 9ד — להגיש לממשלה בתוך שנתיים ממועד קבלת החלטה זו תכנית מפורטת לאופן יישום מדיניות "פעם אחת בלבד" לכל משרדי הממשלה
מרכיב ההחלטה
הגשת תכנית אופן יישום למדיניות ״פעם אחת בלבד״ מפורטת נמצאת עדיין בתהליך כתיבה ולא פורסמה, בשל אי בהירות בנוגע לשאלה מה תכלול התכנית.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
סעיף 10 — תיקון תקנות הגנת הפרטיות
מרכיב ההחלטה
בשנת 2017 שרת המשפטים הונחתה לתקן את תקנות הגנת התשמ״ו– 1986. טיוטת תיקון לתקנות פורסמה להתייחסויות הציבור, אך טרם פורסם הנוסח הסופי לתקנות.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
סעיף 11 — פנייה למוסד לביטוח לאומי לשם אימוץ מדיניות פעם אחת בלבד
מרכיב ההחלטה
פנייה למוסד לביטוח לאומי התבצעה על ידי רשות התקשוב הממשלתי ואכן מונה ממונה ליישום ההחלטה ואף הוצגה המערכת לוועדות להעברת מידע. המוסד לביטוח לאומי דיווח כי ביצע מיפוי שירותים פנימי, אך זה מעולם לא הועבר לידי רשות התקשוב. מכאן שאינו מתבצע כחלק ממיפוי השירותים הממשלתי.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
סעיף 13 א — רשות התקשוב הממשלתי תקצה משאבים מתקציבה לטובת תוספת תקן כוח אדם
מרכיב ההחלטה
רשות התקשוב הממשלתי הקצתה משאבים מתקציבה לתוספת כח אדם, אך לא פורסמו הנתונים בנושא.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
סעיף 13ד — רשות התקשוב הממשלתי תקצה משאבים מתקציבה לצורך מימוש החלטה זו בסך של מיליון ₪ בבסיס התקציב החל משנת 2017 עבור רכישת שירותי ייעוץ ליישום מדיניות פעם אחת בלבד, בדגש על הרחבת המדיניות למידע ואישורים על אודות תאגידים
מרכיב ההחלטה
בשנת 2017 רשות התקשוב הממשלתי הקצתה משאבים לצורך מימוש החלטה זו בבסיס התקציב לטובת רכישת שירותי ייעוץ ליישום המדיניות.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
סעיף 14 — צמצום גביית התשלומים בידי משרדי הממשלה עבור העברת מידע והנגשת מאגרי מידע
מרכיב ההחלטה
מלבד שני משרדים שלהם אישור חריג להמשך גבייה באופן מיוחד, קיימת הנחייה להפסקת גביית התשלומים בידי משרדי הממשלה ואכן מרבית משרדי הממשלה הפסיקו לגבות תשלום. במידה והסעיף לא מיושם על ידי אחד ממשרדי הממשלה, רשות התקשוב הממשלתי מתערבת בנידון.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
סעיף 16 — היבטי הגנה בסייבר במימוש החלטה זו יטופלו בהתאם למדיניות הממשלה, להוראות הדין ולהנחיות הרגולטורים המוסמכים
מרכיב ההחלטה
לנוכח איומי הסייבר ובהתאם לתוכנית האסטרטגית של רשות התקשוב הממשלתי, פעלה יחידת יה"ב בשנים האחרונות להקמת מרכז שליטה ובקרה ממשלתי.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
סעיף 18 — פעילות הנוגעת בסטטיסטיקה הלאומית תיעשה בהתייעצות עם הסטטיסטיקן הלאומי ויוקם צוות משותף של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ורשות התקשוב הממשלתי לטובת מנגנון תיאום והתייעצות בנושאים הנוגעים לסטטיסטיקה הלאומית בהחלטה זו
מרכיב ההחלטה
הוחלט כי הקמת הצוות תהא ככל שיידרש ודיוניו יהיו בהתאם לצורך ולהתקדמות ביישום. נכון לתאריך כתיבת נייר המדיניות, טרם נדרשה הקמתו.
סטטוס היישום
יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

הרשמה לניוזלטר