שיפור בהליכי בחינות ומכרזים לכוח אדם בשירות המדינה

מה הוחלט?

החלטת הממשלה 3442 מיום 11.01.2018 בעניין "שיפור בהליכי בחינות ומכרזים לכוח אדם בשירות המדינה" נועדה לבצע שינויים בתחום הגיוס, האבחון והמיון התעסוקתי בשירות המדינה, על מנת לאפשר שיפור נוסף בהליכי הגיוס של עובדי המדינה, וזאת לאחר סיומה של הרפורמה בניהול המשאב האנושי בשירות המדינה שהחלה בשנת 2011. ההחלטה מתמקדת בשני נושאים עיקריים; קיצור וייעול הליכי המיון, וביצוע התאמות מקצועיות להליך המיון כך שיתאים לדרישותיהם של המשרדים המגייסים.

מה קורה עם זה?

על פניו, ניתן לומר כי מרבית הנחיות הממשלה המפורטות בהחלטה בוצעו באופן מלא או חלקי. כך, בוצעו במלואן 6 סעיפים מתוך 12 (50%), שלושה סעיפים יושמו באופן חלקי (25%), ושלושה מתוך 12 הסעיפים לא יושמו בכלל (25%). עם זאת ניכר כי בפועל, ההחלטה כמעט ולא הביאה לידי שינוי או שיפור במצב. זאת, כיוון שחלק ניכר מן הסעיפים המנחים את הנציבות לבחון כלים לקיצור וטיוב הליך המיון הסתיימו במציאת הכלים כלא מתאימים על ידי הנציבות, ובכך התייתר השימוש בהם הלכה למעשה.

כך בסעיף 1א, התבקשה הנציבות לבחון קיום שלבים שונים בהליך המיון במקביל והבחינה מצאה כי אכן כלי זה יאפשר חסכון בזמן אך הצורך בהשקעת תשומות אחרות הביא להורדת הרעיון מהפרק; סעיף 1ב הורה לנציבות לבחון קבלת הצטיינות אקדמית יתרה כשקולה למעבר בחינות בכתב באופן אוטומטי, הנציבות שקלה זאת ומצאה לנכון לא ליישם את ההצעה; סעיף 3ב הורה לבחון חלופות למרכזי הערכה ונמצא כי אין חלופות מתאימות וסעיף 8 שהורה לבחון האם ניתן לצמצם את ועדות הבוחנים מצא כי הנושא לא ניתן לביצוע והוא הוסר מסדר היום.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
בחינת אפשרות קיום שלבי מיון שונים במקביל
מרכיב ההחלטה
הנושא נבחן באגף בחינות ומכרזים ונמצא כי התשומות הנדרשות לביצוע מהלך זה הן רבות ומורכבות ולכן רעיון זה ירד מסדר היום.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
בחינת אפשרות מעבר אוטומטי של שלב הבחינה בכתב , על סמך הצטיינות יתרה בתואר ראשון
מרכיב ההחלטה
הנושא נבחן והצעה זו נדחתה שכן לטענת האגף נמצא כי הישגים אקדמיים ושנות לימוד נעדרי יכולת להוות סנן בלעדי או תחליף מספק למבחני הכישורים השכליים.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
פיילוט להליך מיון חלופי המותאם לצרכיו המקצועיים של המשרד המגייס
מרכיב ההחלטה
גובש מתווה לפיילוט אשר מסגרתו יוכלו משרדי הממשלה לבקש להוסיף ראיון מקצועי להליך האבחון המתבצע במכוני המיון. עם זאת, הפיילוט לא החל ב־ 2018 כפי שהוגדר בהחלטה, אלא רק בשנת 2019. הפיילוט הסתיים בדצמבר 2019 ובימים אלה תבצע תהליך הפקת לקחים. עם סיום התהליך תוצאותיו יוצגו לגורמים הרלוונטיים.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
מתן דגשים מקצועיים למיון על־ידי המשרד המגייס
מרכיב ההחלטה
מטעם האגף נמסר כי כבר קיים נוהל המאפשר למנהל היחידה המגייסת לפנות ליחידת משאבי האנוש במשרדו או למרכז/ת המכרזים ולבקש הליך מיון ייחודי. עם זאת, להבנתנו, נוהל זה שונה מהותית מן המנגנון הנדרש בהחלטה, המאפשר למשרדים להעביר דגשים לכל הליך מיון, ללא צורך בהגדרתו כ"ייחודי"
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
פיתוח חלופות מקצועיות למרכזי ההערכה על בסיס עבודת מטה מול המשרדים
מרכיב ההחלטה
נעשתה עבודת מטה ונמצא כי אין חלופה מקצועית למרכזי ההערכה.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
קיום מבחן מקצועי בכתב ובדיקתו באופן אנונימי על ידי נציג המשרד המגייס לצד קיום ראיון על ידי גורם מקצועי מהמשרד ופסיכולוג תעסוקתי במרכז ההערכה
מרכיב ההחלטה
מתווה הפיילוט קובע כי משרדי הממשלה יוכלו להוסיף ראיון מקצועי אך לא מבחן בכתב בשלב זה.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
הגדרת אופן שקלול הציון של המועמד בדגש על משקל המבחנים המקצועיים. משקל הציונים המקצועיים לא יפחת מ־ 25% ולא יעלה על 40% מהציון המשוקלל לשלב המיון השני.
מרכיב ההחלטה
במכרזים הנכללים בפיילוט מתווספים תחומי הערכה ייחודיים המשקפים את רמתו המקצועית של המועמד. משקלם של תחומי ההערכה המקצועיים ינוע בין 25% ל־ 40% , כפי שנקבע בהחלטת הממשלה.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
תגבור מאגר נציגי הציבור בהתאם לצרכים אזוריים ומקצועיים על מנת לשפר את זמינות ועדות הבוחנים
מרכיב ההחלטה
האגף בוחן בימים אלו חלופות לניהול המאגר ובכלל זה חלוקה על פי אזורים גאוגרפיים ותחומי ליבה
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
קיצור זמן ההמתנה בין מרכז ההערכה לוועדת הבוחנים כך שמועד הבחינות בעל־פה (וועדת בוחנים) במשרד המגייס ייקבע בתוך 21 ימים ממועד מרכז ההערכה
מרכיב ההחלטה
בזמן העברה למיונים לשלב ב' נשלחת הודעה אוטומטית למשרדי הממשלה שעליהם לקבוע ועדת בוחנים. בהודעה נכתב למשרדים טווח התאריכים לקביעת ועדת הבוחנים. במסגרת זו בוצע פיתוח במערכת מרכב"ה כך שהמערכת מציעה מועד טנטטיבי לכינוס ועדת הבוחנים לכלל המכרזים.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
מתן אפשרות למשרדי הממשלה לבקש איתור מועמדים אקטיבי מטעם אגף בחינות ומכרזים.
מרכיב ההחלטה
אגף בחינות ומכרזים פרסם נהלים והנחיות וקיים כנסים למשרדי הממשלה בנושא הגשת הבקשה לאיתור מועמדים אקטיבי וכל הכרוך בה.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
ניהול ועדת בוחנים באמצעות פרוטוקול מקוון החל מ ־ 2019
מרכיב ההחלטה
אגף בכיר בחינות ומכרזים הגדיר את הדרישות לוועדה מקוונת לרבות פרוטוקול מקוון. במרכב"ה פועלים למחשוב ועדת הבוחנים אך המערכת אינה פעילה.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
בחינת צמצום ועדות הבוחנים בנציג אחד. במידה והחלטה זו מתקבלת, עדכון הכללים וההוראות בתקשי"ר
מרכיב ההחלטה
אגף בחינות ומכרזים קיים בחינה של הנושא. נציב שירות המדינה דאז קבע כי בשל השיקולים שעלו כנגד צמצום ההרכב, הנושא לא יקודם.
סטטוס היישום
יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים