שימוש בקנאביס למטרות רפואיות

שימוש בקנאביס למטרות רפואיות

מה הוחלט?

החלטת הממשלה קובעת כי משרד הבריאות ימשיך לשמש "סוכנות ממשלתית" האחראית להסדרת נושא הקנביס הרפואי, וכי המשרד יפעל לייעול ופישוט התהליכים לקבלת רישיונות לשימוש בקנביס למטרות רפואיות, ולאספקת הקנביס למטופלים. ההחלטה קובעת כי עד יוני 2014 יתווספו עוד כ-10 רופאים שיוסמכו כ"מנהלים" לאישור קנביס רפואי, נוסף ל-20 בעלי הסמכה הקיימים כיום. עוד קובעת ההחלטה כי משרד הבריאות יפעל להקמת מערכת מחשוב עדכנית לניהול רישיונות השימוש בקנביס לצורך הנגשה וייעול של השירות לציבור המטופלים וטיוב המידע הקיים. ההחלטה מציינת כי ועדה בינמשרדית תדון בנושא היתכנות יצוא קנביס רפואי מישראל, ותגיש מסקנותציה לממשלה ביוני 2014. לבסוף, נקבע בהחלטה כי עניין סעיפי ההחלטה ייבחנו מחדש על ידי הממשלה, על בסיס דיווח שימסור משרד הבריאות לא יאוחר מיום 18.12.2015.

מה קורה עם זה?

נכון לדצמבר 2016, ההחלטה יושמה ברובה. משרד הבריאות אכן עודנו מתפקד כסוכנות הממשלתית האחראית לנושא ובאפריל 2013 היחידה לקנאביס רפואי הוקמה באגף הרוקחות במשרד הבריאות; התווספו עוד 16 רופאים לדרג ה"מנהלים" המוסמכים לאשר המלצות לשימוש בקנאביס רפואי; נוהל הענקת הרשיונות עודכן מספר פעמים מאז קבלת ההחלטה; והותקנה מערכת מחשוב שמטרתה להקל על תהליך קבלת הרשיונות. לא נבחנה היתכנות לייצוא קנאביס מישראל, ולא אותרו מקורות ייבוא נוספים משמעותיים לקנאביס רפואי.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
משרד הבריאות ישמש כסוכנות הממשלתית האמונה על הסדרת השימוש בקנאביס רפואי בישראל.
מרכיב ההחלטה
בהמשך להחלטת הממשלה הוקמה באפריל 2013 היחידה לקנאביס רפואי באגף הרוקחות במשרד הבריאות, במסגרתה פועלות שש ועדות מקצועיות: ועדת היגוי אסטרטגית ובין-משרדית, ועדת התוויות, ועדת ערר/חריגים (לענייני רישיונות קנאביס רפואי), ועדת אבטחה (האמונה על תקני אבטחה לגידול, שינוע, רישום וכד' בשרשרת אספקת מוצרי קנאביס), ועדת אבטחת איכות (אמות מידה איכותיות למוצרי הקנאביס הרפואי) ועדת מו"פ (העוסקת במחקר, בחינת סטנדרטים מקצועיים, כנסים בינ"ל).
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
ההחלטה מסמיכה את משרד הבריאות ואת הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול, ומורה להם, לפעול לאיתור מקורות נוספים לייבוא קנאביס רפואי.
מרכיב ההחלטה
על-פי משרד הבריאות לא אותרו מקורות ייבוא נוספים משמעותיים.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
עד לחודש יוני 2014, יוסמכו עשרה רופאים נוספים לתקן "מנהלים" המוסמכים לאשר המלצות לשימוש בקנאביס רפואי לפי נוהל 106 של משרד הבריאות.
מרכיב ההחלטה
עד מרץ 2014 התווספו עוד 16 רופאים לדרג ה"מנהלים" המוסמכים לאשר המלצות לשימוש בקנאביס רפואי. ממשרד הבריאות נמסר כי כיום פועלים סך הכל 34 מנהלים (כך שכיום מתפקדים עוד 14 מנהלים, מעבר ל-20 שפעלו לפני החלטת הממשלה).
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
עדכון נוהל 106 של משרד הבריאות בקביעות ולפי התעוררות הצורך.
מרכיב ההחלטה
נוהל 106 של משרד הבריאות אכן עודכן פעמים מספר, כאשר האחרונה שבהן הייתה בחודש יולי 2015 .
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הפעלת מערכת מחשוב חדשה לניהול רישיונות השימוש בקנאביס רפואי.
מרכיב ההחלטה
מערכת מחשוב חדשה הותקנה כבר בחודש ינואר 2014, אך נתקלה בבעיות הטמעה מספר חודשים נוספים.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
גיבוש המלצות ועדת ההיגוי הבין-משרדית לקנאביס הרפואי בנושא התכנות לייצוא קנאביס רפואי מישראל בתוך 6 חודשים מהחלטת הממשלה.
מרכיב ההחלטה
ההמלצות לא ניתנו במועדן. הנושא מצוי במחלוקת עד היום (בעוד שר הבריאות מתנגד למהלך בטענה שאינו מוסרי, ומשרד הכלכלה תומך בו לאור הפוטנציאל להכנסות של מיליארד ש"ח בשנה מן הענף ולהגדלת היצע העבודה). הבאת המסקנות עצמה, כמוגדר בהחלטת הממשלה, נדחתה בתחילה בחצי שנה, ובהמשך עד ל-1.1.2017.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
איסוף מידע מהימן וסקירת מחקרים מרחבי העולם אודות הקנאביס הרפואי
מרכיב ההחלטה
בוצעה סריקת מאמרים עולמית מעמיקה לאיתור מחקרים ומאמרים מהעולם שעובדו ורוכזו למסמך רפואי מקיף ראשון מסוגו שיהווה את המתודה הקלינית לטיפול בקנאביס רפואי (עדיין בתהליכי עבודה). במקביל הוקמה ועדת מחקר ופיתוח (מו"פ) לנושא הקנאביס הרפואי הבוחנת בקשות למחקרים. לפי משרד הבריאות, הוגשו כ-50 בקשות למחקר ואושרו 44 מחקרים אשר מצויים בשלבי מימוש שונים.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
בחינה חוזרת של החלטת הממשלה כעבור שנתיים, דהיינו בשנת 2015 (וכן נקבע כי לקראת הבחינה החוזרת יעביר משרד הבריאות דו"ח בנושא לממשלה).
מרכיב ההחלטה
מדיניות הסדרת הקנאביס הרפואי אכן נבחנה מחדש והובילה לאישור "התכנית להסדרת הקנאביס הרפואי" שהציע משרד הבריאות כהחלטת ממשלה מספר 1587 – "שימוש בקנאביס למטרות רפואיות ולמחקר" (יוני 2016).
סטטוס היישום
יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים