רפורמה במשק החשמל ושינוי מבני בחברת החשמל

על בסיס החלטת ממשלה 3859 מיום 03.06.18

מה הוחלט?

מאז קום המדינה משק החשמל פעל כמשק לאומי בשליטה מוחלטת של המדינה. במשך השנים ועם התקדמות הטכנולוגיה התפתח והתחזק משק החשמל. לאורך השנים הפכה חברת החשמל לידי מונופול בכל אחד משלביו השונים של המשק.

 

הכנסת תחרות בתחום הייצור תוך התייעלות אנרגטית, לצד שמירת המונופול הטבעי של חברת החשמל במקטעי ההולכה והחלוקה תוך השקעה, פיתוח וחיזוק מקטעים אלו. מקטע האספקה יפתח לתחרות מלאה לצורך שיפור איכות האספקה והוזלת המחירים. בנוסף, תבוצע הפרדה של יחידת ניהול המערכת מחברת החשמל והקמת חברה ממשלתית — "מנהל המערכת" על מנת למנוע ניגוד עניינים. כמו כן, תיערך התייעלות בכוח האדם בחברת החשמל.

 

מה קורה עם זה?

בבחינת יישום סעיפי ההחלטה ניתן לראות אחוזי יישום גבוהים. מתוך 33 סעיפים בהחלטה נבדק היישום עבור 28 סעיפים רלוונטים. 71.4% מן הסעיפים שנבדקו יושמו במלואם. 10.7% יושמו חלקית, 3.6% מהסעיפים שנבדקו נמצאו ליישום עתידי ו־7.1% לא יושמו כלל. שני סעיפים לא היה ניתן להכניס באופן מוחלט לאחת מן הקטגוריות ולכן, סעיף אחד (3.6%) נמצא בסטטוס יושם + ליישום עתידי וסעיף אחד נוסף (3.6%) נמצא בסטטוס יושם חלקית + ליישום עתידי.

 

 

לכתבה במדור המוניטור ב-"גלובס"

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
צמצום כוחה המונופוליסטי של חברת חשמל במקטע ייצור החשמל ע"י מכירת חלק מאתרי הייצור
מרכיב ההחלטה
אלון תבור — נמכר. רמת חובב — נמכר. רידינג — צפוי להימכר עד יוני 2021 . חגית (חלק מהאתר) — צפוי להימכר עד יוני 2022 . אשכול — צפוי להימכר עד יוני 2023 . רוטנברג — היה אמור לעבור לרמ"י עד דצמבר 2019 אך טרם בוצע, טרם התקבלו החלטות בין הצדדים בנוגע לביצוע המעבר ופינוי השטח.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הפרדת ניהול המערכת מחברת החשמל
מרכיב ההחלטה
החברה הוקמה ומונו בעלי תפקידים ראשיים, מתן הרישיון נדחה ליולי 2020. שר האנרגיה חתם על הרישיון בסוף יוני 2020.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
פתיחת מקטע האספקה לתחרות
מרכיב ההחלטה
פורסמו עקרונות לפיילוט.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
התייעלות והנהגת גמישות ניהולית בחברת החשמל
מרכיב ההחלטה
בוצע צמצום כוח אדם וישנן תוכניות להמשך הצמצום. סיום משוער 2025. מבוצעות תוכניות לשינוי מבני פנימי בחברת החשמל.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
צוות מעקב אחרי עמידה בתוכנית העסקית של חברת החשמל
מרכיב ההחלטה
הצוות האמור הוקם והתכנס בתאריך 2.9.2019
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
מינוי דירקטורים לחברת מנהל המערכת
מרכיב ההחלטה
בדצמבר 2018 מונו חמישה דירקטורים חדשים לדירקטוריון של חברת ניהול המערכת ובכך הושלמו המינויים (6 סה"כ).
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
תיקון תקנות הנוגעות לבעל רישיון לניהול מערכת
מרכיב ההחלטה
ביולי 2018 תוקנו התקנות — תיקון מס' 16 לחוק משק החשמל והוראת שעה ופורסמו לציבור.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
מתן רישיון לניהול המערכת לחברת "מנהל המערכת"
מרכיב ההחלטה
בדצמבר 2019 פורסם צו משק החשמל — דחיית מועד מתן רישיון לניהול המערכת, בו נקבע כי מתן הרישיון נדחה עד לא יאוחר מיולי 2020. במאי 2020 פורסמה טיוטת רישיון להתייחסות הציבור. בסוף יוני 2020 חתם שר האנרגיה על רישיון חברה.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
אישור לחברת החשמל לביצוע פעילות בסייבר עד למתן רישיון אספקה חדש
מרכיב ההחלטה
נכון לינואר 2020 האישור טרם ניתן. ממשרד האנרגיה נמסר כי הנושא יקודם בעיתוי המתאים לאור התקדמות ויישום הרפורמה.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
עדכון תכנית הפיתוח של משק החשמל: א. תכנון סטטוטורי באתר רידינג ב. תכנון סטטוטורי באתרים נוספים ג . הקמת שני מחז"מים גז טבעי באתר אורות רבין
מרכיב ההחלטה
א. יושם חלקית. מתבצע תסקיר השפעה על הסביבה. הצפי להשלמת ביצוע התסקיר הוא כחצי שנה ולאחריו הוא ייבדק על ידי המשרד להגנת הסביבה והתוכנית תובא בפני מוסד התכנון. התוכנית מקודמת במועצה הארצית לתכנון ובנייה. ב. יושם חלקית. חברת החשמל קידמה תכנון ראשוני לאתר אלון תבור, המשך התכנון יעשה על ידי היזם שזכה במכרז ורכש את התחנה. ג. ליישום עתידי. הצפי להפעלת היחידות — יולי 2022 . בינואר 2020 המועצה הארצית לתכנון ובנייה אישרה את הקמת 2 היחידות, בסוף פברואר הונחה אבן הפינה לתחילת העבודות.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
העברת תקציב לחברת "מנהל המערכת"
מרכיב ההחלטה
בישיבת ועדת הכספים מתאריך 2.1.19 אושרה העברת 8 מיליון ש"ח לחברת מנהל המערכת. בישיבה בתאריך 5/11/2019 אושרה העברת 5 מיליון ש"ח נוספים.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
רשות החשמל תקבע אמות מידה, כללים, תעריפים והחלטות
מרכיב ההחלטה
רשות החשמל החלה לבחון את הנושאים אך טרם קבעה אמות מידה כלליות. עמדות אלו תלויות בהתקדמות השיח בין חברת החשמל לחברת מנהל המערכת. סעיף ו' — עוסק בפרסום אסדרה שתאפשר מכירה של אתרי הייצור של חברת החשמל, יושם עבור שני אתרים ראשונים (אלון תבור ורמת וחובב).
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
הסדרת תחומי האחריות של בעלי רישיונות במשק החשמל
מרכיב ההחלטה
בסוף יוני 2020 חתם שר האנרגיה על רישיון החברה בו מפורטים התפקידים ותחומי האחריות של חברה ניהול המערכת.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הקמת חברת בת לחברת החשמל לפעילות בחו"ל
מרכיב ההחלטה
נכון לסוף ינואר 2020 טרם הוגשה הצעת החלטה לממשלה, הנושא עדיין נמצא בדיונים מקצועיים.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הקמת חברת בת בבעלות חברת החשמל לצורך תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של שני המח"זמים (תחנות כוח במחזור משולב) באורות רבין
מרכיב ההחלטה
בתאריך 3/9/2019 אושרה החלטת ממשלה 4682 שעניינה מתן אישור להקמת חברת הבת, חברת נתיב האור בע"מ. מונו דירקטורים.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
אי חלוקת דיבידנדים בחברת החשמל
מרכיב ההחלטה
בשנים האחרונות דירקטוריון חברת החשמל החליט לא לחלק דיבידנדים ואין צעדים המצביעים על התנגדות בפועל של המדינה. במאי 2020 פורסם כי חברת החשמל תעביר דיבידנדים למדינה.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הפצת תזכיר חוק לתיקון חוק משק החשמל והחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח– 199
מרכיב ההחלטה
בתאריך 11/6/2018 הופץ תזכיר חוק משק החשמל (תיקון מס' 16) (רפורמה במשק החשמל), התשע"ח 2018.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הקמת צוות לבחינת עקרונות ניהול פעילות המסלקה שתוקם בחברה ל"ניהול המערכת"
מרכיב ההחלטה
הוקם צוות בין־משרדי בראשות רשות החשמל לבחינת עקרונות ניהול פעילות המסלקה. הצוות מתכנס אחת לשבועיים לערך.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הקמת צוות לבחינת עמידה ביעדי האיתנות הפיננסית של חברת החשמל בעקבות הרפורמה והשינוי המבני
מרכיב ההחלטה
הצוות הוקם והתכנס לראשונה בתאריך 2.9.2019.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הקמת צוות משותף לליווי תהליך המכירה של אתרי ייצור החשמל
מרכיב ההחלטה
מנכ"ל משרד האנרגיה מכנס מדי מספר חודשים, צוות נרחב המבצע מעקב אחר יישום הרפורמה. בכל שבועיים מתכנס צוות עבודה הכולל נציגים מחברת החשמל וגורמי הממשלה הרלוונטיים לטובת מעקב צמוד וסיוע בפתרון אתגרים בכל הנוגע ליישום הרפורמה.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
סיום בחינת תוכנית הפיתוח לרשת ההולכה
מרכיב ההחלטה
שר האנרגיה אישר ב־22 בפברואר 2019 את תכנית הפיתוח למערכת ההולכה וההשנאה לשנים 2018 - 2020
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הקמת צוות מעקב ליישום ההחלטה
מרכיב ההחלטה
מנכ"ל משרד האנרגיה מכנס מדי מספר חודשים, צוות נרחב המבצע מעקב אחר יישום הרפורמה. בכל שבועיים מתכנס צוות עבודה הכולל נציגים מחברת החשמל וגורמי הממשלה הרלוונטיים לטובת מעקב צמוד וסיוע בפתרון אתגרים בכל הנוגע ליישום הרפורמה.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הקמת צוות לקביעת מודל דיווח רווח נפרד לכל אחד משלבי מערכת החשמל
מרכיב ההחלטה
הצוות הוקם ופועל.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
פרסום מסמך עקרונות לתחרות ענפית במכירת אתרי הייצור
מרכיב ההחלטה
מסמך העקרונות עודכן ופורסם באתר רשות התחרות ב־3.1.2019.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
ב. ביצוע צעדים להסדרת מעמדה של חברת ניהול המערכת ג. הסדרתן בחוק של עלויות הנובעות מהחלטות שר האנרגיה בזמן חירום
מרכיב ההחלטה
ב. יושם — זהות הרשות הייעודית אינה מעוגנת כיום בחקיקה אלא בהחלטת ממשלה מס' 345 מיום 5/8/2015. צפוי להיות מוסדר במסגרת הרישיון שתקבל החברה. בסוף יוני 2020 חתם שר האנרגיה על רישיון החברה. ג. יושם — במסגרת תיקון חוק משק החשמל (מס' 16) נקבע כי רשות החשמל תכיר בעלויות הנובעות בהחלטות שר האנרגיה בזמן חירום.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
קידום מדיניות ארוכת טווח לצמצום השימוש בדלקים מזהמים
מרכיב ההחלטה
בתאריך 9/10/2018 הציג שר האנרגיה את התוכנית להצלת ישראל מאנרגיה מזהמת.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הגשת יעדים רב שנתיים לשם קידום והגברת השימוש באנרגיה מתחדשת, דלקים נקיים והתייעלות אנרגטית לאישור הממשלה
מרכיב ההחלטה
בתאריך 9/10/2018 הציג שר האנרגיה את התוכנית להצלת ישראל מאנרגיה מזהמת.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הצעת שר האנרגיה להחלטה עניין סגירת יחידות 1– 4 באתר אורות רבין
מרכיב ההחלטה
ב־ 29.7.2018 התקבלה החלטת ממשלה מספר 4080 שעניינה "הפסקת פעילות יחידות ייצור חשמל 1 — 4 בתחנת הכוח "אורות רבין".
סטטוס היישום
יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים