רפורמה בכח האדם במגזר הציבורי- דו"ח מס' 2

דו"ח הועדה לשיפור ניהול הון אנושי בשירות המדינה

מה הוחלט?

החלטת הממשלה מאמצת את דו"ח הוועדה לקידום רפורמה לשיפור ניהול ההון האנושי בשירות המדינה. ההחלטה קובעת, כי יש להקים מטה מיוחד בנציבות שירות המדינה אשר ייעודו יהיה מימוש ויישום המלצות הרפורמה. הרפורמה כוללת סוגיות שונות בניהול כח אדם בשירות המדינה, ביניהן: שיפור תהליכי המשוב והערכת העובדים, הקמת מדרשה לאומית להכשרת סגלים בשירות המדינה, כתיבת קוד אתי לעובדים, קציבת קדנציות לסגל בכיר, שיפור תהליכי המכרזים, הארכת תקופת הזכאות לקבלת קביעות, וביצוע הליכי תכנון ובניית אסטרטגיה להון אנושי בשירות המדינה. הרפורמה תיושם בשלבים, תחילה במשרדי פיילוט (הקרויים משרדי "נחשון" ) במטרה להטמיעה בסופו של דבר בכל משרדי הממשלה ויחידות הסמך.

מה קורה עם זה?

נכון לאוקטובר 2016, ניתן לומר שההחלטה יושמה בחלקה. לאחר 3 וחצי שנים, חלקים נרחבים מהרפורמה מצויים בתהליכי יישום מתקדמים, כגון הטמעת תהליכי המשוב, מנגנוני קציבת קדנציות, גיבוש קוד אתי והקמת המדרשה למנהיגות. קיימים חלקים אחרים ברפורמה שטרם יושמו ומצויים בראשית הדרך, כגון המעבר ממכרזים פנימיים למכרזים בין-משרדיים, קיצור תהליכי המכרזים וכן יישום ערוצי הזנת מצוינות לשירות המדינה. נושא הארכת תקופת הזכאות לקביעות אינו מקודם כלל. בנוסף, טרם סוכם מתווה ההמשך ליישום הרפורמה עם תום שלוש השנים שהוגדרו במקור.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
פיתוח מערך הערכת עובדים ותמריצים
מרכיב ההחלטה
באתר נציבות שירות המדינה פורסמו הכללים להערכת עובדים. ב- 38 משרדים החלו לבצע את מערכת הכללים להערכת עובדים, וזו חלה על כ- 40,000 עובדים. כ-4 משרדים ומס' בתי"ח ממשלתיים אינם לוקחים חלק בתכנית הערכת עובדים: משרד ראש הממשלה, משרד הביטחון, משרד החוץ ומשרד העלייה והקליטה
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
ניסוח והטמעת קוד אתי לשירות המדינה
מרכיב ההחלטה
הקוד האתי נכתב, אולם טרם הוצג לממשלה לאישור, ולא נכנס לשלב ההטמעה. ברמת המשרדים עצמם לא החלו בתהליך כתיבת הקוד. הצפי הנוכחי להטמעת הקוד האתי הינו במסגרת 'פיילוט' מצומצם, למשרד אחד או שניים, אשר מתוכנן להתבצע במהלך שנת 2017.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
הקמת המדרשה הלאומית כמוסד אשר ישמש כמרחב לימודים לעובדי המדינה ויעסוק בתכנים הקשורים למנהיגות, ממשל, ניהול, כלכלה, חברה וחדשנות.
מרכיב ההחלטה
תהליכי ההקמה של המדרשה מקודמים ומיושמים על-פי המתווה שנקבע בדו"ח, אולם בחריגה מלוח הזמנים.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
קציבת קדנציות לסגל בכיר בשירות המדינה.
מרכיב ההחלטה
המודל לקציבת כהונות לסגל הבכיר התקבל בהחלטת ממשלה מספר 2464 מיום 8.3.15 שכותרתה "השלמת סדרי רוטציה ותקופות כהונה בסגל הבכיר של שירות המדינה".
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
תכנון בניין הכח- תהליכי תכנון אסטרטגיים של פעילות שירות המדינה ומשרדי הממשלה, הכוללים מיפוי של כלל הצרכים והחסרים ברמת המשרד, ומיפוי צפי הפורשים ותחלופת העובדים, בכדי לתכנן את פרסומי המכרזים בהתאם ומראש.
מרכיב ההחלטה
עד כה נעשה מיפוי של המצב הקיים ויצא דו"ח מפורט של הצרכים העתידיים בכלל שירות המדינה. תכנית העבודה גובשה, ההוראות למשרדים פורסמו, ושלב המיפוי והתכנון הושלם כמעט במלואו. יחד עם זאת, בשל מערכות מידע ישנות קיים קושי של ממש בקבלת נתונים מהימנים על המערכת כולה ובקבלת תמונה תומכת.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
צמצום המכרזים הפנימיים על חשבון הגדלת המכרזים הבין-משרדיים
מרכיב ההחלטה
במרץ 2016 החלה נציבות שירות המדינה בביצוע הסדר זה במסגרת 'פיילוט' שהוגדר בשלב ראשון לרמת סגל בכיר בלבד. לקראת תום שנת 2016 אמורה להתבצע הפעלה מלאה לכלל המשרות בדרג הבכיר בשירות המדינה. השלב הבא להרחבת המכרז הבין-משרדי צפוי להתבצע בינואר 2017 ובמסגרתו תתבצע ההפעלה גם בדרג "סגל תיכון".
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
שינוי משך תקופת הניסיון (קביעות) לתקופת ניסיון ארוכה יותר לעובדים, המאפשרת בדיקת התאמה לתפקיד ולצורכי המדינה.
מרכיב ההחלטה
יעד זה בוטל על-ידי ועדת ההיגוי לרפורמה.
סטטוס היישום
בוטל
תמונת מצב עדכנית
ביזור אחריות למשרדים ממשלתיים בניהול תקני כוח האדם, כך שתתאפשר גמישות ניהולית של כח האדם במשרדים
מרכיב ההחלטה
החלה עבודת מטה לטובת קיומו של 'פיילוט' אצילה בתחום התקן במספר משרדי ממשלה. תכנית ה'פיילוט' היתה אמורה להתפרסם עד סוף שנת 2016 ולהיות מיושמת החל מתחילת שנת 2017, ואולם נראה שהתהליך נעצר.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
גיוס ואיתור אקטיבי של מועמדים פוטנציאלים לשירות המדינה בשיטות אקטיביות ("reach out") לצורך מציאת המועמדים המתאימים ביותר
מרכיב ההחלטה
נכון לאוגוסט 2016 חלק מההמלצות טרם יושמו, ועל-פי נציבות שירות המדינה הנושא נמצא בשלבי עיצוב.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
הקמת מכרזי מאגרי עתודה ייעודיים- מעבר ממכרזים לאיוש משרה ספציפית, למכרזים לאיוש מספר משרות אשר דורשות כישורים דומים, כדוגמת השכלה וניסיון מסוימים
מרכיב ההחלטה
הכללים לניהול מכרז-מאגר הותקנו ועוגנו בתקשי"ר. שיטת המאגרים אכן מקודמת, ואף החלה לפעול באופן ממוקד, אולם היישום מוגבל, סובל מקשיים טכנולוגיים ומתבצע במסגרת תכניות 'פיילוט' נקודתיות. שיטה זו עדיין מצומצמת ואינה משמשת כאמצעי גיוס משמעותי.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
פרסום טווח שכר בפני מועמדים פוטנציאליים לשירות הציבורי, במידה ויתקבלו לתפקיד
מרכיב ההחלטה
מקויים במסגרת תכנית 'פיילוט' שהחלה בחודש אוגוסט 2016 בשבעה משרדי ממשלה ויחידות סמך, ביחס לשלושה דירוגים מרכזיים.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
הסדרי העסקה סטודנטיאליים- תיקון הכללים המגדירים את תקופת ההעסקה הסטודנטיאלית, ואת תקופת ההתמחות, לטובת הקלה על השתלבות עתידית של סטודנטים בשירות המדינה.
מרכיב ההחלטה
המהלך לתיקון והסדרה מחודשת של ההעסקה הסטודנטיאלית טרם הושלם. גובשה טיוטה המסדירה את נושא העסקת הסטודנטים בשירות המדינה.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
שילוב של בוגרי תכניות הכשרה לשירות הציבורי
מרכיב ההחלטה
החלטה זו שיעד הביצוע שלה קבוע ל-2014 אינה צפויה להיות מיושמת גם עד סוף שנת 2016 לאור קשיים טכנולוגיים, חסמים משפטיים, חסמים מבניים, ריבוי שחקנים ושיתופי פעולה.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
מיון טרומי כך שיתאפשר הליך סינון של מועמדים על-פי אמות מידה בעלות תוקף ניבוי שיאושרו בידי אגף בכיר לבחינות ומכרזים בנציבות שירות המדינה, וייקבעו מראש לפני פרסום המכרז.
מרכיב ההחלטה
במהלך שנת 2015, תוקנו כללי המכרזים כך שיתאפשר הליך סינון טרומי (התיקון האמור מופיע בהוראות התקשי"ר תחת פרק 12.14). על-אף שבוצע התיקון, הלכה למעשה לא נעשה כל שימוש במיון הטרומי, מאחר שכמות המועמדים לא הצדיקה הפעלת מנגנון זה.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
פתיחת משרות בשירות המדינה לעובדים מגופים ציבוריים
מרכיב ההחלטה
נושא זה לא קודם.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הצהרת מועמד- התוויית פרקטיקה לפיה תתקבל הצהרה של המועמד על עמידתו בתנאי הסף כתחליף להגשת כל המסמכים, במטרה לקצר את הליך המכרז
מרכיב ההחלטה
ההחל 'פיילוט' ליישום ההחלטה בשנת 2015 במסגרת מכרז מאגר ראשון של "רכזות לשכה". בנוסף, ההחלטה יושמה בכמה מקצועות מוגדרים במסגרת תכנית 'פיילוט', וצפוי להתרחב בהתאם לצורך המקצועי, כפי שיוגדר על-ידי נציבות שירות המדינה.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
היערכות חדשה בנציבות שירות המדינה
מרכיב ההחלטה
החלה הקמה של יחידות מטה חדשות בתוך מטה יישום הרפורמה, וכן אוייש תפקיד ראש מינהל הסגל הבכיר. בנוסף, הוקם אגף בכיר לבקרה מחוץ למטה יישום הרפורמה. עם זאת, השינוי הנדרש – פירוק המטה, הטמעתו בנציבות, ואיגום כלל הגופים הממונים על מערכת משרדי הממשלה, הבריאות והביטחון לכדי גוף אחד, טרם בוצע.
סטטוס היישום
יושם חלקית

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים