רפורמה בכוח אדם במגזר הציבורי

דו"ח הועדה לשיפור ניהול הון אנושי בשירות המדינה

מה הוחלט?

החלטה הממשלה מאמצת את דו"ח הוועדה לקידום רפורמה לשיפור ניהול ההון האנושי בשירות המדינה. ההחלטה קובעת, כי יש להקים מטה מיוחד בנציבות שירות המדינה אשר ייעודו יהיה מימוש ויישום המלצות הרפורמה. הרפורמה כוללת סוגיות שונות בניהול כוח אדם בשירות המדינה, ביניהן: שיפור תהליכי המשוב והערכת העובדים, הקמת מדרשה לאומית להכשרת סגלים בשירות המדינה, כתיבת קוד אתי לעובדים, קציבת קדנציות לסגל בכיר, שיפור תהליכי המכרזים, הארכת תקופת הזכאות לקבלת קביעות, וביצוע הליכי תכנון ובניית אסטרטגיה להון אנושי בשירות המדינה. הרפורמה תיושם בשלבים, תחילה במשרדי פיילוט (הקרויים משרדי "נחשון" ) במטרה להטמיעה בסופו של דבר בכל משרדי הממשלה ויחידות הסמך.

מה קורה עם זה?

לאחר כמעט שלוש שנים, חלקים נרחבים מהרפורמה מצויים בתהליכי יישום מתקדמים, כגון הטמעת תהליכי המשוב, מנגנוני קציבת קדנציות, גיבוש קוד אתי והקמת המדרשה למנהיגות. קיימים חלקים אחרים ברפורמה שטרם יושמו ומצויים בראשית הדרך, כגון המעבר ממכרזים פנימיים למכרזים בין-משרדיים, קיצור תהליכי המכרזים וכן יישום ערוצי הזנת מצוינות לשירות המדינה. נושא הארכת תקופת הזכאות לקביעות אינו מקודם כלל. בנוסף, טרם סוכם מתווה ההמשך ליישום הרפורמה עם תום שלוש השנים שהוגדרו במקור.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
פיתוח מערך הערכת עובדים ותמריצים בין השנים 2013-2015
מרכיב ההחלטה
במהלך 2014 בוצע תהליך של הפקחת לקחים מיישום המערכת במשרדי הפיילוט. מסוף שנת 2015 נכללים 38 משרדי ממשלה ויחדות סמך בתהליך, סה"כ 40,000 עובדים
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
ניסוח והטמעת קוד אתי לשירות המדינה - הקמת ועדת היגוי משנת 2015 ואילך
מרכיב ההחלטה
מונתה ועדת היגוי בראשות עו"ד מייק בלס
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
ניסוח והטמעת קוד אתי לשירות המדינה - גיבוש הצעה לקוד אתי
מרכיב ההחלטה
הקוד גובש
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
ניסוח והטמעת קוד אתי לשירות המדינה - קיום תהליך שיתוף ציבור
מרכיב ההחלטה
התקיים תהליך שיתוף ציבור עם כלל עובדי המדינה באמצעות ממש אינטרנטי. הקוד האתי נחתם אחר עבודה של שנה וחצי במרץ 2016. הנציב יציג לממשלה בקרוב.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
ניסוח והטמעת קוד אתי - יצירת קוד אתי לכל משרד ממשלתי
מרכיב ההחלטה
במידה ויאושר הקוד האתי, תוכנית הטמעה צפויה להתחיל ביוני 2016, כולל קורסים והכשרות למשרדי נחשון.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
הקמת המדרשה הלאומית - גיבוש תפיסת הפעלה והדרכה בשנת 2013 וגיבוש מתכונת ההתקשרות של המדרשה במהלך 2014
מרכיב ההחלטה
בנובמבר 2014 פורסם לעיון הציבור מסמך ההקמה של המדרשה. ובמהלך שנת 2015 יצא המכרז להפעלת המדרשה. למקום הראשון הגיעה המכללה למנהל, למקום השני חברת "לוטם - אסטרטגיות לפיתוח ארגוני". לאחר תקופת פעילות קצרה של המכללה למנהל החליטו בנציבות ללכת עם הזוכה השניה במכרז במרץ 2016
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הקמת המדרשה הלאומית - איוש משרות והפעלת קורסים לסגל בכיר במהלך שנת 2014
מרכיב ההחלטה
באיחור מלוחות הזמנים שנקבעו בהחלטה אוישו המשרות. טרם מועברים קורסים.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
קציבת קדנציות לסגל בכיר בשירותה מדינה. התשתית החוזית תוכן במהלך 2014
מרכיב ההחלטה
החלטה זו יושמה. במרץ 2015 התקבלה החלטת ממשלה בנושא שקבעה כי מעתה קציבת קדנציות לסגל בכיר תחול על בסיס של 4-8 שנים עבור 852 משרות בכירות. נכון למרץ 2016 נסגרו 25 מכרזים חדשים, מתוכם 15 בכירים חתמו על ההסכם החדש. ההסדר החדש חל רק על עובדים חדשים שנכנסים לתפקיד ולא על עובדים קיימים
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
תכנון בניין הכוח  - כתיבת תוכנית במהלך שנת 2014 שתכלול מיפוי של הצרכים וחוסרים ברמת המשרדים, צפי פורשים ותחלופה, ייצוג הולם ומתן מענים לחוסרים
מרכיב ההחלטה
באיחור מלוחות הזמנים שנקבעו ברפורמה, שלב המיפוי והתכנון עתיד להסתיים במהלך 2016. ישנה שיחה של הנציבות עם ההסתדרות על מודל שכר חדש למתן מענה לחוסרים. בנושא הייצוג ההולם - ישנה עבודת מיפוי בתחום הנשים, האתיופים ובעלי מוגבלויות. טרם גובשה תמונה מלאה לגבי ערבים וחרדים
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
צמצום המכרזים הפנימיים על חשבון הגדלת המכרזים הבין-משרדיים - הגברת השימוש במכרז בין משרדי
מרכיב ההחלטה
ההכרעה על ביטול המכרז הפנימי לטובת מכרזים בין משרדיים נכללה בהסכם של הנציבות ומשרד האוצר עם ההסתדרות בדצמבר 2015. במרץ 2016 החל פיילוט למשרות בכירות לשישה חודשים. בתם 2016 צפויה להתבצע הפעלה על כלל המישרות בשירותה מדינה פרט למשרות בדרג זוטר
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
צמצום המכרזים הפנימיים על חשבון הגדלת המכרזים הבין-משרדיים - שינוי נוהל פרסום המכרזים כך שהמשרדים יוכלו להחליט על סוג המכרז ולקבעו מראש כמכרז בין-משרדי
מרכיב ההחלטה
נוהל כזה אמור להתפרסם בתחילת הרבעון הראשון של 2016 כפיילוט עבור הסגל הבכיר. מכרז בן 45 יום
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
שינוי משך תקופת הניסיון לקבלת קביעות משנתיים לחמש שנים
מרכיב ההחלטה
שינוי זה גורר גם שינוי בתנאי ההעסקה של העובדים אשר מעוגנים בהסכמים הקיבוציים ועל כן מהווה גם הוא חלק ממסגרת המשא ומתן עם ההסתדרות הכללית, ובינתיים לא מקודם. לחילופין, סמנכ"לי משאבי אנוש עתידים לקבל נוהל חדש בנושא לקיום הליך נאות כעבור שנתיים עבור כל עובד
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
ביזור אחריות למשרדים ממשלתיים בניהול תקני כוח האדם במהלך שנת 2014
מרכיב ההחלטה
עד כה פורסם דו"ח של הנציבות אשר מפרט את התקינה החדשה המתוכננת, אך תקינה זו טרם אושרה ויושמה. תהליך זה היה אמור להיות מושלם כבר במהלך שנת 2014, ומצוי על כן בעיכוב משמעותי. האצלה של אחריות שאינה כוללת את תורת התקן אמורה להיעשות בתם 2016
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
גיוס ואיתור אקטיבי של מועמדים
מרכיב ההחלטה
ההחלטה לא יושמה בהתאם ללוח הזמנים שנקבע לה והיישום שלה יידחה ככל הנראה למהלך 2016
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
פרסום טווח שכר במכרזים פומביים באינטרנט במהלך 2015
מרכיב ההחלטה
באיחור מלוחות הזמנים שנקבעו, ייחל פיילוט באפריל 2016 בשישה משרדי ממשלה
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
הסדרי העסקה סטודנטיאליים במהלך שנת 2014 כך שסטודנטים יוכלו להמשיך לעבוד בשירות המדינה ללא צורך לגשת למכרז פומבי
מרכיב ההחלטה
באיחור מלוחות הזמנים שנקבעו ברבעון השני של 2016 אמור להתחיל פיילוט בו יוכלו סטודנטים שעבדו לפחות 18 חודשים בשירות המדינה לגשת למכרזים בין משרדיים
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
הסדרי העסקה סטודנטיאליים - בחינת נתיב מיון של המשרדים בין משרה זמנית לבין סטודנט שעתיד להשתלב במשרד
מרכיב ההחלטה
גובש בנציבות הסדר שיאפשר לסטודנטים לגשת למכרז פנימי. הפרטים על ההסדר הזה עדיין בדיון, יש ויכוח על מועדי היישום והקריטריונים. בעיקרון יישום הפיילוט היה אמור להתחיל בחודש אפריל 2016 ולא יחל במועד זה
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
שילוב של בוגרי תוכניות הכשרה לשירות הציבורי במהלך שנת 2014
מרכיב ההחלטה
ההחלטה על שילוב בוגרי תכניות טרם יושמה, וחרגה מיעד הביצוע שלה. הנציבות נמצאת בשיחה עם התוכניות השונות אך ישנם חסמים משפטיים ואחרים
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
מיון טרומי - ביצוע תיקון בקביעת הליך סינון של מועמדים על פי אמות מידה בעלות תוקף ניבוי (עמידה בבחינות מקצועיות, הישגים אקדמים וכו') לפני הפנייה למרכזי הערכה ומכוני מיון, במהלך שנת 2014
מרכיב ההחלטה
החל פיילוט בנושא במהלך שנת 2015
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
פתיחת משרות בשירות המדינה לעובדים מגופים ציבוריים במהלך שנת 2014
מרכיב ההחלטה
ישנו צוות היגוי בנושא (במסגרת פרויקט "עץ הדעת") שעוסק בנושא. טרם גובש נוהל
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
הסדרת המשרות לעובדים זמניים וממלאי מקום במהלך שנת 2014 כך שמשרדי הממשלה ינהלו בעצמם את המשרות הזמניות
מרכיב ההחלטה
החל פיילוט במהלך שנת 2015 בחלק ממשרדי הפיילוט (משרדי נחשון)
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
התקנת כללים ברורים לניהול מכרזי מאגרי עתודה ייעודיים במהלך שנת 2014
מרכיב ההחלטה
החלה עבודה עם מכרזי מאגר בשנת 2015 (מזכירות), ומאגרים קטנים נוספים במהלך 2016 (מנהל תכנון)
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
היערכות חדשה בנציבות שירות המדינה
מרכיב ההחלטה
השינויים במבנה הארגוני של נציבות שירות המדינה מיושמים באופן חלקי מאוד
סטטוס היישום
יושם חלקית

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים