קידום שוויון מגדרי

קידום שוויון מגדרי והטמעת חשיבה מגדרית

מה הוחלט?

החלטת הממשלה קובעת בהמשך להחלטותיה הקודמות אודות קידום ושילוב נשים בשירות המדינה לרשום את הודעת ראש הממשלה בדבר כוונתו ליזום תיקון לחוק הרשות לקידום מעמד האישה. במסגרת החוק ישונה שמה של "הרשות לקידום מעמד האישה" ל"רשות לקידום שוויון מגדרי" ויוגדרו מחדש הגופים המייעצים, תחומי הפעולה ותפקידיה של הרשות. הגופים הרלוונטים יקבעו את חידוש המבנה הארגוני של הרשות שיותאם למשימותיה העיקריות, ביניהן: תכנון מדיניות של הכשרה, הדרכה והסברה להטמעת חשיבה מגדרית, קידום ייצוג שוויוני, מניעת הפליה והעצמת נשים. בנוסף, יוקם, תוך 180 יום, צוות בין-משרדי לגיבוש תכנית פעולה שתכלול קידום שוויון מגדרי ויעסוק בהטמעת חשיבה מגדרית בקבלת החלטות, מתן הזדמנויות שוות לנשים בכלל תחומי החיים, חיזוק הביטחון של נשים והגנה עליהן וייצוג נשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה במגזר הציבורי והפרטי. לצורך מעקב, חברי הממשלה ידווחו לממשלה ביום האישה הבין-לאומי, על אופן קידום השוויון המגדרי בליבת העשייה של משרדם. החלטת הממשלה נועדה להטמיע בישראל מדיניות לקידום אינטרסים של שוויון מגדרי, ברוח המלצות החלטה מס' 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם משנת 2000. עיקרי החלטת האו"ם עסקו בביטחונן של נשים במצבים של סכסוך מזוין, ובישראל יעד זה תורגם לקידום ייצוג של נשים במוקדי קבלת ההחלטות.

מה קורה עם זה?

נכון לאוגוסט 2017, החלטת הממשלה לא יושמה. הדבר קשור בעובדה שרק החודש, לאחר שנה וחצי שפעלה הרשות לקידום מעמד האישה ללא מנהלת, מונתה לתפקיד אוה מדז'יבוז, והיא צפויה להיכנס לתפקיד בראשית אוקטובר.

העיכוב נבע מחילוקי דעות סביב מינויה של מנהלת חדשה לרשות מאז סיימה את תפקידה ורד סוויד בינואר 2016, כשגילה גמליאל, השרה לשוויון חברתי, התעקשה על מועמדת אחרת שלא אושרה על ידי נציבות שירות המדינה. בפועל, שותקה פעילותה של הרשות לקידום מעמד האישה, והיא לא תפקדה במשך חודשים ארוכים, מכאן שגם החלטת הממשלה לא יושמה. 

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
תיקון חוק הרשות לקידום מעמד האישה כך שישונה שמה ל"רשות לקידום שוויון מגדרי" ויוגדרו מחדש תפקידיה, תחומי פעילותה והגופים המייעצים לה
מרכיב ההחלטה
חוק הרשות לקידום האישה לא תוקן – הרשות עודנה נקראת "הרשות לקידום מעמד האישה" ולא הוסדרו באופן פורמלי השינויים בתפקידיה.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
התאמת המבנה הארגוני של הרשות בראי משימותיה החדשות
מרכיב ההחלטה
מבנה הרשות בהתאם להחלטת הממשלה לא עודכן והיא למעשה פועלת במתכונת מצומצמת של שלושה עובדים שבראשם עומד עובד על תקן ממלא מקום למנהלת הרשות שסיימה את תפקידה.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הטמעת חשיבה מגדרית בתהליך תכנון תכניות העבודה של משרדי הממשלה
מרכיב ההחלטה
על-פי ההסברים המובאים באתר תכניות העבודה לשנת 2016 אודות "השיטה" – תכנון והיגוי תכניות העבודה של משרדי הממשלה עודם נעשים לפי המתודולוגיות שעוצבו ב"מדריך התכנון הממשלתי" שגובש בשנת 2010, מלפני קבלת הוראות החלטת הממשלה מס' 2331.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
דיווח של משרדי הממשלה, אחת לשנה, ביום האישה הבין-לאומי, על אופן קידום השוויון המגדרי בליבת העשייה שלהם.
מרכיב ההחלטה
דיווח כזה מתוכלל ומפורסם ע"י האגף לשוויון מגדרי של נציבות שירות המדינה, בהתאם להחלטת הממשלה שאימצה את המלצות ועדת שטאובר. ההחלטה המקורית התוותה כי הדיווח שיתוכלל ע"י נציבות שירות המדינה יתמקד בקידום נשים לתפקידים בכירים, אך נדמה כי המחקר לדו"ח הורחב וברמה הטכנית הוא "מכסה" גם את דרישות החלטת הממשלה 2331.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
הטמעת החשיבה המגדרית בפעילות השגרתית של משרדי הממשלה ובמסגרת זאת: בניית מדריך להטמעת חשיבה מגדרית במשרדי הממשלה בהתייחס לגיבוש מדיניות, לתכנון תכניות עבודה ולבחינה מגדרית של התקציב; בניית תכנית הכשרה להטמעת חשיבה מגדרית למנכ"לי משרדי הממשלה, מנהלי יחידות הסמך, ראשי אגפי התכנון וכיו"ב; והקצאת יועצים בעלי מומחיות בתחום המגדר אשר ייעצו למנכ"לי המשרדים בהטמעת החשיבה המגדרית.
מרכיב ההחלטה
על-אף פעילויות שונות להטמעת חשיבה מגדרית בתוככי משרדי הממשלה, שהובילה הרשות לקידום מעמד האישה עד לקיפאונה הנוכחי בשל המשבר הפוליטי - ובהן למשל חוות דעת מגדריות על חוקים ועל החלטות ממשלה (גם לפני קבלת החלטת הממשלה 2331) – לא נמצא זכר לגיבושו של מדריך להטמעת חשיבה מגדרית, לבניית תכנית הכשרה המיועדת לבעלי תפקידים בכירים במשרדי הממשלה או להעמדת יועצים מגדריים במשרדים השונים.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הקמת צוות בין-משרדי לגיבוש תכנית פעולה כוללת לקידום שוויון מגדרי, בדגש על הטמעת חשיבה מגדרית בקבלת החלטות, מתן הזדמנויות שוות לנשים בכלל תחומי החיים, הגנה מפני אלימות מגדרית, וקידום של ייצוג נשים במגזר הציבורי והפרטי, בדגש על מוקדי קבלת החלטות (מעבר להחלטת הממשלה מס' 1697 ותכנית נציבות שירות המדינה לקידום נשים למשרות בכירות הנגזרת ממנה). נקבע כי התכנית תכלול יעדים מדידים, פעולות נגזרות למימושם, לוחות זמנים ומשאבים ליישומה, ותובא לאישור הממשלה בתוך 180 יום.
מרכיב ההחלטה
מדיווח הרשות לקידום האישה בפני מכון המחקר והמידע של הכנסת, עולה כי הוקם צוות (שלא נחשף הרכבו), אשר התכנס תשע פעמים במהלך שנת 2015 וגיבש קווים כלליים לתכנית כאמור בהחלטת הממשלה. ככל הנראה לא הוגדרו היעדים המדידים, המועדים להשלמתם או חלוקת האחריות לביצועים ולמעקב. כן עולה כי לא הוגדרו בתכנית הכללית המלצות שעניינן אלימות מגדרית, וכי כלל לא הוקצה תקציב למימוש מה שכן נקבע בתכנית הפעולה.
סטטוס היישום
לא יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים