קידום ייצוג הולם לנשים בשירות המדינה דוח מעקב מרץ 2022

על בסיס החלטות ממשלה 1697 ו־ 454 מיוני 2014 ומאוקטובר 2020

מה הוחלט?

החלטת ממשלה מס' 454 לקידום ייצוג הולם של נשים בשירות המדינה ממשיכה סדרה של החלטות שמטרתן לצמצם את אי השוויון בין נשים וגברים בשוק התעסוקה במגזר הציבורי ומבקשת לאשר צעדים שונים במטרה להמשיך ולחתור להשגתו של היעד — 50% ייצוג של נשים במוקד קבלת ההחלטות במשרות בדרג בכיר.

מה קורה עם זה?

הדו"ח עוקב אחר יישום סעיפי ההחלטות מס' 454 ו־1697, במטרה לתאר תמונת ביצוע עדכנית ומפורטת לשנת 2022. התמונה שעולה מהדו"ח לגבי החלטה 1697 היא שיישום ההחלטה הוא חלקי בלבד; התמונה שעולה מהדו"ח לגבי החלטה 1697 היא שיישום ההחלטה הוא חלקי בלבד; בתוך כך, מתוך 5 סעיפים יישומיים בהחלטה, סעיף 1 לא יושם (20%), 2 סעיפים יושמו חלקית בלבד (40%), ו 2- סעיפים יושמו במלואם (40%). לגבי החלטה 454 , התמונה העולה מהנתונים חיובית יותר: מתוך 9 סעיפי החלטה, 2 סעיפים לא יושמו (22.22%), סעיף 1 יושם חלקית בלבד (11.11%), ו־6 סעיפים יושמו במלואם (66.66%). כך ששני שליש מסעיפי ההחלטה יושמו במלואם, ושליש מהסעיפים יושמו חלקית או לא יושמו.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
בחינת אפשרות שימוש במאגר לטובת פרסום וחשיפה של מכרזי בכירים
מרכיב ההחלטה
נערכו דיונים והאפשרות נבחנה כפי שנקבע בהחלטה אך לא התקבלה החלטה בנדון.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
עדכון המאגר
מרכיב ההחלטה
המאגר מתעדכן באופן שוטף
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
קידום גיוון המאגר גם בהקשר לכלל האוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם על פי דין
מרכיב ההחלטה
פחות מ־ 9% מהנשים במאגר הן מאוכלוסיות ייצוג הולם.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הקמת מאגר נשים לקידום מועמדות לתפקידים בכירים
מרכיב ההחלטה
הוקם מאגר נשים לקידום מועמדות לתפקידים בכירים
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
דיווח על ייצוג נשים בוועדות בוחנים וועדות איתור מדי שנה ב־ 1 במרץ
מרכיב ההחלטה
לא הועבר דיווח ב- 2021
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הקמת צוות וגיבוש המלצות לייעוד משרות רלוונטיות לנשים
מרכיב ההחלטה
הצוות הוקם בשנת 2020 והחלטותיו גובשו ופורסמו בהנחיית הנציב מס’ 1.17 מ־15.12.21.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
ייעוד משרות עבור נשים בכלל הדרגות כולל בסגל הבכיר המוביל בשירות המדינה
מרכיב ההחלטה
התקבלו קריטריונים של נציב שירות המדינה לבחינת ייעוד משרות במשרדים שלא יעמדו בהם.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
חובת דיווח של המשרדים השונים לגבי שיעור הנשים בסגל הבכיר
מרכיב ההחלטה
מועבר דיווח מדי שנה
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
נשים בתפקידים בכירים במשרדי הממשלה בשיעור של 50% לפחות
מרכיב ההחלטה
הנתון עומד על 45% נכון לשנת 2021.
סטטוס היישום
יושם חלקית

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

הרשמה לניוזלטר