צמצום ההון השחור ואי השוויון והגברת התחרותיות במשק באמצעות צמצום השימוש במזומן ועידוד אמצעי תשלום דיגיטליים

מה הוחלט?

התקבלה ב־11 בינואר 2018 החלטת ממשלה 3396, אשר עניינה "צמצום ההון השחור ואי השוויון והגברת התחרותיות במשק באמצעות צמצום השימוש במזומן ועידוד אמצעי תשלום דיגיטליים". בהחלטה נקבע בין היתר כי יש לבצע תיקונים בהצעת החוק לצמצום השימוש במזומן אשר הונחה על שולחן הכנסת שלוש שנים קודם לכן, להפחית תשלומים במזומן של המגזר הציבורי ולקדם אמצעי תשלומים דיגיטליים, כאשר האחרון באחריות בנק ישראל. ב־12 במרץ 2018 אישרה מליאת הכנסת את החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח 2018, אשר קובע איסורים ומגבלות על שימוש בשני אמצעי תשלום עיקריים — מזומן ושיקים.

מה קורה עם זה?

החלטת ממשלה 3396, אשר עניינה "צמצום ההון השחור ואי השוויון והגברת התחרותיות במשק באמצעות צמצום השימוש במזומן ועידוד אמצעי תשלום דיגיטליים" קבעה בין היתר כי יש לבצע תיקונים בהצעת החוק לצמצום השימוש במזומן, להפחית תשלומים במזומן של המגזר הציבורי ולקדם אמצעי תשלומים דיגיטלים.
ב־12 במרץ ,2018 אישרה מליאת הכנסת את החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח 2018- אשר קובע איסורים ומגבלות על שימוש בשני אמצעי תשלום עיקריים – מזומן ושיקים. דו"ח זה בוחן את יישום החלטת הממשלה בנושא אל מול החקיקה בתחום והצעדים הממשלתיים שננקטו. מבחינת תמונת היישום עולה כי ההחלטה מיושמת באחוזים גבוהים, כך מתוך 17 הסעיפים הרלוונטיים ליישום 12 (70%) מיושמים במלואם, 2 סעיפים (12%) מיושמים באופן חלקי, ורק 3 סעיפים (18%) לא מיושמים בכלל.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
הפחתת הסכומים הרשומים בתוספת הראשונה בהצעת החוק
מרכיב ההחלטה
הסכום לא הופחת.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
ביטול סעיף 2(ה) כדי להגביל את תקבול המזומן של עורך דין או רואה חשבון בהתאם לתוספת הראשונה
מרכיב ההחלטה
הסעיף המקורי בוטל.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הטלת חובה על שר האוצר לבחון את השינוי בתוספת הראשונה אחת לשנה
מרכיב ההחלטה
לפי סעיף 33(א), החל מה־ 1 בינואר 2020 ומדי שנה, יבחן שר האוצר את שינוי התוספת הראשונה.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
שינוי התוספת הראשונה יעשה בהסכמת שר המשפטים ונגיד בנק ישראל
מרכיב ההחלטה
לפי סעיף 33 (ב), שר האוצר, רשאי לשנות את התוספת הראשונה בצו, בהסכמתם של שר המשפטים ונגיד בנק ישראל.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
שינוי סעיף 30(1)(ב) כך שתקבול מזומן בין פרטים יופחת מ־ 15,000 ₪ ל־ 12,500 ₪
מרכיב ההחלטה
הסכום לא הופחת.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
סעיף 40(א) ישונה כך שמועד תחילת החוק יהיה תוך שישה חודשים מיום פרסומו ויוסרו התנאים המופיעים לגבי תחולת החוק.
מרכיב ההחלטה
נקבע תאריך תחולה לחוק תוך כתשעה חודשים מפרסומו. התנאים לתחולת החוק הוסרו.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
קביעת יעדים לצמצום תקבולי המזומן מהציבור
מרכיב ההחלטה
לא נמצאו יעדים מדידים לצמצום תקבולי המזומן בספר תכניות העבודה הממשלתי או בכל מקור מידע ממשלתי אחר.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הרחבת אפשרויות התשלומים הדיגיטליות העומדות לרשות הציבור
מרכיב ההחלטה
מיום פרסום החלטת הממשלה ונכון למאי 2019 , נפתחו 47 חנויות תשלום נוספות בפורטל התשלומים הממשלתי, המאפשרות מגוון תשלומים דיגיטליים למשרדי הממשלה.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
דיווח לאגף החשב הכללי על נתוני גביית המזומן השנתיים
מרכיב ההחלטה
בימים אלו אגף החשב הכללי מבצע עבודת איסוף וטיוב נתונים במטרה לפרסם את נתוני הגבייה על ידי משרדי הממשלה בדוח השנתי שלו.
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
הנחיית רשות החברות הממשלתיות לקיים ישיבות דירקטוריון שידונו באפשרויות לצמצום היקף התקבולים במזומן תוך הרחבת אפשרויות התשלום לציבור וקביעת יעדים בנושא
מרכיב ההחלטה
טרם התקיימו ישיבות דירקטוריון שדנו בנושא אך נעשה מיפוי של החברות הממשלתיות הרלוונטיות.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
קידום מערכת תשלום דיגיטלית בכלאמצעי התחבורה הציבורית ומוניות השירות
מרכיב ההחלטה
מערכת כרטוס מתקדמת המאפשרת להשתמש בכרטיס חכם — רב קו, החלה לפעול כבר ב־ 2008 בהדרגה. החל מדצמבר 2018 מתקדמת בהדרגה רפורמה לפי אזורי שירות כך שהתשלום לנסיעה נעשה באמצעות רב־קו בלבד. במסגרת הרפורמה במוניות השירות, באוגוסט 2019 עברו שלושה קווים בתל־אביב לתשלום ברב קו וקווים נוספים ברחבי הארץ צפויים להצטרף למהלך.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
נקיטת מהלכי הסברה בנוגע לכרטיס חיוב מיידי ("דביט")
מרכיב ההחלטה
בנק ישראל השיק קמפיין הסברה על כרטיס הדביט בדצמבר 2018.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
חיוב התאגידים הבנקאיים לפעול להרחבת התפוצה של כרטיס חיוב מידיים
מרכיב ההחלטה
בנק ישראל הוציא הוראה מחייבת לתאגידים הבנקאיים בנוגע להרחבת התפוצה של כרטיסי חיוב מידיים.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
בחינת האפשרות להנפקת כרטיס משולב, כרטיס חיוב מידי שהוא גם כרטיס אשראי
מרכיב ההחלטה
האפשרות להנפקת כרטיס משולב נבחנה על ידי צוות עבודה בין חטיבתי והוחלט שלא להנפיק כרטיס מסוג זה.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
קידום אסדרה של שירותי תשלום מתקדמים בהתאם לכללי PSD בשיתוף עם משרד האוצר, משרד המשפטים, רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון ורשות ההגבלים העסקיים
מרכיב ההחלטה
שיתוף הפעולה בין המשרדים קידם את האסדרה של שירותי התשלום המתקדמים, זאת בהתאם לכללי ה־PSD ונחקק חוק שירותי תשלום ב־09.01.19.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
מעקב אחר השפעות יישום החוק על השימוש במזומן ובשיקים
מרכיב ההחלטה
ליישום עתידי.
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
הבנק יבחן יחד עם משרד המשפטים, רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון ומשרד האוצר את האפשרות לקדם תשתית ליזום פעולות בחשבונות של לקוחות באמצעות צד ג'
מרכיב ההחלטה
בנק ישראל מוביל פרויקט שמטרתו להגדיר ולעגן בחקיקה שפה אחידה לבנקאות פתוחה, במטרה לאפשר לשחקנים חדשים לתת שירותים ללקוחות ולאפשר גישה של צד שלישי לחשבון הלקוח בהסכמתו.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הבנק יפרסם קול קורא לבחינת היתכנות להקמת תשתית תשלומים מתקדמת לתשלומים קמעונאיים, מידיים ומהירים, תוך יישום המלצות הודעה לאמצעי תשלום מתקדמים, שתאפשר גם לקשר בין מספר חשבון תשלום למספרי טלפון
מרכיב ההחלטה
פורסם קול קורא לקבלת מידע בנושא הקמת תשתית לסליקת תשלומים מידיים בנובמבר 2017 והוקם צוות פנימי במטרה לבחון את עמדתם של גופים שונים כלפי הנושא.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הבנק יבחן, יחד עם משרד המשפטים, את השימוש בהוראת חיוב דיגיטלית
מרכיב ההחלטה
בנק ישראל נמצא בתהליך של בחינה עסקית של צרכי השוק והמאפיינים הרלוונטיים לאמצעי תשלום זה, וכן החלה בחינה של המשמעויות המשפטיות.
סטטוס היישום
יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים