מתן הטבות לחיילי מילואים

יישום החלטת הממשלה למתן הטבות לחיילי מילואים - 2017

מה הוחלט?

החלטת הממשלה 2607, שהתקבלה באפריל 2017 לרגל יום ההוקרה לחיילי מילואים, מהווה החלטת המשך להחלטה קודמת בנושא משנת 2016 שמספרה 1447. החלטה זו מאגדת שורה של הטבות הניתנות לאנשי המילואים, בין השאר הקלות ומלגות לסטודנטים, נקודות זיכוי במס והנחות בארנונה וברכישת קרקע.

 

מה קורה עם זה?

נכון למאי 2018, שנה מאז התקבלה ההחלטה רוב המרכיבים בה בוצעו, (76% מהסעיפים יושמו באופן מלא) – בין היתר, ניתנו עוד התאמות לסטודנטים, ניתנה הנחה בארנונה, ניתנו פטורים מתשלומי אגרות, נקודות זיכוי, הנחות בקרקע ועוד.

המרכיבים בהחלטה שלא בוצעו קשורים במתן עדיפות למשרתי מילואים במסגרת פרויקטי שכירות ארוכת טווח (דרך חברת "דירה להשכיר"), הכרה בניסיון פיקודי במילואים כניסיון ניהולי בשירות המדינה והתקנת "תקנות זכויות הסטודנט" למתן הטבות למשרתי מילואים הלומדים במוסדות טכנולוגיים.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
בחינת התאמות נוספות לסטודנטים שגויסו לשירות מילואים במצב חירום או במצבים מיוחדים.
מרכיב ההחלטה
הנושא קודם בוועדת מדיניות של מל"ג והועדה החליטה להרחיב את ההתאמות עבור משרתים בשעת חירום והן לייצר התאמות עבור בני/בנות זוג של משרתים. התקנות אושרו ע"י ב מליאת המל"ג וצפויות להתפרסם בעוד כחודשיים.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הנחה בארנונה לחייל מילואים פעיל.
מרכיב ההחלטה
התקנות אושרו ופורסמו.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
פטור מתשלום אגרות ותשלומים בתחום אחריות משרד המשפטים: רישום משכנתא בגין דירה ראשונה, פטור מתשלום אגרות לפי תקנות רואי החשבון, פטור מאגרות סיוע משפטי, פטור מאגרות הסנגוריה הציבורית.
מרכיב ההחלטה
לאחר בחינה, הוחלט להפחית בשיעור של 50% את כלל האגרות המשולמות על ידי משרתי מילואים העוסקים במקצועות הבאים הנמצאים תחת סמכותה של שרת המשפטים: רואי חשבון, נוטריונים, שמאי מקרקעין, מתווכים במקרקעין, חוקרים פרטיים ושירותי שמירה.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
תשלום תגמול מילואים למפקדים בגובה חצי נקודת זיכוי ממס
מרכיב ההחלטה
אושר מתן תגמול נוסף למפקדים - "תגמול למפקד מילואים פעיל" משנת עבודה 2016. גובה התגמול הינו 1,290 ₪.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הגדלת תגמולי מילואים לחיילים עצמאיים.
מרכיב ההחלטה
בעקבות הסכם שנחתם בין צה"ל למוסד לביטוח לאומי, ישולם לעצמאי המשרת במילואים פיצוי בנוסף לתגמול המילואים שהוא זכאי לו.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הרחבת סיוע משפטי הניתן לחיילי מילואים הנמצאים בהליכי פיטורין בשל שירותם.
מרכיב ההחלטה
הוחלט על הרחבת הסעד המשפטי – יצאה איגרת ר' עתכ"א מילואים בנושא ביולי 2017.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
התאמות לסטודנטים שהם בני זוג של משרתי מילואים והורים לילדים בזמן שירות מילואים פעיל של בן/בת הזוג.
מרכיב ההחלטה
הנושא קודם בוועדת מדיניות של מל"ג והועדה החליטה להרחיב את ההתאמות עבור משרתים בשעת חירום והן לייצר התאמות עבור בני/בנות זוג של משרתים. התקנות עברו אישור בוועדת המשנה לענייני מדיניות, משם יצאו לתגובת המוסדות לפני האישור הסופי במליאת המל"ג.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
התקנת תקנות זכויות הסטודנט לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה טכנולוגית עקב שירות מילואים (מכללות של המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע במשרד העבודה והרווחה).
מרכיב ההחלטה
הגיעו להסכמות על נוסח התקנות, הנוסח עבר לאישורו של השר והתקנות חזרו לניסוח של הייעוץ המשפטי של מה"ט מול הייעוץ המשפטי של ועדת החינוך בכנסת. התקנות טרם הגיעו לדיון בוועדה.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
בחינת מתן ניקוד במכרזים על תרומה לקהילה ולחברה של משרתי מילואים בשירות המדינה.
מרכיב ההחלטה
הנושא נבחן ונציבות שירות המדינה מפתחת בימים אלו נהלים למתן נקודות זכות עבור מועמדים לתפקידים בשירות המדינה התורמים לקהילה.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הכרה בניסיון פיקודי במערך המילואים כניסיון ניהולי בשירות המדינה.
מרכיב ההחלטה
הטיפול טרם הושלם. הנציבות פועלת לתיקון תקנון שירות המדינה (התקשי"ר) כך ששירות מילואים יילקח בחשבון כניסיון ניהול צוות עובדים וניסיון בניהול תהליכים.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הרחבת תחולת חוק הארכת מועדים ביחס לרשויות ציבוריות.
מרכיב ההחלטה
משרד המשפטים בחן את הנושא ומתקיימת עבודת מטה במגמה להביא לידי השלמה את תיקון החקיקה בהקדם.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
מועד מבחן מיוחד לחיילי מילואים שנקראו לשירות פתע [תקנות שמאי מקרקעין, תקנות רואי חשבון, תקנות לשכת עורכי הדין, תקנות המתווכים במקרקעין, תקנות הפטנטים, תקנות חוקרים פרטיים].
מרכיב ההחלטה
כלל התקנות תוקנו באופן הקובע מועד בחינה מיוחד למשרתים במילואים בקריאת פתע.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
התאמות למשרתי מילואים פעילים הניגשים לבחינות לרישוי מקצועי במקצועות הבריאות.
מרכיב ההחלטה
משרד הבריאות הסדיר את הנהלים בנושא.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הנחות בקרקע.
מרכיב ההחלטה
תוקנה החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס 1492 – חייל מילואים פעיל זכאי לכפל הנחות במחיר הקרקע.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הפעלת סטודנטים למען הקהילה תמורת מלגה.
מרכיב ההחלטה
מלגאים שלוקחים חלק במלגות של המשרד לשוויון חברתי זכאים לתוספת במלגה של 20% באם ביצעו יותר מ-25 ימי מילואים בשנה וכן מכירים בימי מילואים כשעות מלגה ונותנים עדיפות בקבלה למלגות.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
ניקוד עודף לגרעין משימה שאחוז מסוים מחבריו משרת שירות מילואים פעיל.
מרכיב ההחלטה
פורסם הנוסח הסופי של המבחנים לצורך תמיכה בגרעינים משימתיים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר למוסדות ציבור לשנת 2018 בנוסח ניתנה התייחסות לחברי גרעינים שהינם חיילי מילואים כפי שנקבע בהחלטת הממשלה.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
עדיפות למשרתי מילואים פעילים בהקצאת דירות להשכרה ארוכת טווח בפריפריה, בפרויקטים של התכנית "דירה להשכיר".
מרכיב ההחלטה
לא בוצעו פעולות הקשורות להטבת משרתי מילואים לעניין דירות להשכרה ארוכת טווח, כפי המפורט בסעיף טז' להחלטת הממשלה.
סטטוס היישום
לא יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים