מעקב אחר מימוש תוכנית גמישות פדגוגית ניהולית (גפ"ן)

על בסיס החלטת ממשלה 226 מאוגוסט 2021

מה הוחלט?

באוגוסט 2021 התקבלה בממשלה החלטה מספר 226 בנושא "התכנית לגמישות הניהולית במערכת החינוך". מתוך מטרה להביא את מערכת החינוך בישראל להיות מערכת מובילה ויעילה, המקדמת את כל תלמידיה באופן מותאם לצורכיהם באמצעות גמישות ניהולית פדגוגית של סגל ההוראה. התוכנית מימשה לראשונה את הרעיון של העברת סמכויות מהשלטון המרכזי לבתי הספר, בנוסף לתקציב שיאפשר את מימוש הסמכויות.

הדו"ח עוקב אחר יישום סעיפי החלטה 226 במטרה לתאר תמונת ביצוע עדכנית ומפורטת לשנת 2023.

מה קורה עם זה?

מתוך 15 סעיפים אופרטיביים אחריהם עקבנו בדו"ח, 8 יושמו בצורה מלאה (54%) ו־7 יושמו בצורה חלקית (46%). החלטה 226 נכתבה בצורה ברורה ותכליתית, אך גם מקיפה ונתנה מענה למירב הנושאים הנדרשים, בדגש על מקורות תקציב עבור מימוש התוכנית, לוח הזמנים שלה, מנגנון דיווח ובקרה ועוד. עם זאת, ככל הנראה, לאור הרצון לממש את התוכנית במהירות, בפועל הושמטו מספר אלמנטים משמעותיים; בדגש על הדיפרנציאליות בסמכויות בין המנהלים בבתי הספר השונים כמו גם ליווי דיפרנציאלי הדוק והגדרת יעדים מדידים עבור התוכנית, ומערך בדיקה אשר יבדקו את מידת הצלחת התוכנית במימוש אוטונומיה בית ספרית והשפעתה על התלמידים ועל סגל ההוראה.

הדוח מוביל למסקנה כי מומלץ להמשיך בצעדים שיגבירו את האוטונומיה הבית ספרית. בראשם, המשך הטמעת תוכנית גפ"ן בדגש על הרחבת סמכויות המנהלים, וצמצום מערך הדיווח והבקרה על בתי הספר במסגרת תוכנית גפ"ן, על מנת להפחית מהבירוקרטיה הרבה עימה המוסדות נאלצים להתמודד ולשדר אמון כלפיי מוסדות הלימוד.

 

 

לכתבה במדור המוניטור ב"גלובס"

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
חלוקת האחריות בין השותפים במערכת החינוך: משרד החינוך — הגדרת יעדים נדרשים ואופן מדידה, מנהלי בית הספר — מדיניות בית ספרית, רשויות מקומיות ובעלויות חינוך (בבעלות גופים פרטיים) — יישום המדיניות של משרד החינוך
מרכיב ההחלטה
משרד החינוך לא קבע יעדים נדרשים, מנהלי בית הספר קובעים את המדיניות הבית ספרית באופן חלקי לאור המגבלות
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
הגדרת מערך מדידת תוצאות בבתי הספר, באמצעות הגדרת יעדים ומדידתם
מרכיב ההחלטה
לא הוגדרו יעדים ספציפיים בעבור תוכנית גפ“ן. מערך מדידת תוצאות התוכנית התעכב, ויחל בשנת תשפ“ד
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
הגדרת המוסדות עליהם תחול התוכנית, חלוקת מוסדות החינוך לארבעה הקבצים על פי יכולות ניהוליות, חלוקת הרשויות המקומיות ובעלויות החינוך להקבצים ועדכון החלוקה מדי שנתיים
מרכיב ההחלטה
במקום להגדיר מדד חדש הוחלט להשתמש במדד קיים: הוחלט לחלק את המוסדות והרשויות על פי מדד הטיפוח
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
הקמת יחידת אנליסטים במינהל כלכלה ותקציבים במשרד החינוך לטובת ליווי התוכנית בהיבטי אפקטיביות ולטובת חלוקת בתי הספר להקבצים
מרכיב ההחלטה
הוקמה היחידה לפני מספר חודשים, באמצעות צוות במיקור חוץ, כך שהתוכנית יצאה לדרך ללא ליווי בפועל
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
הסדרת סמכויות למנהלי מוסדות החינוך באופן דיפרנציאלי על מנת להטמיע את התוכנית: סמכות תקציבית, ביצוע התאמות בתוכנית הבית ספרית, ארגון הלימודים.
מרכיב ההחלטה
הוחלט לתת גמישות ניהולית באופן רוחבי (שאינו דיפרנציאלי) למנהלים
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
מתן סמכויות למנהלים: סמכות תקציבית, הסמכות לביצוע התאמות בתוכנית הבית־ספרית והסמכות לארגון הלימודים
מרכיב ההחלטה
הסמכות לארגון הלימודים הושלמה ב־30%
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
הגשת תוכנית בית ספרית שנתית של מנהל מוסד החינוך עבור תכנון יישום התוכנית
מרכיב ההחלטה
מנהלי המוסדות מגישים את התוכנית לוועדה המלווה טרם הגשתה במערכת גפ“ן
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
ליווי משרד החינוך את בתי הספר והרשויות המקומיות לצורך מימוש התוכנית, באופן דיפרנציאלי
מרכיב ההחלטה
הליווי נקבע ע“י המחוז וכולל מס‘ ערוצים ומתבצע באופן דיפרנציאלי
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הקצאת תקציב ייעודי (סל גמיש) למוסדות החינוך, אשר יוקצה באופן דיפרנציאלי על פי מדד הטיפוח הבית ספרי
מרכיב ההחלטה
התקציב הוקצה באופן דיפרנציאלי על פי עשירון טיפוח ומספר תלמידים במוסד
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
המקורות התקציביים לסל הגמיש יוקצו מאיגום תקציבים של משרד החינוך ומתקציב תוספתי
מרכיב ההחלטה
התקבלה תוספת של 0.5 מיליארד ₪ ממשרד האוצר, התקציבים הועברו למוסדות הלימוד בפעימות
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
פרסום מתווה הגמישות בחטיבה העליונה עד ה־1/1/2022
מרכיב ההחלטה
פורסמו הנחיות עבור מתווה הגמישות הניהולית בחטיבה העליונה
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הגדרת אבני דרך ליישום התוכנית עבור שנים תשפ“ב (שנת פיילוט) עד תשפ“ה (יישום מלא), עם הרחבת הסמכויות הפדגוגיות וארגון הלימודים של מנהלי המוסדות
מרכיב ההחלטה
אבני הדרך יושמו בהיבט הקצאת הסל התקציבי, הסדרת גמישות של כ־30% בארגון הלמידה עבור מנהלי המוסדות
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
הקמת ועדת היגוי בין־משרדית שתתכנס אחת לחודש
מרכיב ההחלטה
הוקמה ועדת היגוי אשר התכנסה בשנה האחרונה והמליצה על תיקוני חקיקה ושינויים בתוכנית
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הקמת ועדה מייעצת שתלווה את התוכנית
מרכיב ההחלטה
מתקיימת ועדה ברשות המנכ“ל, במקביל מתקיימת היוועצות סדורה עם בעלי העניין
סטטוס היישום
יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים