מיצוי זכויות, מינוי מתכלל ושיפור המענים לניצולי שואה

מה הוחלט?

החלטת ממשלה מס' 3661 לעניין "מיצוי זכויות, מינוי מתכלל ושיפור המענים לניצולי שואה"  התקבלה במרץ 2018, לאחר פרסום דוח מבקר המדינה ו"בהמשך להחלטת הממשלה מס' 4252 מיום 12.02.2012 בעניין "הטיפול הממשלתי בניצולי השואה", על מנת לשפר את התיאום בין משרדי הממשלה בנושא הטיפול בניצולי השואה וכדי לקדם את הגעתם של המשאבים הרבים שמשקיעה הממשלה בנושא ליעדם.

 

מה קורה עם זה?

תמונת היישום העולה מדוח זה כמו גם מדוח מבקר המדינה שיצא בשנת 2020 העוקב אחר תיקון הליקויים שהועלו בדוח אשר בעקבותיו נכתבה החלטת ממשלה זו, מראה שלצד שיפור ניכר במיצוי הזכויות של ניצולי השואה עדיין ישנם ניצולי שואה רבים החיים בעוני וכלל המאמצים והמשאבים המושקעים בנושא לא מצליחים להוציאם ממצב זה. כך שהדוח מראה עליה בשיעור הנזקקים להבטחת הכנסה מתוך אלו הזכאים למענקים מ67% בשנת 2017 ל70% בשנת 2019.

דוח המוניטור אחר יישום ההחלטה מעלה כי לצד אחוז גבוה של יישום העומד על  62.5% יישום מלא שהם 5 סעיפים מתוך 8 סעיפים ליישום. סעיף אחד שיושם באופן חלקי המהווה 12.5% ושני סעיפים שלא יושמו בכלל  המהווים 25%.

בנוסף, מניתוח ממצאי הדוח עולים שני חסמים מרכזיים ביישום ההחלטה:
אנמיה ניהולית: הצוות הבין משרדי שקם מכוח סעיף 1 חדל מלהיפגש באופן קבוע לאחר כשנה מיום הקמתו והוא אינו מדווח על אודות הטיפול הממשלתי בניצולי שואה לממשלה או לצוות השרים לעניין התגמולים וההטבות מדי שנה, ביום הניצחון על גרמניה הנאצית (9 במאי). מכאן שלמרות שניתנו הזמן והסמכות  הצוות לא מקיים את אחריותו ואף לא מדווח לממשלה.
חוסר ביצוע תקציבי: סעיף 4 מינה את משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לתקצב את הרשויות המקומיות אשר יפעלו בקרב ניצולי השואה בתחומן. אך רק 30% מתקציב זה יושם.

 

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
הקמת צוות ממשלתי בין משרדי לטיפול בנושא ניצולי השואה
מרכיב ההחלטה
הצוות הממשלתי בראשותו של סגן שר האוצר ובהשתתפות כלל הגורמים המפורטים בהחלטה הוקם כשבועיים לאחר קבלתה במרץ 2018, ונפגש במתכונת רחבה חמש פעמים עד ליוני 2019. על פי דוח המבקר הצוות לא המשיך להפגש וישנה אי וודאות לגבי המשך עבודות.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
ריכוז המידע אודות סיוע לניצולי שואה ממשרדי הממשלה הרלוונטיים על ידי הצוות הממשלתי
מרכיב ההחלטה
הוצג בפני הצוות מיפוי של המענים והשירותים הניתנים לניצולי שואה על ידי המשרדים השונים.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
פתרון חסמים באמצעות שיפור התיאום בין המשרדים
מרכיב ההחלטה
הצוות דן בחסמים ובקשיים בתיאום בין המשרדים בדיוניו וסגן שר האוצר הנחה את המשרדים לפעול בעת פנייה בנוהל מסודר.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
ריכוז מידע אודות טיפול הרשויות המקומיות בניצולי שואה
מרכיב ההחלטה
הועבר על-ידי המשרד דו"ח סטאטוס ברשויות המקומיות והנושא עלה בכלל דיוני הצוות.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
דיווח שנתי לממשלה בנושא הטיפול בניצולי השואה
מרכיב ההחלטה
בשנת 2018 לא נמסר דיווח מכיוון שכלל המשרדים נערכו ליישום ההחלטה. ממענה של הצוות הממשלתי לטיפול בניצולי שואה עולה כי ב-2019 היה הצוות ערוך לדווח לממשלה או לצוות השרים אך לא נקבע אופן הדיווח ו/או מועד מתאים. לא ידוע לנו שהנושא טופל בשנת 2020
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
פרויקט מיצוי זכויות באמצעות הגעה פיזית לבתי הניצולים
מרכיב ההחלטה
הפרויקט יצא לפועל והרשות נקטה בפעולות שונות על מנת לאפשר את יישומו.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
מיצוי זכויות על-ידי המשרד לשוויון חברתי
מרכיב ההחלטה
המשרד לשוויון חברתי אחראי על הזכויות הניתנות לכלל האזרחים הוותיקים. במסגרת פרויקט מיצוי הזכויות, העבירה הרשות לזכויות ניצולי השואה למשרד לשוויון חברתי את פרטיהם של כ-7,000 ניצולי שואה לטובת מיצוי זכויותיהם.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
תקצוב רשויות מקומיות לטובת פעילות בקרב ניצולי השואה
מרכיב ההחלטה
תקציב בסך 10 מלש"ח הוקצה על-ידי משרד העבודה והרווחה ביולי 2018. ב-2019, התקציב עמד על 20 מלש"ח אך הועבר לרשויות המקומיות רק בתחילת חודש יוני. עיכוב העברת תקציב 2019 הוביל לכך שרשויות רבות הקפיאו את פיתוח השירותים במחצית הראשונה של השנה. דוח המבקר משנת 2020 מצא כי התקציב לא מוצא.
סטטוס היישום
לא יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים