מדיניות ממשלתית להתמודדות עם הפוליגמיה

יישום ומעקב אחר דו"ח הצוות הבין-משרדי להתמודדות עם השלכותיה השליליות של הפוליגמיה

מה הוחלט?

דו״ח זה עוסק בהחלטת ממשלה 4211 אשר התקבלה באוקטובר 2018. ההחלטה, נועדה לבצע מעקב אחר יישום עקרונות הדו"ח אותו גיבש הצוות הבין־משרדי להתמודדות עם השלכותיה השליליות של הפוליגמיה. הצוות הנ״ל הוקם בעקבות החלטת ממשלה 2345 שהתקבלה בספטמבר 2017, לאחר שנים בה נמנעה ממשלת ישראל מהתעסקות בסוגיה עקב ההתנגשות בין הנורמות החברתיות והדתיות בחברה הבדואית אל מול החוק הפלילי האוסר על נישואים פוליגמיים.

מה קורה עם זה?

החלטת ממשלה 4211 נועדה לבצע מעקב אחר יישום עקרונות הדו״ח של הוועדה הבין־משרדית שהוקמה במסגרת החלטה 2345 ועסקה בתופעת הפוליגמיה. עצם קבלתה של החלטה 4211 משקפת את נכונות הממשלה לעקוב אחר החלטותיה ולוודא את יישומן, באופן המהווה דוגמה להליך מנהלי תקין. ניכר שהושקע מאמץ למלא אחר הוראות הממשלה ולא לפספס את יישום מסקנות הדו״ח של הוועדה הבין־משרדית. ההחלטה הניעה עבודה מקצועית ומשותפת של גופים רבים, אך למרות זאת לא בוצעה באופן מלא: מתוך 7 סעיפים ליישום, שלושה סעיפים בוצעו במלואם (43%), סעיף אחד בוצע באופן חלקי (14%) ושלושה סעיפים לא בוצעו כלל, (43%).

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
הקמת צוות יישום ומעקב אחר יישום עקרונות הדו״ח הבין־משרדי להתמודדות עם השלכותיה השליליות של הפוליגמיה
מרכיב ההחלטה
צוות היישום הוקם.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
קביעת דרכי עבודה של צוות היישום והמעקב, גיבוש מדדי תוצאה ועריכת סקרים
מרכיב ההחלטה
נקבעו דרכי העבודה, אך לא קודמו מדדי תוצאה ועריכת סקרים בקרב משתמשי קצה.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
הקמת צוות מעקב מקצועי מחוזי במחוז דרום
מרכיב ההחלטה
צוות המעקב המחוזי הוקם ודיווח על חסמים לצוות היישום. כמו כן, הצוות הגיש מספר המלצות למ״מ מנכ״לית משרד המשפטים.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
דיווח לוועדת השרים לעניין ההתמודדות עם תופעת הפוליגמיה
מרכיב ההחלטה
ועדת השרים לא התכנסה מאז פיזור הכנסת ה־20 בדצמבר 2018.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הקמת צוות מיוחד עבור בחינת השפעתה של תופעת ריבוי הנישואין לנשים פלסטיניות על תופעת הפוליגמיה ודרכים להתמודדות עמה
מרכיב ההחלטה
הצוות הוקם והציג את מסקנותיו בפני מנכ"ל המשרד לביטחון הפנים ומנכ"לית משרד המשפטים תוך 9 חודשים ממועד קבלת ההחלטה. כיום המלצות הצוות ממתינות להצגה ולאישור הממשלה החדשה.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
שינוי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה בעניין אכיפת עבירת הפוליגמיה
מרכיב ההחלטה
העבודה על תיקון ההנחייה נמצאת בשלבי סיום ועתידה לעבור לאישורו הסופי של היועמ״ש.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הסטת תקציבים לצורך ביצוע ההחלטה
מרכיב ההחלטה
בעקבות העדר התקציב לשנת 2020 לא התבצעו פניות לטובת הסטת תקציבים.
סטטוס היישום
לא יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים