מדיניות הממשלה לטיפול ב"מחסני הילדים" בדרום ת"א

על בסיס החלטת ממשלה 2487 מיום 8.4.2015 לתגבור שירותי תמיכה וטיפול בתינוקות ופעוטות של זרים חסרי מעמד אזרחי בישראל

מה הוחלט?

במרץ ,2015 עלה נושא הטיפול בתינוקות ופעוטות חסרי מעמד לכותרות סביב מותם של חמישה תינוקות בדירות
ה"בייביסיטרים". הפרשה קיבלה את הכינוי "פרשת מחסני ילדים" והממשלה הבינה כי מדובר במחדל רב־היקף שיש
למצוא לו פתרון מקיף ומהיר. כפועל יוצא, התקבלה בממשלה ה־33 החלטה 2487 — תגבור שירותי תמיכה וטיפול
בתינוקות ופעוטות של זרים חסרי מעמד אזרחי בישראל, בתאריך 8.4.2015.

ההחלטה שייכת לתחום הרווחה והשירותים החברתיים, אך כוללת בתוכה סעיפים רבים שהאחריות עליהם חלה על
משרדים ממשלתיים רבים, ביניהם: משרד האוצר, משרד הכלכלה (שמנוי על נושא מעונות היום) ומשרד הפנים (שאחראי
על זרים חסרי מעמד), וכן, עיריית תל אביב-יפו. ההחלטה התקבלה באופן מידי ומותאם לדרום תל אביב, מתוך הבנה
כי נדרש פתרון הולם לילדים ולתינוקות של העובדים הזרים. על־פי ההחלטה, משאבים כלכליים רבים עתידים להיות
מוקצים למציאת פתרונות למשך 4 השנים מיום קבלת ההחלטה. נוסף על ההיבט הכלכלי, הוחלט על אכיפה והכפפת
גני ילדים אלה לסטנדרטים הנהוגים במעונות "יוניטף".

מה קורה עם זה?

החלטת הממשלה הקצתה תקציבים ממשרדי הממשלה השונים להפעלה השוטפת של המעונות והגנים, מבלי
להתייחס לסוגיית המבנים של המעונות והגנים עצמם. למעלה משנה אחר החלטת הממשלה, מסתבר כי מדובר
במכשול מהותי ביישום החלטת הממשלה.

עיריית תל אביב איתרה ושיפצה בראשית 2016 ארבעה מבנים בכספי פילנתרופיה, באמצעות עמותת "אשלים" של
ה"ג'וינט" לטובת גנים ומעונות לילדי עובדים זרים. המבנים ממוקמים במיקום טוב מבחינת האוכלוסייה אותה הם
מתעתדים לשרת ויוכלו לאכלס את מרבית התינוקות והפעוטות חסרי המעמד הנמצאים כיום בדירות ה"בייבי־סיטרים",
אך מאחר והמבנים שופצו ולא נבנו מן היסוד, הם נדרשים לעמוד בתקנים מחמירים של מכבי האש. מבנים אלו אינם
עומדים בתקנים של מכבי אש ויש צורך בתקצוב נוסף להכשרתם. עד אשר לא יוכשרו המבנים, לא תחל בהם
הפעילות, ולא יועברו התקציבים הממשלתיים.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
התקנת תקנות בעניין חובת הפקדת הפיקדון בחוק עובדים זרים, כחלק ממנגנון מימון הגנים (עד 15.8.15)
מרכיב ההחלטה
בסוף חודש מאי 2016 אושרו תקנות הפיקדון (לענפי הבניין והסיעוד, ללא מעסיקים פרטיים בסיעוד) ע"י ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, ואולם הללו טרם פורסמו ברשומות ולכן לא נכנסו לתוקף.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
קביעת אמות מידה לסיוע ע"י עיריית תל־אביב-יפו בהתאם למקובל במעונות יוניטף
מרכיב ההחלטה
אמות המידה נקבעו ע"י צוות בין־משרדי והועברו למזכירות הממשלה.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הגברת האכיפה ע"י משרד הכלכלה לפי חוק פיקוח על המעונות, באמצעות תקצוב תקני כח־אדם שיאכוף את ההחלטה
מרכיב ההחלטה
אויש תקן אחד מבין שניים שניתנו, לצורך אכיפה, אולם הגנים טרם הוקמו. שני תקנים נוספים ממתינים לתקצוב משרד האוצר.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
תקציב — הקצאת 14 מיליון שקלים לשנה, במשך ארבע שנים (אפריל 2015-מרץ 2019) לטובת תגבור שירותי תמיכה וטיפול בתינוקות ופעוטות של זרים חסרי מעמד אזרחי בישראל בעיר תל־אביב-יפו
מרכיב ההחלטה
התקצוב מותנה למעשה בהכשרת המבנים ובהפעלת הגנים עצמם, והללו טרם הוקמו.
סטטוס היישום
לא יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים