יישום מסקנות דוח ועדת אללוף לטיפול בעוני

כלי סיוע לטיפול בעוני וליצירת שוויון הזדמנויות

מה הוחלט?

החלטת הממשלה, במסגרת חוק ההסדרים, קובעת מספר צעדים לצמצום העוני והגברת שוויון ההזדמנויות. בין צעדים אלו:
– העלאת קצבת השלמת הכנסה לקשישים על פי טבלה המפורטת בגוף ההחלטה.
–  שינוי שיעור ההשתתפות הנדרשת מצד רשויות מקומיות לשירותי חינוך ורווחה באופן המעניק יותר תמיכה ברשויות חלשות.
– הקמת צוות ממשלתי בשיתוף מרכז השלטון המקומי שימליץ על מתווה לתגבור שירותי חינוך ורווחה ברשויות חלשות על חשבון החזקות.
–  ביצוע שינוי בחישוב גמלת הסיעוד וקביעת מנגנון חדש על בסיס "יחידות סיעוד" במקום חישוב סל כספי, מתוך מטרה לייצר פישוט בתהליכים וכן לבצע התאמה יעילה לתנודות מחירים.
בנוסף קובעת ההחלטה לאמץ מסקנות ועדה שעסקה בפיתוח מדדים נוספים לעוני ולקבוע כי אלה יכללו בין היתר גם הנחות, סבסוד והטבות שונות הניתנות על ידי המדינה.

מה קורה עם זה?

נכון ליולי 2016, ההחלטה איננה מיושמת למעט שני סעיפים בה. חוק הבטחת הכנסה תוקן והוגדלו קצבאות השלמת הכנסה לקשישים, וכן תוקן חוק הביטוח הלאומי כך ששונה אופן התחשיב של גמלת סיעוד. אולם, הנושא העיקרי בהחלטה- התקצוב הדיפרנציאלי לרשויות בתחום הרווחה והחינוך – לא יושם, על-אף שההחלטה קובעת במפורש את מתווה התקצוב והמצי'נג החדש, ואף קובעת שבמידה ולא תהיה הסכמה על המתווה הזה בצוות המשותף שיקום – הרי שהמתווה של ההחלטה הינו המתווה הקובע. כמו-כן, לא הועברו דרכי החישוב של ההטבות הלא כספיות על ידי משרדי הממשלה אל הלמ"ס כך שלא פותח מדד עוני נוסף.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
הגדלת קצבת השלמת הכנסה לקשישים עד ינואר 2016
מרכיב ההחלטה
חוק הבטחת הכנסה תוקן, ו-580 מיליון ₪ הועברו להגדלת הקצבאות.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
אימוץ מסקנות ועדה לפיתוח מדדי עוני נוספים עד נובמבר 2015
מרכיב ההחלטה
לא הועברו דרכי החישוב של ההטבות הלא כספיות על ידי משרדי הממשלה אל הלמ"ס כך שלא פותח מדד נוסף.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
שינוי שיעור ההשתתפות של רשויות מקומיות על פי הסכמות הוועדה עד נובמבר 2015. במידה והוועדה לא תגיע להסכמות, יאומץ המתווה המוצע בהחלטת הממשלה.
מרכיב ההחלטה
לא נעשה שינוי בהשתתפות רשויות מקומיות בשל אי הסכמות בוועדה והעובדה כי האוצר לא אימץ את המתווה עליו סוכם בהחלטה.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הקמת צוות וקביעת מתווה מוסכם לתגבור שירותי רווחה וחינוך ברשויות חלשות
מרכיב ההחלטה
הוקם צוות שנפגש מספר פעמים ללא גיבוש הסכמה על מתווה.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
שינוי אופן מימון ההשתתפות של רשויות מקומיות בשירותי הרווחה כך שיעשה באופן דיפרנציאלי.
מרכיב ההחלטה
לא נעשה שינוי.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
תיקון צו לימוד חובה כך שהסיוע הממשלתי לרשויות לעניין הסעות תלמידים יעשה באופן דיפרנציאלי.
מרכיב ההחלטה
לא בוצע תיקון.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הקמת ועדה משותפת למשרדי החינוך והאוצר לבחינת התקצוב הדיפרנציאלי בחטיבה העליונה
מרכיב ההחלטה
לא הוקמה ועדה.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
ביצוע שינוי בחישוב גמלת הסיעוד במטרה לשמור על היקף, רמת ויציבות השירותים במסגרת הגמלה.
מרכיב ההחלטה
ב-27.6.16 התקבל תיקון לחוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 179), התשע"ו-2016 המבסס את גמלת הסיעוד על יחידות שירותי סיעוד.
סטטוס היישום
יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים