יישום הרפורמה בהון האנושי בשירות המדינה

על בסיס החלטת ממשלה מס' 481 לאימוץ המלצות הוועדה לשיפור מנגנוני ההון האנושי בשירות המדינה מיום 30 ביוני 2013

מה הוחלט?

דוח זה עוקב אחר יישום הרפורמה לניהול ההון האנושי בשירות המדינה, המיושמת בעקבות החלטת ממשלה 481 המאמצת את המלצות דו"ח וועדת הרפורמה לשיפור ניהול ההון האנושי בשירות המדינה ואת המתווה שהוצע ליישומן, אשר עומדת במרכז דו"ח זה.

תחום ניהול ההון האנושי עבר תמורות רבות בעשורים האחרונים. בעוד שהעיסוק המסורתי התבטא באוריינטציה של מתן שירותים אדמיניסטרטיביים, טיפול בכוח אדם ובהמשך עסק בניהול המשאב האנושי, הגישה המקובלת היום גורסת כי העובד הוא חלק מנכסיו ומשאביו של הארגון. הדברים הללו נכונים לכלל הארגונים אך כשהארגון הוא נציבות שירות המדינה, הקטר המוביל את השירות הציבורי, מתווספת חשיבות הולכת וגוברת לכך שהמשאב הזה ינוהל בצורה המיטבית ביותר בשבילנו, הציבור.
קבלת החלטת הממשלה 481 בתאריך 30.06.13 ביקשה להפוך את תחום ניהול ההון האנושי מגורם פסיבי שבעיקרו מגיב לסיטואציות וצרכים, לגוף יוזם הלוקח חלק מרכזי ומשמעותי בהתפתחותו של הארגון. על פי תפיסה זו, עובדים ומנהלים בתחום נדרשים להוות גורמי תכנון, תכלול וייזום, המסייעים בהובלת היחידות להגשמת מטרותיהן ומימוש יעדיהן תוך התנהלות אפקטיבית במציאות משתנה.

מה קורה עם זה?

שירות המדינה הוא הזרוע המבצעת של הרשות המבצעת במדינת ישראל, ונציבות שירות המדינה היא הקטר המוביל את השירות הציבורי. ניהול ההון האנושי בשוק התעסוקה בכלל ובשירות המדינה בפרט הוגדר כמשימה לאומית וכך יש להתייחס אליה נוכח חשיבותה החברתית והכלכלית. נכון להיום, נציבות שירות המדינה לא עומדת ביעד שהוגדר לה על ידי הממשלה. החלטת ממשלה 481 היא אבן דרך משמעותית בדרך לשיפור מנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות המדינה. החלטת ממשלה 481 קבעה כמטרה מרכזית שינוי בתחום ניהול ההון האנושי, והפיכתו מגורם פסיבי לגורם אקטיבי. ניתן לומר כי יישום מלא של ההחלטה צפוי לסייע באופן משמעותי למימוש מטרה זו. הדו"ח עוקב אחר יישום סעיפי החלטות אלו במטרה להעניק תמונת מצב עדכנית ומפורטת באשר לביצוען נכון ליוני 2022. התמונה שעולה מהדו"ח היא שיישום ההחלטה הוא חלקי בלבד.

לכתבה במדור המוניטור ב-"גלובס"

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
נקבעה קציבת קדנציות לטווח של בין 4–8 שנים. זאת, על מנת ”לרענן את השורות“, למצות את הידע הנצבר במהלך הכהונה בתפקיד, למנוע שחיקה ולקדם עובדים מצטיינים בשירות המדינה
מרכיב ההחלטה
לא קיימת הנחיית נציב להפעלה והחלת מנגנוני הרוטציה בשירות המדינה בסגל הבכיר המסדירה את דרך פרסום המשרות, אופן הגשת המועמדויות, הקריטריונים התבחינים שעל בסיסם תתאפשר הגשת מועמדויות ואופן בחירת המועמדים באותן משרות בסגל הבכיר. על כן, מנגנון קציבת קדנציות לסגל הבכיר אינו מיושם.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
יתקיימו תהליכי תכנון אסטרטגיים לטווח הארוך של פעילות שירות המדינה כמערכת, ושל פעילות משרדי הממשלה כיחידות עצמאיות
מרכיב ההחלטה
מתקיימים מאמצים להיערכות לקראת המקצועות הצפויים להיות בחוסר, למיפוי המשרות שיושפעו ממהלכים דיגיטליים, לשימור ידע פורשים, וכן מהלכים לשיפור ציוני המדד לגיוון תעסוקתי ושוויון מגדרי אך באיחור ניכר כך שלא ניתן למדוד את תוצאותיהן כעת. במקצועות שיש מחסור העובדה שהליכי הגיוס הם איטיים ולא יעילים מונעת מהמדינה להתחרות על כוח האדם מול השוק הפרטי.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
שינויים מבניים ותפקודיים בנציבות שירות המדינה
מרכיב ההחלטה
למרות מספר פעולות שבוצעו להטמעה של גופי המטה ליישום הרפורמה בנציבות, תהליך ההטמעה לא הסתיים.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
יתקיים תהליך גיבוש הצעה לקוד אתי לשירות המדינה והוא יוגש לממשלה לאישור
מרכיב ההחלטה
הקוד האתי של שירות המדינה נכנס לתוקף ב־09.05.2017.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
יגבר השימוש במכרזים בין־משרדיים על פני המכרזים הפנימיים
מרכיב ההחלטה
במאי 2016 החל השלב הראשון למימוש החלטה זו ומשרות הנמנות על הסגל הבכיר, במתח הדרגות 41–43 בדירוג המח“ר ומקבילותיהן בדירוגים האחרים, פורסמו במכרז בין־משרדי כמכרז ראשון. בדצמבר 2021 ולאחר הליכים משפטיים הנחה הנציב לפתוח באופן הדדי את מכרזי הפרקליטים והמשפטנים בשירות הציבורי האחד לשני. יש לציין כי הדירוג הפרקליטים יפתח במלוא רק במאי 2023 (בהתאם להנחיית מנהלת אגף בכיר גיוס ומיון ינואר 2022).
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
התוויית פרקטיקה לפיה תתקבל הצהרה של המועמד על עמידתו בתנאי הסף כתחליף להגשת כל המסמכים, במטרה לקצר את הליך המכרז
מרכיב ההחלטה
במכרזים מוגדרים תהיה אפשרות להגיש הצהרה שתיבדק בהמשך וכן הוגדרו מקרים חריגים בהם ניתן להגיש תצהיר.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
מעבר משיטת גיוס פסיבי לגיוס אקטיבי המותאם למגמות המודרניות הנהוגות כיום בשוק העבודה
מרכיב ההחלטה
ההחלטה לא מיושמת במלואה. כלי אפשרי שלא מיושם הוא איתור וגיוס של אנשים בעלי כישורים ייחודיים באמצעות ספקי גיוס פרטיים. נציין, כי רוב הגיוס בשירות המדינה מתבצע באופן פסיבי ולא אקטיבי.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
מעבר ממכרזים לאיוש משרה ספציפית, למכרזים לאיוש מספר משרות אשר דורשות כישורים דומים
מרכיב ההחלטה
הותקנו כללים שעוגנו בתקשי"ר ב־2016 ופורטו באוגדן ההנחיות למועמדים למשרות בשירות המדינה שפורסם באוקטובר 2020.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
יותקנו הכללים הנדרשים לצורך פרסום טווח שכר למשרה במסגרת פרסום המכרז הפומבי באמצעות האינטרנט
מרכיב ההחלטה
כיום מפורסם טווח השכר ברוב המכרזים הפומביים ולמעט במכרזי עתודה.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
יותקנו כללים ותנאים שיאפשרו לסטודנטים המועסקים בשירות המדינה תחת משרת סטודנט, להמשיך לעבוד בשירות המדינה ללא צורך להתמודד יושם חלקית במכרז פומבי
מרכיב ההחלטה
במרץ 2022 עודכן המתווה וכיום עומדת בפני סטודנטים הזכות להתמודד במכרזים פנימיים ובין משרדיים.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הנציבות תתקין כללים ליצירת מנגנוני שיתוף פעולה בהתבסס על הקיים ואלו יאומצו כזרוע הכשרה לצורך כניסת מצטיינים לשירות המדינה באמצעות התמודדות במכרזים פנימיים — ובין משרדיים
מרכיב ההחלטה
מלבד תוכניות הצוערים, תוכניות הכשרה נוספות כמו מנדל וממשק לא מקנות כל יתרון או מבטיחות שילוב בשירות המדינה.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
תיקון כללי המכרזים כך שיתאפשר הליך סינון טרומי של מועמדים על־פי אמות יושם חלקית מידה בעלות תוקף ניבוי
מרכיב ההחלטה
במהלך 2021 נעשה שימוש ב־7 כלי גיוס ומיון מקוונים ובמהלך שנת 2022 מתוכננים להיכנס לשימוש 5 כלים מקוונים נוספים.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
הנגשת אפשרות הכניסה לשירות הציבורי לעובדים מגופים ציבוריים
מרכיב ההחלטה
המהלכים טרם בוצעו.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
יבוצע שינוי בנהלי התקינה כך שתתאפשר גמישות ניהולית של כח האדם במשרדים
מרכיב ההחלטה
הנתון עומד על 45% ממשרדי הממשלה ויחידות הסמך נכון ל־2021.
סטטוס היישום
יושם חלקית

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים