יישום המלצות הצוות הבין-משרדי לצמצום צריכת הזנות

על בסיס החלטת ממשלה 4462 מיום 13 בינואר 2019

מה הוחלט?

החלטת הממשלה 4462 שהתקבלה ב- 13.1.2018 ״יישום המלצות הצוות הבין־משרדי לצמצום צריכת זנות״ שהתקבלה ב־ 13 בינואר 2019 , היא תוצר של אישור חוק איסור צריכת זנות (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התשע״ט– 2019 שעבר ב־ 31 בדצמבר 2018 ושל אישור החלטת ממשלה 4099 בה נקבע שאת תוכנית יש ליישם ביחד עם אישור החוק. בהחלטה הנוכחית נקבע כי יש ליישם את תכנית הפעולה לשנת 2019 עליה המליץ הצוות שהוקם בעקבות החלטת ממשלה 4099 .

מה קורה עם זה?

בשנים האחרונות חל מפנה משמעותי ומבורך ביחס רשויות השלטון לתופעת הזנות. בשנים שחלפו ממועד חקיקת החוק ואף מספר שנים טרם חקיקתו, הוצאו לפועל מספר תכניות שמטרתן לצמצם את תופעת הזנות ולסייע לנשים העוסקות בזנות. החלטת הממשלה 4462 שהתקבלה בראשית שנת 2019 קיבלה את המלצות הצוות הבין משרדי, ויצרה את התכנית הממשלתית לצמצום תופעת הזנות. במסגרת התכנית הוגדרו מועדים ואבני דרך להשלמת התכנית, וכן הוגדר מהו התקציב המוקצה לטובת המימוש של כל אחד מהסעיפים בתכנית.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
תקצוב תכנית הפעולה מתקציב משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
מרכיב ההחלטה
המשרד קיבל את התקציב באפריל 2019 והעביר למשרדים השונים, אך חלק מהתוכניות נמצאות בהמתנה לאישור ועדת חריגים בשל היעדר תקציב המדינה
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הקמת מרכז יום לנשים בירושלים
מרכיב ההחלטה
הסעיף אוחד עם סעיפים נוספים למכרז לרצף שירותים מאוחד, מכרז זה ממתין לאישור פרסום מוועדת חריגים
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הקמת הוסטל טיפולי לנשים בת"א
מרכיב ההחלטה
הוחלט לבטל את הקמת ההוסטל במתכונת המתוכננת ולהקים במקומו הוסטל ייעודי לטרנסג'נדריות במעגל הזנות. הקמת ההוסטל הינה חלק ממכרז של רצף שירותים מאוחד, מכרז זה ממתין לאישור פרסום מוועדת חריגים
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
טיפול פרטני וקבוצתי לגברים בזנות — מימון תקני כ"א יעודיים במרכזי היום
מרכיב ההחלטה
הנושא נמצא בבחינה התחלתית וטרם גובשה תכנית פעולה
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
סל מענים גמיש לנשים וגברים בתהליכי שיקום מתקדמים
מרכיב ההחלטה
סל המענים אושר וניתן למימוש דרך הרשויות המקומיות
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הקמת 3 דירות שיקום לאמהות — הסעיפים נוגעים גם לתפעול הדירות וגם להצטיידות
מרכיב ההחלטה
תהליך העבודה לקראת סיום גיבוש המודל המקצועי והתקציבי
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הרחבת המערך לטיפול בנשים בזנות תחת קורת גג
מרכיב ההחלטה
בשל היעדר תקציב לא ניתן לבצע התקשרויות חדשות. נמצא בהמתנה לוועדת חריגים
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הגדלת מספר המפקחים המחוזיים והארציים
מרכיב ההחלטה
המכרזים לתפקידים פורסמו אך טרם אוישו
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הרחבת המענים של מרחב הל"ב 24/7 ת"א
מרכיב ההחלטה
הסעיף אוחד עם סעיפים נוספים למכרז לרצף שירותים מאוחד מכרז זה ממתין לאישור פרסום מוועדת חריגים
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הרחבת הטיפול ב־ 2 מרחבי הל"ב במתכונת מצומצמת
מרכיב ההחלטה
המרחבים בחיפה ובפתח תקווה הורחבו למודל 24/7 . אושרו הרחבות ברמת גן ובראשון לציון
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הרחבת הטיפול ב־ 2 מרחבי הל"ב במתכונת מורחבת
מרכיב ההחלטה
המרחבים בחיפה ובפתח תקווה הורחבו למודל 24/7 . אושרו הרחבות ברמת גן ובראשון לציון
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הרחבת תכנית מעטפת — תכנית הסברה אישית לצעירות/ים בסיכון במרכזי הרווחה
מרכיב ההחלטה
משרד הרווחה מבצע בחינה מקצועית לנושא ובוחן אפשרות להכניס את עמותת תודעה לביצוע התכנית
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הכשרה והדרכה שוטפת לצוותים
מרכיב ההחלטה
גובשה תוכנית מקצועית שעתידה לצאת אל הפועל אך תלויה באישור תקציבי
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הקמת תכנית מניעה
מרכיב ההחלטה
המענים הנדרשים לנושא נמצאים בבחינה והמשרד לא גיבש עדיין את תכנית ההפעלה
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הלנת חירום לנשים טרנסג'נדריות — הסעיפים נוגעים הן לתפעול המקום והן להצטיידות
מרכיב ההחלטה
הסעיף אוחד עם סעיפים נוספים למכרז לרצף שירותים מאוחד מכרז זה ממתין לאישור פרסום מוועדת חריגים
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
העלאת השלמת סבסוד הקורסים בהכשרות המקצועיות מ־ 80% ל־ 100% , עבור 250 נשים
מרכיב ההחלטה
ממשרד הרווחה לא נמסרה תגובה עבור ביצוע פעולה זו
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
פיתוח 3 לומדות בנושא מיניות בריאה לתלמידים
מרכיב ההחלטה
התקציב ללומדות הועבר ממשרד הרווחה אל משרד החינוך ובמאי 2020 החל תהליך הפיתוח, אך הלומדות לא הושלמו
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
פיתוח 3 לומדות למורים לזיהוי תלמידים בסיכון
מרכיב ההחלטה
התקציב ללומדות הועבר ממשרד הרווחה אל משרד החינוך ובמאי 2020 החל תהליך הפיתוח, אך הלומדות טרם הושלמו
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הקמת מרפאה ייעודית לאיתור מחלות מין בבאר שבע
מרכיב ההחלטה
משרד הבריאות מנסה לאתר עמותה או ארגון מקצועי שיפעיל את מרפאה לאחר שהתהליך מול עיריית באר שבע ואוניברסיטת בן גוריון הסתיים ללא הצלחה
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הקמת מרפאה ניידת לטיפול באנשים בזנות באילת
מרכיב ההחלטה
ממשרד הבריאות לא נמסרה תגובה עבור יישום סעיף זה
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
מתן מענים פסיכיאטריים לדירות חירום 24/7 לנשים בזנות ברחוב המתמודדות עם תחלואה כפולה
מרכיב ההחלטה
אותרו הספקים למתן המענים והפרוייקט נמצא בשלב כתיבת ההסכמים ומנגנוני הפיקוח
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הרחבת האמצעים לקידום מין מוגן גופנית ונפשית בקרב בני נוער וצעירים
מרכיב ההחלטה
בשנת 2019 הועברו 102 סדנאות לבני נוער עם 1120 משתתפים ו־ 35 סדנאות לאנשי צוות עם 230 משתתפים
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הכשרת צוותי בריאות
מרכיב ההחלטה
נמצא בתהליכי הסכמים עם העיריות בהם יוצבו הניידות
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הוספת 10 עו"ס ייעודיים לטיפול באנשים בזנות לטרנסיות ולגברים בזנות ולאנשים בזנות מהחברה הערבית במסגרת 4 הניידות לטיפול בזנות.
מרכיב ההחלטה
נמצא בתהליכי הסכמים עם העיריות בהם יוצבו הניידות
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
פיתוח תכנית שיקום ייעודית: אופק נשי, סלעית, יוצרות עתיד
מרכיב ההחלטה
המוסד לביטוח לאומי 30 פיתוח תכנית שיקום ייעודית: אופק נשי, סלעית, יוצרות עתיד הביטוח הלאומי אישר סיוע בסך של 950,000 ש"ח לפיתוח והפעלת המודל. כיום פועלים שני מסלולים מקצועיים הנותנים סיוע לנשים הזקוקות לכך
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הענקת דמי שיקום
מרכיב ההחלטה
קיים מימון של הביטוח הלאומי לנשים שנקבעו להן 20% נכות רפואית ומשתתפות בתוכניות המיועדות. מי שאינה זכאית לקצבת נכות מקבלת דמי שיקום בגובה קצבת נכות והחזר נסיעות
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
תשלום הבטחת הכנסה ל 50 נשים
מרכיב ההחלטה
מהביטוח הלאומי נמסר כי כל מי שמשתתפת בתוכניות "אופק נשי", "סלעית" ו"יוצרות עתיד" מוכרת לצורך הזכאות בהבטחת הכנסה לפי "שיקום משרד ממשלתי"
סטטוס היישום
יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים