יישום החלטת הממשלה בנושא תכנית "יוצאים לעבודה"

מה הוחלט?

תכנית "יוצאים לעבודה" מעוגנת בהצעת חוק ממשלתית לעידוד היציאה לעבודה ששולבה במסגרת התכנית הכלכלית לשנים ,2014-2013 ואושרה בממשלה ביום 13 במאי .2013 הצעה זו התבססה על נוסח חוק שאושר בממשלה בנושא זה ביום 18 באוקטובר .2010 ההחלטה מבקשת לעגן בחקיקה תכנית ממשלתית במתכונת דומה לתכניות קודמות ("תכנית מהל"ב" ו"אורות לתעסוקה"), תוך הכנסת מספר שינויים ותוספות בנוסח החוק. במסגרת "יוצאים לעבודה" מבקשי גמלאות עבודה יופנו למרכזים פרטיים מקצועיים שיסייעו להם במציאת עבודה, ותבנה לפונים תכנית מותאמת אישית במטרה להכשירם לשוק העבודה. התכנית תופעל על ידי מנהלת שתוקם לצורך כך במשרד הכלכלה. בהחלטת הממשלה פורטו דרכי הבקרה על מרכזי תעסוקה, והוגדר חלק מהמבנה הארגוני שלהם. כמו כן פורטו השינויים הנדרשים בחוק הביטוח הלאומי. בניגוד לקודמותיה, "יוצאים לעבודה" תוכננה להיות תכנית קבע בפריסה ארצית. תפקידי המדינה הוגדרו באמצעות מינהלת התכנית וסמכויותיה, לרבות בקרה ופיקוח, הכללת סעיפים הנוגעים לנציגים שישבו במרכזי התעסוקה, הגדרת תפקיד עובד הציבור בדגש על שלילת קצבאות, תגמול המפעיל וזהותו. ההחלטה ביקשה לקבוע את הצעת החוק כהוראת קבע החל ממרץ 2014.

מה קורה עם זה?

כיוון שהחלטת הממשלה ויישום התכנית חייב את השלמת החקיקה והוספת השינויים בחוק, הובא הנושא לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנובמבר .2013 חברי הוועדה ברובם המוחלט התנגדו להצעת החוק במתכונתה הנוכחית והתייחסו לפערים במתכונת יישומה. ראשית טענו כלפי נציג האוצר שלא נעשה מיפוי של שוק התעסוקה ושאכן ישנה התאמה בין המשרות המוצעות לבין מאפייני האוכלוסייה שעתידה לקחת חלק בתכנית. שנית, נטען כי התכנית מיועדת להכשיר וללוות את מחפשי המשרה בעוד מרבית המשרות הן משרות שאינן דורשות התמקצעות מיוחדת כמו משרות שמירה וניקיון, ומכאן שכספים רבים עתידים להיות מנותבים לחברות הפרטיות לביצוע הכשרה וליווי שלא יתקיימו בפועל. שלישית, הודגשה אי הבהירות בדבר מעמדו של שירות התעסוקה למול התכנית, בכל הקשור למידת המעורבות והכפיפות של התכנית לשירות. רביעית, נטען כי לא הוצגו נתונים תקציביים מצד משרד האוצר בדבר העלויות הצפויות למדינה. ישיבת הוועדה נחתמה בהדגשת חשיבותה ומטרתה של התכנית כמשימה לאומית, אולם תהליך החקיקה לא הושלם ולא קודם, ועל כן בפועל, תכנית "יוצאים לעבודה", כפי שעוצבה על בסיס החלטת הממשלה — לא יצאה אל הפועל.

במקביל, פותחה תכנית אחרת בשם "מעגלי תעסוקה" מטעם שירות התעסוקה, בשילוב עם מיזם "תבת" של הג'וינט, אשר מתמקדת במתן מענה בהכוונה תעסוקתית. התכנית מציעה למשתתפים ליווי אישי וקבוצתי, מתן כלים, סיוע ותמיכה כדי שיוכלו להשתלב במהרה בשוק העבודה. על רקע הצלחת "מעגלי תעסוקה" ושביעות הרצון ממנה, ולאור נתוני התעסוקה במשק נמצאים במגמות חיוביות ושיעורי אבטלה נמוכים — עמדת הגורמים המקצועיים במשרד האוצר הינה שאין צורך נכון להיום להחיות מחדש "יוצאים לעבודה". כמו כן, קיים דגש משמעותי יותר מצד משרדה האוצר בייצור מענים ממוקדים בתחום התעסוקה לאוכלוסייה הערבית ולאוכלוסייה החרדית.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
ביצוע תיקונים בהצעת החוק
מרכיב ההחלטה
בוצעו ביוני 2016
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
החלת הצעת החוק כהוראת קבע
מרכיב ההחלטה
תכנית "מעגלי תעסוקה" שפותחה במקביל על ידי שירות התעסוקה ומופעלת מאז מרץ 2014 ייתרה את הצורך בתכנית "יוצאים לעבודה". "מעגלי תעסוקה" לא עוגנה בחקיקה.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הסמכת שר האוצר ושר הכלכלה לשינויים והתאמות
מרכיב ההחלטה
התכנית לא יצאה לפועל ולכן יישום סעיף זה יתייתר.
סטטוס היישום
לא יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים