טיפול בגרעון האקטוארי של הביטוח הלאומי

צמצום גירעון המוסד לביטוח לאומי

מה הוחלט?

החלטת הממשלה התקבלה במסגרת החלטות חוק ההסדרים בשנת 2015 וקבעה כי על מנת להקטין את הגירעון האקטוארי במוסד הביטוח הלאומי, תבצע הממשלה מעקב אחר יכולת המוסד לעמוד בתשלום הקצבאות המשולמות בטווח הארוך באמצעות דיון בנושא אחת לשלוש שנים וקיום דיון בקבינט החברתי-כלכלי אחת לשנה בנוגע למאזן המוסד ויציבותו.

כמו כן קובעת ההחלטה מספר תיקונים בחוק הביטוח הלאומי בנושאי נפגעי עבודה, קצבאות זקנה, וייעול מערך הדיווח למוסד ועוד לטובת ייעול המוסד והתנהלותו השקופה.

מה קורה עם זה?

החלטת הממשלה יושמה כמעט במלואה. נערכו בעקבותייה כל תיקוני החקיקה הנדרשים, בוטלה הוראת שעה ונחתמו ההסכמים הנדרשים. יחד עם זאת, ולמרות שהביטוח הלאומי הוסיף לפרסם את המידע, הן הממשלה והן הקבינט החברתי-כלכלי לא קיימו דיונים על הגרעון האקטוארי של הביטוח הלאומי, כפי שנקבע בהחלטה. 

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
הקמת צוות שיעסוק בבחינה ופישוט של הקצבת תקבולי המוסד לענפי הביטוח השונים
מרכיב ההחלטה
הוקם צוות בניהול מנהל המחקר של ביטוח לאומי, אך לא גובש מסמך מסקנות
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
תיקון חוק הביטוח הלאומי והגדרת שיפוי המוסד לביטוח לאומי על ידי האוצר בנוגע להוצאות מענק אשפוז
מרכיב ההחלטה
תיקון חוק התייחס לשיפוי המוסד את הביטוח הלאומי
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
קביעת הוצאות ריפוי במסגרת סל הבריאות
מרכיב ההחלטה
החל מ-2016 הוצאות ריפוי המושלמת לנפגעי עבודה ניתנות במסגרת סל הבריאות ולא במימון המוסד
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
קביעת הגדרת טיפולים במסגרת ריפוי שלא בסל הבריאות
מרכיב ההחלטה
נחתמו הסכמים בין הביטוח הלאומי לקופת החולים
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
תיקון חוק נפגעי איבה למניעת פגיעה בזכויות מקבלי גמלה
מרכיב ההחלטה
החוק תוקן
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
קביעת שיפוי המוסד לביטוח לאומי על ידי האוצר עבור קצבאות בהתאם לגידול דמוגרפי
מרכיב ההחלטה
החוק תוקן
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
ביטול הוראת שעה למימון גירעון ענף האבטלה מגירעון בענף הילדים ואוצר המדינה
מרכיב ההחלטה
בוטלה הוראת השעה
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
ייעול מערך הדיווח והגדרת מועדי דיווח
מרכיב ההחלטה
בשנת 2015 תוקן חוק ביטוח לאומי. התיקון קובע דיווח באופן מקוון לפי מקבלי שכר פעמיים בשנה
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הגדרת אי הגשת דו"ח בתוך 60 יום כעבירה שעליה מוטל קנס
מרכיב ההחלטה
בשנת 2015 תוקן חוק ביטוח לאומי בנושא
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הגדרת העברת מידע לרשות המסים
מרכיב ההחלטה
בשנת 2016 תוקן חוק ביטוח לאומי בנושא
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
דיון תלת-שנתי של הממשלה בנוגע לאיתנותו ארוכת הטווח של המוסד לביטוח לאומי בהסתמך על דו"ח אקטוארי של הביטוח הלאומי
מרכיב ההחלטה
לא התקיימו דיונים במסגרת ממשלתית וטרם נקבע להם מועד
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
דיון חד-שנתי של הקבינט החברתי-כלכלי בנוגע למאזן המוסד לביטוח לאומי וליציבותו ארוכת הטווח
מרכיב ההחלטה
לא התקיימו דיונים במסגרת ממשלתית וטרם תואמו
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
תיקון חוק הביטוח הלאומי וקביעת שיעור הקצבות אוצר המדינה למוסד לביטוח לאומי
מרכיב ההחלטה
החוק תוקן
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
קביעת האפשרות להעברת סעיפי זכות/חובה תקציביים בין ענפי ביטוח
מרכיב ההחלטה
החוק תוקן, לכל ענף ביטוח יתנהל חשבון נפרד; המוסד, בהסכמת ועדת הכספים של המועצה, יהיה רשאי להעביר סעיף, זכות או חובה
סטטוס היישום
יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

הרשמה לניוזלטר