חיזוק מערכת הבריאות והרחבת מערך האשפוז הציבורי

חיזוק מערכת הבריאות הציבורית והרחבת מערך האשפוז הציבורי

מה הוחלט?

החלטת הממשלה מפברואר 2011 עוסקת בשורה ארוכה של נושאים לטובת חיזוק מערך האישפוז בבתי החולים הממשלתיים ומערך הרפואה בכלל. בין היתר עוסקת ההחלטה בהגדלת מספר התקנים לרופאים ולמיטות אשפוז, חיזוק שירותי הרפואה בפריפריה באמצעות תקציבים ותמרוץ מתמחים, הוספת מכשור רפואי ויחידות לבתי חולים, ביצוע התאמות בתעריפי אשפוז ובאופן ההתחשבונות מול קופות החולים, תיקוני חקיקה, תכנון כוח האדם וקיום דיון בסוגיית השר"פ. כמו כן, מגדירה החלטת הממשלה מנגנוני דיווח ומעקב אחר יישום ההחלטה. בהחלטה לא צוינו מקורות התקציב ליישומה.

מה קורה עם זה?

נכון לפברואר 2017, יושמה החלטת הממשלה באופן חלקי. רוב החלקים בהחלטה שיושמו באופן מלא קשורים בהסכם שחתם האוצר עם הסתדרות הרופאים באוגוסט 2011. כחצי שנה אחרי שעברה החלטת הממשלה, עיגן ההסכם הקיבוצי את תוספת המיטות והתקנים. יחד עם זאת ישנם חלקים בהחלטה שיושמו באופן חלקי או לא קרו כלל כגון תוספת מיטות בפריפריה ותוספת מיטות למערך בריאות הנפש.

חשוב לציין כי מאז עברה החלטת הממשלה נעשו צעדים רבים הקשורים לרפואה הציבורית, בינהם: וועדת גרמן, הרפורמה בבריאות הנפש, החלטות בנוגע לשר"פ, והחלטות ממשלה שונות שעוסקות בין היתר בחיזוק מערך הרפואה בפריפריה. אי לכך, לא ניתן לייחס את כל החלקים שהתקדמו להחלטת הממשלה בלבד.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
הקמת צוות לגיבוש המלצות בנושא ביצוע שינויים בתקנות יסודות התקציב ובנוגע לאפשרויות העסקת רופאים בפעילות מחוץ לשעות העבודה. הגשת ההמלצות תוך חודשיים.
מרכיב ההחלטה
הצוות לא הוקם.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
שר הבריאות יגיש תוך 3 חודשים תכנית הכוללת פעולות מנהליות לעידוד ההתמחות בפריפריה.
מרכיב ההחלטה
תכנית לא הוגשה אך ניתנו מענקי פריפריה ומענקים מוגדלים למקצועות מצוקה בפריפריה.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
עידוד עתיד מקצועות הרפואה המצויים במחסור: וכן עידוד רופאים לעבוד באזורי פריפריה ותורניות ומשמרות שיאוישו על ידי רופאים מומחים.
מרכיב ההחלטה
עוגן בהסכם עם הסתדרות הרופאים מאוגוסט 2011. נקבע כי רופאים המועסקים במקצועות במצוקה או בפריפריה יהיו זכאים להגיש בקשה לקבלת מענקים במקצועות מצוקה ובפריפריה. הסעיף תוקצב ב-620 מיליון ₪ ונוצל.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הוספת יחידה להפריה חוץ גופית בבית החולים הגליל המערבי שבנהריה.
מרכיב ההחלטה
בשנת 2013 החלה לפעול בביה"ח בנהריה יחידה להפריה חוץ גופית.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
תיקון תקנות בריאות העם (מכשירים רפואיים מיוחדים), התשנ"ד 1994 כך שמספר מכשירי ה-MRI יעמוד על 21, וכן להוסיף 8 מאיצים קוויים.
מרכיב ההחלטה
תוקן בחוק. בשנת 2015 פעלו בישראל 20 מכשירי MRI. 16 מכשירים קבועים ועוד 4 מכשירים ניידים בחלוקה לפי אזורים. נוספו 6 מאיצים קווים.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הוספת 100 מיטות מגורים טיפוליים בבריאות הנפש בחלוקת מימון שווה בין המשרדים.
מרכיב ההחלטה
לא נוספו מיטות מגורים טיפוליים כפי שנקבע בהחלטה.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
המשך עבודת המטה לתכנון כוח האדם בשירות מערכת הבריאות לטווח הארוך.
מרכיב ההחלטה
משרד הבריאות עוסק בעבודת איסוף המידע, המחקר וההערכה לצורך תכנון כוח אדם במערכת הבריאות. במסגרת זאת ניפק מדי שנה (עד לשנת 2014) פרסום בשם "כוח אדם במקצועות הבריאות".
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הגדלת כוח האדם בשירות מערכת הבריאות כך שבכל אחת מהשנים 2011-2012, 80 תקני כוח אדם עבור רופאים בבתי חולים ממשלתיים.
מרכיב ההחלטה
במסגרת ההסכם עם הרופאים מאוגוסט 2011, הוסכם כי תקנים אלה יכללו במסגרת 1000 התקנים של הסכם הרופאים.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
פרסום מבחני תמיכה בקופות החולים לשנים 2011-2013.
מרכיב ההחלטה
פורסמו מבחני תמיכה.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
שר הבריאות ידווח לממשלה עד יוני 2011, אודות יישום של צעדים מנהליים ותיקוני מחירים שיגובשו בהסכמת משרד האוצר, להפחתת עומסי אשפוז במחלקות הפנימיות.
מרכיב ההחלטה
לא התקיים דיון ייעודי בממשלה. בעניין תיקוני המחירים התקיימו בשנים האחרונות מהלכי תמחור נרחבים שהורידו את מספר ימי האשפוז בפעולות שתומחרו מחדש.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
התאמות בחוק ההסדרים בנוגע לתקרות הצריכה של קופות החולים בבתי החולים.
מרכיב ההחלטה
בוצעו התאמות בשנת 2011. באוגוסט 2016 התקבלה החלטת ממשלה ל"קביעת כללי ההתחשבנות בין קופות החולים לבתי החולים לשנים 2019-2017".
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
התאמות בתעריפי האשפוז - הקמת צוות בהשתתפות נציגי משרד הבריאות, משרד האוצר והמוסד לביטוח לאומי, שימליץ על ביצוע התאמות בתעריפי האשפוז ליולדת ופג ובהוצאות הריאליות לאשפוז יולדות ופגים.
מרכיב ההחלטה
הוקמה ועדה שבעקבותיה נוסד מודל הכוכבים לפגיות, לפיו ניתן תקצוב תוספתי מעבר לתשלום בגין הפג לפגיות שהפגינו מצוינות.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
חיזוק מערך האשפוז בפריפריה - הקצאת תוספת המיטות תיעשה כך ששיעור מיטות שיוקצו לפריפריה יהיה כפול משיעור סך כל המיטות בשנת 2010.
מרכיב ההחלטה
חלקן של סך המיטות שהוקצו בהחלטה לפריפריה השתפר ביחס ליחס המיטות המקורי משנת 2010, אך שיעור ההקצאה לא הוכפל כפי שנקבע.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
תוספת לתקינת כוח האדם בבתי החולים באופן יחסי לתוספת המיטות.
מרכיב ההחלטה
בוצע במסגרת ההסכם הקיבוצי שנחתם עם ההסתדרות הרפואית ב-25.8.2011. ניתנה לבתי החולים הציבוריים תוספת של 1,000 תקנים.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
(א) תוספת של 160 מיטות אשפוז כללי בשנה, בכל אחת מהשנים 2011 עד 2016 (סה"כ: 960 מיטות).
מרכיב ההחלטה
תוספת המיטות המספרית בוצעה, למעט כ-50 מתוך 125 המיטות שהוקצו לביה"ח סורוקה, בשל אי השלמת בינוי.
סטטוס היישום
יושם חלקית

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים