חוק קידום התחרות בענף המזון

חוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד 2014

מה הוחלט?

החוק נועד לקדם את התחרות בשוק המזון, ועל ידי כך להביא להוזלת מחירים.

החוק קובע שלוש פעולות מרכזיות: הראשונה, הסדרת מערכת היחסים שבין הקמעונאים (סופרמרקטים) לספקים (חברות המזון הגדולות) על ידי הגבלת יכולת ההתערבות של הקמעונאים והספקים זה בעניינו של זה ואיסור של תיאום בהסדרים שאינם יעדי רכישה. השנייה, הוא מונע ריכוזיות גיאוגרפית ופועל להגביר את התחרות האיזורית על ידי הגבלת יכולתם של קמעונאים גדולים לפתוח מספר חנויות גדולות באזורי ביקוש. השלישית, החוק קובע חובה על קמעונאי גדול לפרסם באינטרנט את מחירי המצרכים שהוא מוכר בכל חנות מחנויותיו, באופן שיאפשר השוואה עדכנית שוטפת של מחירי סל המצרכים.

מי שאחראי על יישום החוק הם הממונה על ההגבלים העסקיים והרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן. החוק מקנה להם כלים פליליים ומנהליים לצורך טיפול בהפרות של הוראות החוק.

מה קורה עם זה?

החוק יושם. הממונה על ההגבלים העסקיים אוכף את הוראות החוק ומפרסם את המידע לציבור כפי שנקבע בחוק. 

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
פרסום כתובות האינטרנט באתר הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן.
מרכיב ההחלטה
משרד הכלכלה מרכז את אתרי "שקיפות המחירים" שהקימו הקמעונאים הגדולים השונים ומפרסמם.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
פרסום מחירים באינטרנט ע"י הקמעונאים הגדולים.
מרכיב ההחלטה
הקמעונאים הגדולים מפרסמים באתרים יעודיים.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הממונה על ההגבלים העסקיים יפרסם באתר האינטרנט של המשרד, עד ל- 31 במאי של כל שנה, את רשימת הספקים הגדולים ושל הקמעונאים הגדולים שלגביהם מתקיים החוק.
מרכיב ההחלטה
מפורסם באופן קבוע.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
אכיפת הסדר לפיו ספק לא יתערב בעניין המחירים שקמעונאי גובה מצרכן או בתנאיי המכירה, וקמעונאי לא יתערב בעניין המחיר לצרכן שקמעונאי אחר גובה מספק. כמו-כן, ספק לא יתערב בסידור המצרכים אצל קמעונאי או שטח המכירה.
מרכיב ההחלטה
מבוצע על ידי הרשות להגבלים עסקיים.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
החוק קובע שורה של סנקציות על קמעונאים שלא עמדו בהוראות הסדר זה, בהתאם לחומרת ההפרות- עיצומים, קנסות ואף מאסר (לתקופה של שלושה חודשים).
מרכיב ההחלטה
הרשות להגבלים עסקיים מעדכנת מדי שנה את סכומי העיצומים הכספיים לפי סעיפי החוק, אשר יוטלו לאחר תלונה וחקירה מטעם הרשות.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הממונה על ההגבלים העסקיים יגדיר לפי איזורי הביקוש את קבוצת הקמעונאים המתחרים של כל קמעונאי.
מרכיב ההחלטה
לקמעונאים הגדולים הרלוונטיים נמסרו מפות של אזורי ביקוש. מפה אגרגטיבית עומדת לעיון הציבור באתר רשות ההגבלים העסקיים, ומתעדכנת מדי שנה.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הממונה ימסור הודעה בכתב בדבר איזורי הביקוש אחת לשנתיים לקמעונאיים הגדולים.
מרכיב ההחלטה
חישוב אזורי הביקוש של קמעונאים בשיעור העולה על 30% מתפרסם מדי שנה באתר הרשות להגבלים עסקיים.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
קמעונאי לא יפתח חנות גדולה באיזור ביקוש הנכלל בהודעה בדבר איזורי ביקוש, אלא באישור הממונה על הגבלים עסקיים ובהודעה מראש.
מרכיב ההחלטה
הממונה על הגבלים עסקיים מפרסם לידיעת הציבור החלטות בעניין בקשות לפתיחת חנויות של קמעונאים באיזורי הביקוש המוגדרים מדי שנה, ומהם עולה כי הרשות נוטה שלא לאשר בקשות כאלה כל עוד אין "ודאות קרובה" לכך שפתיחת חנות לא תפגע בתחרות.
סטטוס היישום
יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים