חוק אומנה לילדים

על בסיס חוק אומנה לילדים, התשע"ו 2016

מה הוחלט?

בשנת 2016 במסגרת הכנסת העשרים, נחקק חוק האומנה אשר נכנס לתוקף ב־6 בדצמבר .2016 מטרת חוק זה הוא לעגן את זכויותיהם של ילדים הנמצאים במסגרת אומנה, לקבוע מהי חובתה של המדינה אליהם וכן לקבוע את זכויותיהם וחובותיהם של כל הגורמים השונים שאמונים על הילד (משפחתו הביולוגית, משפחת האומנה, הגורמים הסוציאליים
וכו'). הקו המנחה של חוק זה הוא כי טובתו של הילד היא השיקול המרכזי בעת קבלת החלטות הנוגעות בעניינו.

מה קורה עם זה?

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים אמון על יישום החוק. אולם, עדיין קיימים פערים ביישומו. חלק מהסעיפים יושמו רק במהלך השנה האחרונה (כחמש שנים לאחר חקיקת החוק) וחלקם טרם יושמו.
חשוב לנו גם לציין כי שנם חוסרים במידע: נציבות בירור תלונות למען ילדי האומנה החלה לפעול בהתאם להוראות מסודרת אך ורק בשנת 2019 (שלוש שנים לאחר חקיקת החוק).

עד היום, אחוז הפניות לנציבות מצד ילדי האומנה עומד על פחות מ־10% מכלל הפניות. עלו שתי סיבות אפשריות לכך שמספר הפניות מצג ילדי האומנה הינו כה נמוך.
הראשונה קשורה בכך שילדי האומנה אינם יודעים על קיומו של גוף זה והשנייה קשורה לחוסר נגישות של המערכת
לאוכלוסיות מסוימות (האתר של הנציבות לדוגמא, מונגש בשפה העברית והערבית בלבד).
מבחינת סטטוס יישום החוק עולה כי החוק ברובו יושם באופן כזה או אחר: מתוך 11 סעיפים ביצועיים, 5 יושמו באופן מלא (45.45%),  5 יושמו באופן חלקי (45.45%) וסעיף אחד לא יושם כלל (9%).

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
מתן מידע על תהליך האומנה לילדי האומנה
מרכיב ההחלטה
מנחי האומנה מעבירים את המידע לילדי האומנה כפי שהחוק דורש
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
איתור אומנים והכשרתם
מרכיב ההחלטה
גופי האומנה אחראים על איתור אומנים, נראה כי לא נעשה מספיק מאמצי גיוס על מנת לגייס משפחות שישמו כמשפחות אומנה.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
אחראי על מערך רישוי האומנה
מרכיב ההחלטה
קיים אחראי מטעם משרד הרווחה, העבודה והשירותים החברתיים שאמון על מערך האומנה.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
מאגר מידע מאובטח
מרכיב ההחלטה
בחודש יולי 2020 הוקם מאגר מידע מאובטח. המאגר הנ"ל מנוהל על ידי המשרד ועומד בהוראות שנכתבו עבור מאגר המידע הנ"ל.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הוראות להגשת הבקשה לשמש כמשפחת אומנה
מרכיב ההחלטה
קיימות תקנות מוסדרות בחוק הקובעות את הנהלים לפיהם יש לפעול על מנת לקבל רישיון אומנה.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
תפקידיו של מנחה האומנה
מרכיב ההחלטה
משרד הרווחה, העבודה והשירותים החברתיים טרם פיתח כלי מדידה אשר בעזרתו ניתן יהיה להעריך האם התוכנית הטיפולית עליה אמונים מנחי האומנה אכן משיגה את מטרותיה.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
מסירת דיווחים של הגופים המפעילים
מרכיב ההחלטה
גופי האומנה משתמשים במערכת משרדית ממוחשבת ומאובטחת בשם "נתיב," דרכה הם מדווחים על פעילותיהן.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
פעולות פיקוח וביקורת על הגופים המפעילים, על מנחי האומנה ועל משפחות האומנה
מרכיב ההחלטה
בהעדר מספר מספק של מפקחי אומנה, מוטלת בספק יכולתם של מפקחי האומנה לבצע מעקב ופיקוח מיטבי על הגופים המפעילים, מנחי האומנה ומשפחות האומנה.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
מינוי מפקחי אומנה
מרכיב ההחלטה
נכון לשנת 2020 ישנו תקן ל־15 מפקחי אומנה למול כ־4,300 ילדים המושמים במסגרת אומנה בישראל. יחס זה אינו מאפשר פיקוח מיטבי, ולכן הוגשה בקשה להוספת תקנים נוספים.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
מנגנון בירור תלונות ילדים
מרכיב ההחלטה
נציבות פניות ילדים ונוער אשר פועלת כמנגנון בירור תלונות ילדים באומנה מקבלת מספר פניות מועטות נכון לשנת 2019-2020 לכן, עולה השאלה האם נעשים מאמצים מספקים ביידוע הילדים על מנגנון זה.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
תיק אישי לכל ילד
מרכיב ההחלטה
טרם נקבעו תקנות המסדירות את הקריטריונים לתיקים הממוחשבים בהם תתועד כל האינפורמציה הנוגעת לילדי האומנה. אולם, בימים אלו מפותחת מערכת כלל משרדית ממוחשבת.
סטטוס היישום
יושם חלקית

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

הרשמה לניוזלטר