הרפורמה להגברת התחרות במערכת הבנקאית

מה הוחלט?

דוח זה עוקב אחר יישום הרפורמה במערכת הבנקאית, המיושמת באמצעות החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות
בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה) — התשע"ז– 2017 (להלן: "חוק הגברת התחרות"), ונגזרותיו.

החוק הינו יישום של המלצות "ועדת שטרום", אשר מונתה על ידי שר האוצר דאז, משה כחלון, בשנת 2015 לשם הגברת התחרות והפחתת הריכוזיות בתחום השירותים הפיננסים.

הדו"ח הראשון של המרכז להעצמת האזרח בנושא פורסם בספטמבר 2019, הערכה מחודשת נעשתה באפריל 2022. כעת, מובאת בפניכם הערכה מתוקפת של סטטוס היישום של החוק נכון לאפריל 2023 .

 

מה קורה עם זה?

במבט על 11 סעיפי הרפורמה אשר עוגנו בחקיקה ראשית של הכנסת: חמישה סעיפים יושמו באופן מלא (45% ) ושישה סעיפים יושמו חלקית (45% ). נדגיש, כי לב הרפורמה: הקמת תשתית "בנקאות פתוחה", יושמה באיחור רב מהמצופה ופועל רק מסוף 2021 באחריותה של הרשות לניירות ערך

מה היא השפעת הרפורמה?

השוק הפיננסי בישראל עודנו מוקד של ריכוזיות במשק הישראלי, ושחקנים חדשים עדיין מתקשים מאוד להתחרות בו. כתוצאה מכך, השליטה במערכת הבנקאית עדיין נתונה בידי מספר קטן של בנקים גדולים, עלות השירותים הפיננסיים גבוהה, והנטייה לחדשנות של הבנקים בישראל נמוכה בהשוואה בינלאומית. עם זאת, מאז החקיקה חלה עלייה איטית ומתונה ברמת התחרות בשוק האשראי. ניתן לראות כי המרווח הפיננסי, המשקף את התשואה בגין הפעילות נושאת הריבית במערכת הבנקאות עלה במחצית הראשונה של שנת 2021 בסוף שנת 2020. יחד עם זאת, ראוי להסתכל על חצי הכוס המלאה, מאז 2016 המרווח הפיננסי ירד בכ־10% ,דבר המעיד על הצלחה של חלק מהבעיות שהועדה פעלה לתקנן.

 

 

לכתבה במדור המוניטור ב-"גלובס

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
סעיף 11 ג' לחוק הבנקאות (רישוי) — הקמת תשתית מחשוב, וכן חובת מכירה של שירותי מחשוב, תפעולם והשכרת מקרקעין המשמשים לשירותי מחשוב ותפעולם
מרכיב ההחלטה
אגף תקציבים במשרד האוצר הוביל וניהל את המכרז. נבחרה חברה שנמצאת בהתקשרות מול משרד האוצר עבור הפעלת שירותי המחשוב בנושא. העיכוב ביישום הסעיף היה סביר לאור חלוקת עבודה לא בהירה ומחלוקת סביב הסמכות של הגורמים בתחום. בתאריך 06.09.2018 פורסמו הכללים למתן המענק הממשלתי. במרץ 2019 נבחרה זוכה בקבלת המענק — חברת TSC.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
סעיף 36 יב' 1 לחוק הבנקאות (רישוי) — הסדרת מעמדו של סולק מתארח
מרכיב ההחלטה
בתאריך 17.06.2018 פורסמו הכללים. העיכוב ביישום הסעיף נבע משימועים חוזרים ונשנים של והרגולטורים בנוגע למתווה הפעילות של סולק מתארח.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
סעיף 7ב(ה) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) — הסדרת יחסים בין מאגד וסולק
מרכיב ההחלטה
סעיף זה הינו תקנת רשות אשר השר רשאי אך לא חייב לקבוע את התקנות. שר האוצר נדרש להתערב רק במידה והצדדים לא הגיעו להסכמות ביניהם ללא התערבותו. דוחות כספיים של חברות האשראי וכן דוח של רשות התחרות אינם נוגעים להוראות שפרסם שר האוצר בנדון. לכן, בהתאם לבדיקה שביצענו שר האוצר לא פרסם תקנות בנושא, והגורמים הגיעו להסדרה באופן עצמאי.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
סעיף 7ה לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) — הוראות לעניין מועדי ואופן העברת המידע של יתרת הלקוח בחשבון עובר ושב
מרכיב ההחלטה
בנק ישראל קבע הוראות בנושא העברת מידע אודות יתרה בחשבון העובר ושב ללקוחות. בתאריך 13.11.2018 פורסמו ההוראות בנושא43.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
סעיף 7 ו לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) — הוראות לעניין תנאי הסכם ההפצה בין בנקים לבין מנפיקים
מרכיב ההחלטה
בחודש נובמבר הועבר, במסגרת חוק ההסדרים, חוק שירות מידע פיננסי44. בחוק נקבע כי המפקח על הבנקים יתקין בהוראת ניהול בנקאי את ההוראות בדבר תאני הסכם ההפצה בין הבנקים לבין המפיצים. לתהליך זה יש כוח של חקיקת משנה, ולכן הוא מורכב ממספר שלבים: כינוס ועדה לנהלים תקינים — התייעצות על טיוטת התקנות. כינוס הועדה מייעצת לענייני בנקאות — הוועדה מורכבת מנציגי המערכת הבנקאית ונציגי ציבור. תהליך של שיתוף ציבור. נכון למועד כתיבת הדוח, מלבד כינוס הועדה לנהלים תקינים, לא בוצעו יתר השלבים. הצפי של המפקח על הבנקים ליישום מלא הוא במהלך שנת .2023 45 כתוצאה מאי הסדרה של תנאי ההפצה חברות כרטיסי האשראי שאינן בבעלות הבנקים תלויות מאוד בבנקים על מנת לספק כרטיסי אשראי לצרכנים והתחרות בתחום כרטיסי האשראי נפגעת.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
סעיף 7ז לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) — הוראות לעניין אופן הצגת המידע של עסקאות שביצע לקוח בכרטיס חיוב
מרכיב ההחלטה
הוראת הניהול התקין 470 לעניין כרטיסי חיוב פורסמה בתאריך 13.11.18 . בסעיף 12א להוראת הניהול התקין נקבע באופן ברור ומפורש שעל הבנקים להציג מידע אודות פעולות שבוצעו בכרטיס אשראי חיצוני ללא צורך בהפניה והזדהות נוספת46.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
סעיף 7ז (ג) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) — קביעת הוראות בתקנות לעניין העברת מידע
מרכיב ההחלטה
התקנות בנושא פורסמו בתאריך 30.01.19.התקנות בנושא פורסמו בתאריך 47.30.01.19 לקראת כניסת התקנה לפועל, בדק המקפח על הבנקים את מידת הערכות של הבנקים לקליטת השינוי. בנק ישראל לא בודק באופן אקטיבי את יישום ההוראה. כיוון שמדובר בהצגת מידע אישי מגופים פיננסים נפרדים, הצגת המידע לא מתבצעת באופן אוטומטי, אלא דורש בקשה אקטיבית של הצרכן. בנק ישראל לא בודק באופן אקטיבי את יישום ההוראה. במידה ועולות פניות בנושא דרך מערכת פניות הציבור, אזי הבנק בודק באופן אקטיבי אותן. בבדיקה שערכנו עם המפקח על הבנקים, נמסר שהנושא לא העלה פניות ציבור רבות הדורשות בדיקה אקטיבית מצד בנק ישראל48. בהעדר יכולת לבקרה אקטיבית מצד בנק ישראל, נדרש בנק ישראל לפעול להעלאת מודעות הציבור לאפשרותם לבקש הצגת מידע מכרטיסי האשראי החיצוניים באופן זהה לכרטיסי האשראי הבנקאיים.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
סעיף 70ה לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים)
מרכיב ההחלטה
מדובר בלב הרפורמה, שינוי שהיה אמור לאפשר לכל אזרח להשוות בין העלויות והשירותים השונים שמציעים לו הבנקים והחברות הפיננסיות השונות. מדובר במהלך בעל פוטנציאל לחולל תמורות משמעותיות בתחום. בנק ישראל טרם השלים קביעת סטנדרט של בנקאות פתוחה בישראל בהתאם לסטנדרט הבינלאומי49. החקיקה התעכבה במשך זמן בשל הקושי הרב לקדם חקיקה ממשלתית במהלך השנים 2019–.2021
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
סעיף 70ו לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים פיננסיים מוסדרים( — הוראות עבור שימוש במידע פיננסי מקוון
מרכיב ההחלטה
בחוק ההסדרים לשנים 2021–2022 שאושר בתאריך ,04/11/2021 מוגדרים התנאים לשיתוף במידע פיננסי של לקוחות. בין היתר, מציינים כי השימוש יהיה לטובת הלקוח וכן יעשה באופן שאינו פוגע בפרטיותו או במידע האישי שלו. בנוסף, הובהרו התנאים המינימליים בתחום אבטחת המידע של הלקוח והדרכים בהן לא ייווצר ניגוד עניינים בין הלקוח לבין נותן השירות להשוואת עלויות53.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
סעיף 70 ו לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) — מרשם של נותני שירות להשוואת עלויות
מרכיב ההחלטה
חוק ההסדרים לשנים 2021–2022 מחליף את החלקים הנוגעים למרשם נותני שירות להשוואת עלויות בחוק שירותים פיננסיים, ומסדיר את שירות השוואת העלויות הפיננסיות באופן גורף, כולל מצד הגופים הנותנים שירותים אלו. למעשה, החוק החדש מבקש להחליף את שנקבע בפרק י"א בחוק שירותים פיננסיים54. בנק ישראל טרם השלים קביעת סטנדרט של בנקאות פתוחה בישראל בהתאם לסטנדרט הבינלאומי. יחד עם זאת פרסם בנק ישראל רשימה מפורטת באתר הבנק המהווה פלטפורמה של מרשם זה.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
סעיף 12 חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל — תחילה, תחולה, הוראות מעבר והוראות ראשונות
מרכיב ההחלטה
הועדה קמה, נפגשה לעיתים רחוקות מאוד באופן לא סדיר. הוועדה פרסמה שלוש דוחות מעקב במהלך חמש שנים, כאשר בפועל הייתה אמורה לפרסם 12 דוחות במהלך תקופה זו. הדוחות שפורסמו אינם כוללים התייחסות לחלק מהפרמטרים אליהם הדוחות אמורים להתייחס לפי החוק.
סטטוס היישום
יושם חלקית

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים