הרחבת הפעילות לצמצום תופעת האלימות במשפחה

על בסיס החלטת ממשלה 4439 מיום 6 בינואר 2019

מה הוחלט?

בעקבות לחצים ציבוריים ועלייה בשיעור מקרי רצח נשים, הוקמה ועדה חדשה אשר קידמה את החלטה 4439 שאושרה בינואר 2019, ובה הוחלט לקדם פעולות רבות מהועדה המקורית עם תכנון תקציבי על סך כ־50 מיליון ש"ח. התקציב המיועד התחלק לתקציב שהקוצב למשרד הרווחה ישירות ולתקציב שהגיע מקיצוץ רוחבי ממשרדים אחרים ועמד על 20 מיליון ש"ח לשם השלמה לתקצוב הנדרש. תוספת זו לתקציב משרד הרווחה הייתה תוספת חד פעמית הרלוונטית לשנת 2019 בלבד. ולא לבסיס התקציב לתוכנית הרב־שנתית כולה, כלומר לא תקציב שיועבר כל שנה לשם ביצוע התוכנית. גם תוספת זו לתקציב הועברה לידי משרד הרווחה רק בספטמבר 2019.

מה קורה עם זה?

בחלוף כשלוש שנים מהחלטת הממשלה, דוח מעקב זה בחן את אופן יישום סעיפי ומרכיבי ההחלטה השונים, תוך ניסיון לייצר תמונת מצב עדכנית ומפורטת לעת הזו, בשילוב הגורמים שאיפשרו או מנעו את יישום סעיפי ההחלטה.
מהדוח עולה כי החלטת הממשלה מיושמת באופן חלקי בלבד עד כה. כך, מתוך 27 סעיפים אופרטיביים שיועדו לביצוע, 10 סעיפים יושמו במלואם (37.03%), 11 סעיפים יושמו חלקית (40.74%) ו־ 6 סעיפים לא יושמו כלל (22.22%).

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
הקצאת לפחות שליש מהמענים למגזר הערבי, תוך זמינות ומענה נגיש לאותו מגזר.
מרכיב ההחלטה
הוקצה תקציב לשליש מהמענים במסגרת אישור תקציב המדינה לשנת 2021–2022 אך טרם נוצרו התחייבויות וביצוע במזומן כך שבפועל המענים והשירותים בשטח אינם משקפים תמונת מצב קבועה של שליש מהמשאבים המוקצעים לתחום.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
תקצוב התכנית
מרכיב ההחלטה
התקציב הנוסף (20 מיליון ש"ח) שנקבע בהחלטה הועבר בספטמבר 2019 ונלקח חזרה בסוף שנת 2019. במהלך 2020 בוצעו העברות תקציביות מסוימות, המשרד תיקצב ממקורותיו חלק מהתכנית ותיעדף פעולות לתקצוב תוספתי, אך התוכנית מעולם לא תוקצבה בדיוק כפי שהוגדר בהחלטת הממשלה. התקציב שהוקצה בפועל למול התקציב המוערך ליישום התוכנית הלאומית לטיפול בתופעת האלימות במשפחה לשנים 2020–2017 הינו 128 מתוך 300 מלש"ח (43%). (הערה: בתקציב ,2022 שאושר בנובמבר ,2021 אושרו תקציבים חדשים לנושא, לתקופה שלאחר החלטה 4439)
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
תקציב פעולות למענה לתוקפים
מרכיב ההחלטה
הסעיף מקצה 15,874,000 ₪ עבור פעולות למענה לתוקפים. עניין התקציב לא פורט בתשובות המשרד ובדוחות ונשאר בעמימות רבה. עם זאת, ניכרת עבודה משמעותית של משרד הרווחה על מנת לבצע את המשימות שהוטלו עליו בתחום זה.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
הוספת עובדים סוציאליים לטיפול בגברים אלימים
מרכיב ההחלטה
נוספו 60 תקנים לטיפול בגברים, מרבית התקנים אוישו. החסם המרכזי לאיוש התקנים הינו מורכבות ההליכים המכרזיים לאיוש המשרות.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
תכנון להרחיב את המענים במרכזי יום לגברים אלימים
מרכיב ההחלטה
הסעיפים הקשורים למגורים ומעני יום לגברים אלימים תוקצבו ב־2.8 מלש"ח, אך לא פורט לשם מה נועד התקציב ומה נעשה איתו בפועל.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
מעני דיור לטיפול בגברים אלימים
מרכיב ההחלטה
הועבר תקציב ייעודי לרשויות המקומיות לסיוע עבור דיור לטווח קצר, כמו כן, נפתח הוסטל עם 12 מיטות השוהים גם במסגרת לינה.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
דירות מעבר לגברים אלימים
מרכיב ההחלטה
ממשרד העבודה והרווחה נמסר שהוקמה דירת מעבר לגברים אלימים וניתן תקציב ייעודי לשם דיור לטווח קצר
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
מסגרות טיפול ושיקום
מרכיב ההחלטה
מסגרות הטיפול הנגישות לגברים אלימים הינן מעטות ואינן פועלות באופן רציף. כמו כן, לא נעשות די פעולות לשם "גיוס" גברים אלימים ורתימתם לטיפול. כמו כן, ישנם גברים רבים שאינם מתמידים בטיפול ונושרים במהלכו. ועל כן, נדרש לייצר מערך תמריצים יעיל יושם חלקית לשם כניסה לתהליך והשלמתו.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
פיתוח מודל בו יהיו כלי מדידה לשם בדיקת העבודה עם גברים אלימים
מרכיב ההחלטה
המודל בפיתוח, אך טרם גובש מודל המדידה הסופי.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
הכשרות בשב"ס בנוגע לגברים אלימים
מרכיב ההחלטה
במסגרת גיוסי כוח האדם נפתח קורס הכשרה שהינו חלק מההכשרה הכוללת לטיפול בגברים במרכזי אלימות, בשירותי מבחן ובשב"ס.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הכשרות במשרד הבריאות בנושא גברים אלימים
מרכיב ההחלטה
הועבר תקציב לבית ספר מרכזי לשם הכשרת עובדים סוציאליים ולבנית קורס ייעודי לעובדי משרד הבריאות. הקורס עדיין נמצא בשלבי בניה.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
תקציב התוכנית לקורבנות אלימות בסך 27,553,500 ₪
מרכיב ההחלטה
ניכר כי נעשה מאמץ ליישום הסעיף. אולם, ישנה עמימות לגבי חלוקת התקצוב לכל פרויקט סטטוס ביצועו בהתחייבויות ובמזומן.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
תוספת עובדים סוציאליים ותקציבי פעולה ברשויות המקומיות לשם טיפול בתופעת אלימות נגד ילדים
מרכיב ההחלטה
בוצעה הקצאה של 68 תקנים. מרבית התקנים אוישו. החסם המרכזי לאיוש התקנים הינו מורכבות ההליכים המכרזיים לאיוש המשרות.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
תוספת עובדים סוציאליים ותקציבי פעולה ברשויות המקומיות לטיפול באלימות נגד זקנים
מרכיב ההחלטה
הועבר תקציב לפתיחת 50 תקנים ואיושם. נכון לאפריל 2020, אוישו 88% מסך התקנים.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
תוספת של שישה עובדים סוציאליים במשטרה
מרכיב ההחלטה
ששת התקנים שהוקצו אוישו. התקציב הועבר מהתכנית "עיר ללא אלימות".
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הקמת שני מרכזי חירום והגנה רב תחומיים לנפגעי אלימות במשפחה
מרכיב ההחלטה
המרכזים טרם נפתחו. הוחלט להרחיב את התכנון ועל פי התכנון הנוכחי, יוקמו ארבעה מרכזי חירום, כאשר הראשון עתיד להיפתח ברבעון השלישי של 2020.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הרחבת הפעולות במרכזים
מרכיב ההחלטה
ממשרד הרווחה נמסר כי הסעיף מתייחס להקצאת תקנים ייעודיים של עו"ס וכי הפעילות הורחבה בהתאם להחלטה. עם זאת, טרם פורסמו מכרזים לאיוש התקנים.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
תקציב אוניברסלי על סך 18 6,140,000 ₪
מרכיב ההחלטה
ניכר כי נעשה מאמץ ליישום הסעיף. אולם, ישנה עמימות לגבי חלוקת התקצוב לכל פרויקט סטטוס ביצועו בהתחייבויות ובמזומן.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
תגבור מטה לניהול התוכנית
מרכיב ההחלטה
המשרות אשר הוקצו לתוכנית נכון למאי ,2020 אוישו. ישנו צפי להגדיל את המטה בשתי משרות נוספות. במסגרת תכנית העבודה לשנת ,2022 יוקצו 2 משרות נוספות לתחום. המשרות טרם יצאו למכרז ולכן ייקח זמן רב עד לאיושן.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
תגבור מוקד 118 במוקדנים 20 ועובדים סוציאליים
מרכיב ההחלטה
הועבר תקציב לתגבור המוקד שנקבע בהחלטה. בנוסף, נפתח קו ייעודי ב־2020 לפניות גברים פוגעים ונפגעים.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
פיתוח כלים והכשרות לאנשי מקצוע
מרכיב ההחלטה
הועבר תקציב להכשרות בין משרדיות עבור אנשי המקצוע שעבודתם קשורה לאלימות במשפחה והן כבר מתקיימות.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
התאמת תכנית מניעה "חברות וזוגיות" והרחבתה
מרכיב ההחלטה
כרגע התוכנית פועלת ב־120 בתי ספר ובעקבות התוספת התקציבית, עתידה להתרחב לבתי ספר נוספים.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הקמת מערך מחקר ומדידה
מרכיב ההחלטה
קיימים קשיים משפטיים בכל הנוגע להסדרת העברת המידע והתנגדות של הייעוץ המשפטי לממשלה להסמכת הגופים השותפים להעביר את המידע
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
תגבור תחנות משטרה בחוקרי אלימות במשפחה דוברי שפות ובעלי כשירות תרבותית
מרכיב ההחלטה
במסגרת תקציב המדינה לשנים 2021–2022 הוקצה תקציב על סך 5,900,000 ש״ח לבסיס התקציב לתוספת 15 תקנים, אך טרם יצאו מכרזים לאיוש המשרות.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
פיתוח והרחבת פעולות בקהילה בנושא אלימות במשפחה ובהתאמה תרבותית
מרכיב ההחלטה
הוקמה קבוצת למידה שקיימה מספר מפגשים. בנוסף, הורחבה התוכנית "חברות וזוגיות ללא אלימות". כמו כן, קיימת תוכנית גשרים, בשילוב משרד העלייה והקליטה המשלבת עו"ס.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
פיתוח כלים להתאמה תרבותית בנושא האלימות המשפחתית לעובדים סוציאליים וקשישים
מרכיב ההחלטה
נבנו מתודות עבודה אשר ייחודיות לטיפול בתופעת האלימות בקשישים ואף התקיימה קבוצת למידה לנושא זה במיוחד. פועלת הכשרה בנושא "כלים להכשרות תרבותית" שניתנת בבית ספר להכשרת העובדים הסוציאליים.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
פיתוח מערך מדדי תוצאה
מרכיב ההחלטה
נכון למאי ,2020 מערך מדדי התוצאה לא קיים ולא עמד בתאריך היעד אשר הוגדר בהחלטה — 31.12.2019.
סטטוס היישום
לא יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים