הסרת חסמים בייבוא

הגברת התחרות וייעול תהליכי האסדרה בתחום הייבוא (דו"ח ועדת לנג)

מה הוחלט?

החלטת הממשלה מאמצת את המלצות דו"ח הווועדה להגברת התחרות והסרת חסמים ביבוא בראשות מנכ"ל משרד הכלכלה, עמית לנג. ההחלטה קבעה כי על משרדי הממשלה השונים להכין תוכניות עבודה לצורך התאמת מדיניות יבוא טובין לישראל כמקובל במדינות מפותחות ותוך התאמה לאמור בהחלטה על הפחתת הנטל הרגולטורי (2118). במסגרת תוכנית העבודה, תוגש הצעה מפורטת שתכלול את פירוט הטובין עליהם אמון כל שר והדרישות החלות על הטובין בעת יבואן. תגובש ותוסדר מתודלוגיה ממשלתית לפיקוח בשווקים וניהול סיכונים. כמו כן, שר הכלכלה יקדם הליכים לכריתת הסכמי הכרה בינלאומיים עם מדינות אחרות בדבר הכרה בתעודות התאמת טובין לתקנים מחייבים או לדרישות טכניוות ויסיר רשמיות מהוראות בתקנים רשמיים שקובעות דרישות לאומיות שלא ניתן להצדיקן על פי חוק התקנים. ההחלטה כוללת צעדים כגון יצירת נגישות לפרוטוקולים של ועדות התקינה במכון התקנים, הגדלת מספר נציגי הממונה על התקינה מטעם משרד הכלכלה והוראות בדבר צווים ותיקוני חקיקה נדרשים לצורך יישום ההמלצות בדו"ח.

מה קורה עם זה?

החלטת הממשלה מיושמת באופן חלקי כששורה ארוכה של פעולות, בעיקר מצד משרד הכלכלה ויחידות הסמך שלו מקודמים באופן משביע רצון. בין היתר בתחומי הנגשת במידע באתרים ממשלתיים והשקפתו לציבור. חלקים אחרים, הקשורים בעבודה מול הרגולטורים הממשלתיים הממוניים על ייבוא, נמצאים בשלבי ביצוע שונים וטרם הושלמו. החלק הארי, של תוכניות העבודה המשרדיות להפחתת הרגלוציה והסרת חסמים בייבוא, טרם הושלם.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
תכניות עבודה להתאמות במדיניות הייבוא תחת כל משרד ממשלתי עד יוני 2015
מרכיב ההחלטה
גיבוש תכניות העבודה נכרך בלוחות הזמנים של החלטת הממשלה להפחתת הנטל הרגולטורי, וחל בו עיכוב. כיום, מרבית הרגולטורים הרלוונטיים נמצאים בשלבים מתקדמים לאישור תכניות העבודה
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
גיבוש מתודולוגיה ממשלתית לניהול סיכונים עד יוני 2015
מרכיב ההחלטה
מרכיב זה בהחלטה נכלל במסגרת השתתפותה של ישראל בתכנית ה-Twinningהאירופאית ונכון להיום מתבצע כפיילוט בשני משרדי ממשלה בלבד
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
חיזוק סמכויות הפיקוח והאכיפה של המאסדרים
מרכיב ההחלטה
עד כה יושם במשרד הבריאות בלבד
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
קביעת נהלי מתן פטורים ברשויות המוסמכות
מרכיב ההחלטה
עד כה יושם במשרדי הבריאות והתקשורת בלבד
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
קידום הסכמי הכרה בינלאומיים לאימוץ תעודות תקינה זרה
מרכיב ההחלטה
החקיקה הנדרשת אושרה בוועדת השרים לענייני חקיקה וטרם הושלמה
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
הסרת דרישות ייחודיות מתקנים בכל מקום שאינן רלוונטיות
מרכיב ההחלטה
המהלך החל עוד טרם החלטת הממשלה. בפועל הוסר מספר קטן של תקנים עד כה
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
הגדלת מספר נציגי הממונה על התקינה בוועדות התקינה הציבוריות
מרכיב ההחלטה
לא קודמה חקיקה בנושא. קיימת התנגדות ממכון התקנים
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הנגשת פרוטוקול ועדות התקינה לכל המעוניין
מרכיב ההחלטה
כלל הפרוטוקולים עולים לאתר מכון התקנים וזמינים בחיפוש פשוט
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
תיקון סעיפים בפקודת הייבוא והייצוא כך שתתקבל הצהרת יבואן על עמידה בתקנים
מרכיב ההחלטה
הוגש תזכיר חוק בנושא בספטמבר 2015. משרד הכלכלה מגבש תיקוני חקיקה רלוונטיים עבורו
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הטמעת טפסי בקשה לאישורים ורישיונות ייבוא באתר רשות המיסים עד דצמבר 2016
מרכיב ההחלטה
המהלך בוצע ברובו וצפוי להיות מושלם במועד
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
גיבוש תזכיר חוק שיאסור על פעולות אנטי תחרותיות שיפגעו בייבוא המקביל
מרכיב ההחלטה
הוגש תזכיר לתיקון חוק ההגבלים העסקיים במרץ 2015
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הסברה והטמעה של מדיניות הייבוא החדשה בקרב הגורמים העסקיים הרלוונטיים
מרכיב ההחלטה
המדיניות פורטה בפרסומים תקשורתיים ובהודעות לציבור מטעם משרד הכלכלה.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
ריכוז כלל הטפסים והמידע הנדרש אודות חוקיות הייבוא באתר אינטרנט
מרכיב ההחלטה
המידע רוכז באופן נוח באתר משרד הכלכלה
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
פרסום שנתי של הנחיות ונהלים עדכניים לענייני חוקיות הייבוא
מרכיב ההחלטה
לא פורסם
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
דיווח לממשלה על יישום סעיפי ההחלטה מדי חצי שנה, החל מיוני 2015
מרכיב ההחלטה
לא בוצע עד כה
סטטוס היישום
לא יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים