הסדרת שירותי הדת עבור יוצאי אתיופיה וקידום שילובם המיטבי במערך שירותי הדת

מה הוחלט?

ב־03.08.2018 התפרסמה החלטת ממשלה 3649 שמטרתה הסדרת שירותי הדת עבור יוצאי אתיופיה וקידום שילובם המיטבי במערך שירותי הדת, זאת באמצעות הכרה בקייסים כרועים רוחניים עבור יהודים יוצאי אתיופיה ושילובם במערך שירותי הדת. בנוסף, הגדלת מספרם של רבנים יוצאי אתיופיה במערך שירותי הדת מתוך כוונה להביא לייצוגם ההולם.

מה קורה עם זה?

החלטת הממשלה יושמה באופן חלקי בלבד והסעיפים הנוגעים להקצאת תקנים ולהגברת שילובם של יוצאי העדה במערך הדת טרם יושמו, על אף לוחות הזמנים הברורים המוגדרים בהחלטה והגדרת צעדים משמעותיים ליישום כבר בשנת 2018. יש לציין, כי על פי התגובות הרשמיות שהועברו אלינו במהלך הבדיקה, עלה כי ההכרזה על בחירות עיכבה משמעותית את יישום ההחלטה ובפועל עצרה את מימושם של סעיפים מרכזיים מתוכה.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
הקצאת תקנים לקייסים במועצות הדתיות. הסעיף מטיל על השר לשירותי דת לתקנן במועצות הדתיות 20.5 תקנים עבור קייסים לקהילת יוצאי אתיופיה במשך חמש שנים, מתוכם 7.5 תקנים בשנת 2018. עוד נקבע כי עבור תקני הקייסים יעביר משרד האוצר למשרד לשירותי דת סכום כ4 מלש"ח בשנת 2018 וקרוב ל5 מלש"ח בשנת 2019
מרכיב ההחלטה
במשרד לשירותי דת נכתב קול קורא לתקני קייסים לעדה האתיופית, אך בשל סיבות משפטיות שנובעות מההודעה על תקופת הבחירות טרם אושר הפרסום של הקול קורא. כמו כן טרם הועבר התקציב הייעודי על ידי משרד האוצר שנועד למימון ההשלמה.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הקצאת תקנים לרבנים יוצאי אתיופיה במועצות הדתיות. סעיף זה קובע כי על השר לשירותי דת לתקנן בשנת 2018 20 תקנים ייעודיים עבור רבנים יוצאי אתיופיה שישולבו בתפקידים מקצועיים כגון רשם נישואין וטיפול בנושא תרבות תורנית, במועצה הדתית לטובת מתן שירותים לכלל האוכלוסייה
מרכיב ההחלטה
במשרד לשירותי דת נכתב קול קורא לתקני רבנים נוספים לעדה האתיופית. בשל סיבות משפטיות שנובעות מההודעה על תקופת הבחירות טרם אושר פרסום הקול הקורא.בנוסף, טרם הועבר התקציב הייעודי על ידי משרד האוצר שנועד למימון ההשלמה.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
עידוד מיזמים משותפים לטובת יוצאי אתיופיה ותיקון מבחני התמיכות
מרכיב ההחלטה
מהמשרד דווח כי מבחני התמיכות שונו וכי בשנת 2018 אושרו תמיכות בסה"כ של 3.4 מלש"ח לבניית שני בתי כנסת לשימוש העדה האתיופית ובמקביל תיקצב המשרד לשירותי דת אירועי דת ומורשת לבני העדה האתיופית בסה"כ של 2.5 מלש"ח. מלבד זאת, מסיים המשרד בימים אלו תהליך של מיזם משותף לצורך הכשרת בני העדה האתיופית בסה"כ של 1.3 מלש"ח.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
תמריצים לגיוון תעסוקתי במועצות הדתיות. הסעיף קובע מתן תמריצים למועצות דתיות לקידום העסקת סטודנטים, בלניות ורשמי נישואין יוצאי אתיופיה ביישובים שבהם מתגוררים לפחות 1,500 תושבים יוצאי אתיופיה
מרכיב ההחלטה
בוועדת התקנים המאשרת את תקני המועצות הדתיות אושרו קווים מנחים לאימוץ כללי הגיוון התעסוקתי במועצות הדתיות והתמריצים התקניים לנושא זה. במסגרת זו נכללים גם בני העדה האתיופית, ובימים אלו נכתב נוהל כלי העידוד לגיוון במועצות הדתיות. עם זאת, התקציב המיועד לעידוד זה טרם עבר מ"מטה היישום" במשרד ראש הממשלה ועתיד לעבור לאחר הבחירות.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הקמת ועדה מייעצת. הסעיף מטיל על מנכ"ל המשרד לשירותי דת להקים ועדה מייעצת לשילוב יוצאי אתיופיה במשרד ראש הממשלה, אשר תלווה ותייעץ לעניין קידום שילוב יוצאי אתיופיה במערך שירותי הדת
מרכיב ההחלטה
הוועדה הוקמה בחודש יוני 2018 וכללה שני צוותים אשר גיבשו את מסמך ההמלצות שהוגש למנכ"ל המשרד.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
קביעת הגדרות ודרישות תפקיד להעסקת קייסים ורבנים. הסעיף מטיל על מנכ"ל המשרד לשירותי דת לקבוע הגדרות תפקיד, תנאי סף, דרכי גיוס, סיום העסקה והכשרות לתפקיד לתקנים ייעודיים של קייסים ורבנים בהיוועצות עם הוועדה
מרכיב ההחלטה
מסמך תיאור עיסוק פורסם בקול הקורא שיצא למועצות הדתיות בתחילת מרץ.
סטטוס היישום
יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים