הסדרי רוטציות ותקופות כהונה בשירות המדינה

על בסיס סעיפים רלוונטים מהחלטות ממשלה מס' 2446 ו-4470

מה הוחלט?

דו"ח זה בוחן באופן רוחבי את נושא הרוטציות והגבלת הכהונה בשירות המדינה, תוך בדיקת יישום הסעיפים הרלבנטיים מתוך החלטות הממשלה לעיל.

 

ההחלטות קובעות מנגנונים הנוגעים להשלמת הסדרי רוטציה ותקופות כהונה בסגל הבכיר של שירות המדינה. בבסיס החלטות הממשלה עמדה התכלית של עידוד רוטציות ומעברים בסגל הבכיר, תוך קציבת קדנציות לטווח של בין 4– 8 שנים. מטרת המהלך הינה "לרענן את השורות", למצות את הידע הנצבר במהלך הכהונה בתפקיד, למנוע שחיקה ולקדם עובדים מצטיינים בשירות המדינה. ההחלטות קובעות תקופות כהונה של נושאי משרה בכירים בשירות המדינה, ומחילות את ההסדרים הספציפיים על משרות עליהן הוחלט.

מה קורה עם זה?

אי הסדרת הנחיית הנציב לתחלופת בעלי תפקידים בסגל הבכיר לא מאפשרת לשירות הציבורי להתחדש ולייצר ניידות בין המשרות השונות. החלקים בהחלטות אשר נוגעים לתחלופת בעלי התפקידים בסגל הבכיר לא בוצעו כנדרש. חשוב להדגיש כי בנוגע ליועצים משפטים הקציבה חלה ופועלת, עם זאת לא הוחלה הקציבה על יועצים משפטיים המכהנים טרום קבלת ההחלטה בנדון.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
2464- מקרים חריגים שלא נכנסו לנוהל קציבת הקדנציות
מרכיב ההחלטה
נכון למועד כתיבת דוח זה, לא אושרו מקרים חריגים, ולא קיים נוהל החרגה למקרים הנ"ל.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
2464- דיווח הנציבות על יישום ההחלטה
מרכיב ההחלטה
נכון למועד כתיבת דוח זה, לא מועבר דיווח לממשלה בעניין יישום ההחלטה
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
4470- יישום המלצות הצוות לסיווגן וקציבת כהונתן של משרות מקצועיות בכירות
מרכיב ההחלטה
מקרב כלל משרות הסגל הבכיר שיועדו המוביל שהוגדרו כמיועדות לקציבה עומד על 77% בלבד לשנת 2021 , ו־ 82% לשנת 2022 .
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
4470- החלטה על הקמת צוות בין־ משרדי בכיר.
מרכיב ההחלטה
הוקם צוות בין־משרדי שהגיש המלצות לממשלה אשר התקבלו בהחלטת הממשלה 1154 .
סטטוס היישום
יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים