היערכות ישראל להסתגלות לשינויי אקלים: יישום ההמלצות לממשלה לאסטרטגיה ותכנית פעולה לאומית

מה הוחלט?

בשנים האחרונות קיים עיסוק מוגבר בהשלכות הצפויות נוכח ההתחממות הגלובלית, ובצורך של כל מדינה להיערך לשינויים אלו בעצמה במקביל לשיתוף פעולה בין־מדיני נרחב. בתוך כך, גם בישראל חל שיח ער בצורך בהסתגלות לשינויי האקלים הצפויים, וכפועל יוצא התקבלו מספר החלטות ממשלה בנושא.

החלטת ממשלה 4079 ״היערכות ישראל להסתגלות לשינויי אקלים: יישום ההמלצות לממשלה לאסטרטגיה ותכנית פעולה לאומית״, שהתקבלה ביולי ,2018 מורה על הקמת גוף מנהל לתכלול הנושא בהובלת המשרד להגנת הסביבה, ומציגה את תכנית הפעולה שלפיה משרדי הממשלה צריכים לפעול בנושא.

מה קורה עם זה?

מהדו"ח עולה כי יישום ההחלטה לוקה בחסר באופן מהותי, וכי אחוזי הביצוע נמוכים: מתוך 7 סעיפים ביצועיים שנבחנו, סעיף אחד בלבד יושם במלואו  (14%) בעוד ש-6 סעיפים יושמו באופן חלקי בלבד (86%). מעבר לאחוזי היישום היבשים, מהדו"ח עולה כי תכלית ההחלטה טרם הושגה וכי התהליכים עדיין בהבשלה. ניכר כי המנהלת אכן פועלת ליישום ההחלטה ולקידום נושא היערכות ישראל לשינויי אקלים אך מעורבותם של משרדי הממשלה והגופים הממשלתיים והטמעת הנושא בעבודתם עדיין נמוכה.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
הקמת גוף מנהל שיקרא "מינהלת היערכות לשינויי אקלים" וועדות משנה שיפעלו עימה בשיתוף פעולה
מרכיב ההחלטה
מנהלת ההיערכות לשינויי האקלים הוקמה בשנת 2018 , ויחד עימה הוקמו 7 וועדות משנה בתחומים השונים (ועדת חירום, ועדת קידום ומחקר ועוד).
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
קידום יוזמות מדיניות בתחום שינויי האקלים על־ידי המנהלת
מרכיב ההחלטה
מהמשרד להגנת הסביבה נמסר כי אכן קודמו מספר יוזמות על-ידי המינהלת. עם זאת, מקרב היוזמות שנמנו לא נמצאו תהליכים של שינוי מדיניות ממשלית להערכות לשינויי האקלים
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
פיתוח מתודולוגיה לקבל החלטות המבוססת על ניהול סיכונים
מרכיב ההחלטה
על־אף שהשירות המטאורולוגי הכין תרחישי ייחוס לגורמים שפנו אליו (משרד החקלאות, רשות החשמל ורח"ל), מרבית המשרדים לא הכינו תכנית סדורה המותאמת למגזר שלהם — ולכן נראה כי עד כה לא הוטמעה מתודולוגיה נרחבת בכלל הגורמים והמשרדים
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
ביצוע מחקרים על השפעות שינויי האקלים על סקטורים שונים ואוכלוסיות שונות, בתיאום עם מערכת ההשכלה הגבוהה
מרכיב ההחלטה
מהמשרד להגנת הסביבה נמסר כי המנהלת לא עורכת מחקרים בעצמה, אלא מתכללת את הנושא המחקרי באמצעות הגופים הרלוונטיים. אחת מועדות המשנה שהוקמו היא ועדת קידום, מחקר וגישור על פערי ידע, באמצעותה בוצעו מספר מחקרים.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
אספקה והנגשת מידע — הן כמקור מידע עצמאי לציבור והן כגורם מקשר בין מומחים בתחום לממשלה
מרכיב ההחלטה
מהמשרד להגנת הסביבה נמסר כי נציגי המנהלת פועלים להגברת המודעות הממשלתית על־ ידי פעילות הסברתית, כנסים וישיבות כנסת וממשלה. כמו כן, אחת מועדות המשנה שהוקמו במסגרת המנהלת היא ועדת חינוך והסברה, שבאתר המשרד להגנת הסביבה צוין כי במסגרת פעולתה יקבעו כיווני הפעולה לשיתוף הציבור— דבר שטרם קרה.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
הגשת דוח שנתי לממשלה על־ידי המנהלת ופרסומו לציבור
מרכיב ההחלטה
דוח מנהלת שנתי ראשון פורסם רק במאי 2021 , כ־ 3 שנים לאחר קבלת ההחלטה (לא הוגשו דוחות בשנים 2019 – 2020).
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
בחינת עיקרי תכניות הפעולה הלאומיות והכנת תכנית הסתגלות לשינויי האקלים
מרכיב ההחלטה
בדוח המינהלת פורסמו תכניות פעולה של 24 גופים הפועלים תחת המנהלת, וזאת לשנים 2019 – 2020 . אין כל אזכור לתוכניות פעולה עתידיות של המשרדים והגופים הרלוונטיים. בדוח המינהלת עלו פערים גדולים ביישום התכניות בקרב המשרדים.
סטטוס היישום
יושם חלקית

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים