הגברת התחרות בשווקי החלב ובשר הבקר

הגברת התחרות בשווקי החלב ובשר הבקר

מה הוחלט?

החלטת הממשלה קובעת את חלוקת העבודה בין משרדי הממשלה לאור מסקנות הצוות בין משרדי בראשות מנכ"לית האוצר שדן בדרכים להפחתת מחירים במוצרי מזון נבחרים, בעיקרם מוצרי החלב ובשר הבקר, ובהמשך להחלטות ממשלה קודמות.
בענף החלב יפורסם צו עדכני ע"י שר האוצר לשינוי תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, משרד החקלאות יקצה כספים לטובת מענקי תמיכה והסתגלות לענף הבקר לחלב, יפורסמו נהלי חלוקה חדשים למכסות במוצרי חלב מיובאים במכס מופחת, משרד האוצר יפרסם תוך 90 יום הליך תחרותי חדש לחלוקת המכסות הוולנטריות לייבוא מוצרי החלב הפטורים ממכס וכן מסלול לקידום התחרות בענף החלב, שר החקלאות ופיתוח הכפר יביא תוך 180 יום תקנות חדשות לפי חוק תכנון משק החלב, התשע"א-2011, לעניין ויסות וקליטת חלב ושר הכלכלה יבחן את הדרכים ליידע את ציבור הצרכנים בדבר המוצרים בפיקוח מחירים ומיקומם. בענף הבשר, שר הכלכלה יוציא צו עדכני על תעריף המכס על עגלים חיים, שר האוצר יפרסם צו לפתיחת מכסה וולונטרית לייבוא בשר בקר טרי בפטור ממכס, שר החלקאות ופיתוח הכפר יעניק מענקי הסתגלות לענף הבקר לבשר ורעיית הבקר ויתקצב שיווק ומיתוג מכירת בשר טרי, שרת הבריאות תביא לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת תקנות לחובת סימון בשר מופשר, תנאי מכירתו ותנאי הטיפול בו, שר האוצר וסגן השר לשירותי דת להביא לפני הממשלה, תןך 60 יום, צעדים להפחתת עלויות מתן הכשר למוצרי מזון ובפרט למוצרי החלב ובשר הבקר ותיבחן גיבוש חקיקה תוך 90 יום שתחייב את החברות בענף המזון לפרסם מידע רלוונטי לציבור.

מה קורה עם זה?

נכון לדצמבר 2016, הרוב המוחלט של סעיפי ההחלטה יושם, על רקע העיסוק המוגבר בנושא יוקר המחייה. בין היתר, פורסם צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, במסגרתו הוחלט על ביטול המכסים בתוך המכסות במכסות הוולנטריות, יצירת הליך תחרותי להקצאת המכסות אשר ייתן עדיפות ליבואנים אשר יציעו הפחתה במחיר לצרכן, וכן שינוי הנהלים הקיימים לחלוקת מכסות ייבוא במוצרי החלב, להגברת היעילות בתהליך החלוקה; הוקצו 65 מלש"ח מתקציב משרד החקלאות לטובת מענקי תמיכה והסתגלות של ענף הבקר לחלב; פורסם הליך תחרותי לחלוקת המכסות הוולונטריות לייבוא מוצרי חלב הפטורים ממכס, תוך מתן עדיפות ליבואנים אשר יוכלו להתחייב על מחיר נמוך יותר לצרכן; הפיקוח על המחירים הוגבר בין היתר על-ידי יישום החלטת ממשלה מס' 1898 אודות הפיקוח על המחירים, ותוקנו התקנות להגנת הצרכן (חובת גילוי מוצר מזון בפיקוח), כך שהוגדלה החשיפה של מצרך מזון בפיקוח; נקבעו מכסות לייבוא בשר טרי בפטור ממכס לשנת 2016, בהיקף של למעלה מ-7,000 טון; פורסם 'נוהל מפטמות' אשר קובע במסגרתו סיוע בגודל 45 מליון ₪ לענף; משרד החקלאות החל להעניק תמיכות ישירות לבוקרים, בהיקף של 24 מיליון ש"ח בשנה, בשנים 2014 עד 2021; לא גובשה חקיקה המחייבת חברות שיש לציבור אינטרס במידע על פעילותן והשפעתן על יוקר המחייה, ובכלל זה גם חברות בענף המזון, לפרסם מידע רלוונטי, ובכלל זה את הדו"חות הכספיים שלהן.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
אימוץ מסמך ההבנות שנחתם בין משרד האוצר,משרד החקלאות ופיתוח הכפר,התאחדות מגדלי בקר לחלב ומועצת החלב. מסמך זה למעשה מעגן הבטחה מצד המשרדים להביא לקבלתה של החלטת ממשלה חדשה, אשר תתקן את החלטת הממשלה מס' 5177 ושתנה את מתווה המכסים והמכסות הקבועים בהחלטה הקודמת. בין היתר הוסכם כי משרד האוצר יעביר למשרד החקלאות סך של 65 מלש"ח לתמיכה בענף הבקר לחלב, בפריסה ל-4 שנים.
מרכיב ההחלטה
המסמך מכיל סעיפים אשר עוגנו במסגרת החלטת ממשלה זו, כגון הקצאת תקציב של 65 מלש"ח לתמיכה בענף הבקר והחלב, הגברת התחרות והפחתת מחירים בענף החלב. יישום סעיפי ההחלטה מהווה אימוץ המסמך בפועל.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הטלת פרסום צו עדכני לשינוי צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, באופן שהמכסים והמכסות החלים בייבוא מוצרי החלב המפורטים בנספח להחלטה יעודכנו בהתאם למתווה המפורט בהחלטה.
מרכיב ההחלטה
פורסם צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 11) התשע"ד-2014, ובמסגרתו הוחלט על ביטול המכסים בתוך המכסות הוולנטריות שנקבעו במסגרת החלטת ממשלה מס׳ 5177, ויצירת הליך תחרותי להקצאת המכסות אשר ייתן עדיפות ליבואנים אשר יציעו הפחתה במחיר לצרכן, וכן שינוי הנהלים הקיימים לחלוקת מכסות ייבוא במוצרי החלב, להגברת היעילות בתהליך החלוקה.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הקצאת 65 מלש"ח מתקציב משרד החקלאות על-פני השנים 2014-2017, לטובת מענקי תמיכה והסתגלות של ענף הבקר לחלב
מרכיב ההחלטה
הוקצו 65 מלש"ח מתקציב משרד החקלאות כאמור.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
פרסום נהלי חלוקה חדשים של מכסות במוצרי חלב מיובאים במכס מופחת, כך שיקדמו באופן מיטבי שימוש במכסות אלו, בין היתר להגברת התחרות במשק או להפחתה ביוקר המחיה באמצעות הייבוא
מרכיב ההחלטה
פורסם במסגרת צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 11)- התשע"ד 2014, כמפורט לעיל, וכן על-ידי שינויי חקיקה נוספים כגון הסרת התקן המגביל ייבוא חלב סויה.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
פרסום הליך תחרותי ("קול קורא"), ע"י משרד הכלכלה, לחלוקת המכסות הוולונטריות לייבוא מוצרי חלב הפטורים ממכס, תוך מתן עדיפות ליבואנים אשר יוכלו להתחייב על מחיר נמוך יותר לצרכן
מרכיב ההחלטה
פורסם קול קורא במסגרת הליך תחרותי לייבוא מוצרי חלב במכס פטור, על-ידי מינהל התעשיות במשרד הכלכלה, בחודש נובמבר 2014. במסגרת ההליך, נדרשו המייבאים מוצרים במכסה הפטורה ממכס שהוקצתה להם לפי ההליך, להתחייב למחיר מקסימלי לצרכן ל100 גר' גבינה, תוך התחייבות ליבוא בכמות של בין 860 ל- 1430 טונות.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
פרסום מסלול לקידום התחרות בענף החלב,שמטרתו מיקסום כושר התחרות של מחלבות קטנות ובינוניות
מרכיב ההחלטה
הודעה על מסלול כאמור פורסמה במסגרת נהלי משרד הכלכלה (הוראת מנכ"ל) בחודש אפריל 2015. ההודעה התייחסה למשקיעים (תאגידים או יחידים) אשר מחזור מכירותיהם בתחום מוצרי החלב בישראל נמוכה מ-400 מליון ש"ח , ונקבע שיזכה למענק שיכול להגיע לגובה של 20% מההשקעות ההוניות של המפעל, ובלבד שעומד בתנאים שבהודעה כגון התחייבות לפעילות לתקופה העולה על 15 שנה, ופעילות בתחום איזורי הסיוע שהוגדרו מראש.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הבאת תקנות לוועדת הכלכלה לעניין ויסות וקליטת החלב, שמטרתן הבטחת תנאים שווים למחלבות השונות בקליטת וייבוא חלב
מרכיב ההחלטה
הובאו בפני ועדת הכלכלה תקנות תכנון משק החלב (מדיניות הפיתוח לשנת 2016 בענף הבקר) (הוראת שעה), התשע"ו- 2016. הוראת השעה קבעה יחס קבוע של חלוקת המכסות בין יצרנים "שיתופיים" (המהווה קיבוץ או מושב) לבין שאר היצרנים ("יצרן מושבי"). כמו-כן, הוגדרה מנת מכסות ליצרנים לפי השתייכותם לאיזורי עדיפות לאומית.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הגברת יידוע ציבור הצרכנים בדבר המוצרים בפיקוח מחירים ומיקומם,לרבות באמצעות ייעול האכיפה,ועדכון התקנות להגנת הצרכן- באחריות שר הכלכלה.
מרכיב ההחלטה
הפיקוח על המחירים הוגבר בין היתר ע"י יישום החלטת ממשלה מס' 1898 אודות הפיקוח על המחירים שכללה גם פרסום של רשימת מחירי המוצרים ברשתות המזון הגדולות באתר האינטרנט של הרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן, ובכך קידמה את שקיפות המחירים. כמו-כן, ביולי 2016 תוקנו התקנות להגנת הצרכן (חובת גילוי מוצר מזון בפיקוח), כך שהוגדלה החשיפה של מצרך מזון בפיקוח. התקנות קבעו בין היתר כי על יצרנים להקצות שטחי מכירה ייעודים למוצרים בפיקוח , אשר יש להקצותם במקום מסומן ובולט לעין.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
שר האוצר יפרסם הוראת שעה לגבי צו עדכני לתעריף המכס על עגלים חיים, כך שהמכס על עגלים חיים ישונה לרמת פטור.
מרכיב ההחלטה
יושם במסגרת תקציב המדינה לשנת 2015 (תקציב משרד החקלאות).
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
קביעת מכסה וולונטרית לייבוא בשר בקר טרי בפטור ממכס
מרכיב ההחלטה
בהצעת תקציב המדינה לשנת 2015 נכתב כי ישנה כוונה להגדיל את המכסות הפטורות ממכס לייבוא בשר בקר טרי. בנוסף, נקבעו מכסות לייבוא בשר טרי בפטור ממכס לשנת 2016, בהיקף של למעלה מ-7,000 טון. בנוסף, בהסכם שנחתם בין ארגון מגדלי הבקר למרעה לבין משרד החקלאות בפסטמבר 2016, הממשלה תגדיל את התמיכה שלה במגדלי הבקר למרעה ב-70 מיליון שקל ל-5 שנים, בין השנים 2017-2021. אלה יתווספו ל-115 מיליון השקלים שהממשלה מעבירה למגדלים כתמיכה שנתית (23 מיליון שקל מדי שנה(. אם ההסכם ייכנס לתוקף, המשמעות היא כי החל משנת 2019 יהיה יבוא של בשר טרי ללא הגבלה עם מכס של 12% בלבד.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
קביעת מענקי הסתגלות לענף הבקר לבשר בגובה 45 מליון ש"ח
מרכיב ההחלטה
בפברואר 2015 פורסם 'נוהל מפטמות' אשר קובע במסגרתו סיוע בגודל 45 מליון ₪ לענף.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הקצאת תמיכה שנתית בסך של 24 מליון ש"ח לתמיכה בענף רעיית הבקר
מרכיב ההחלטה
משרד החקלאות החל להעניק תמיכות ישירות לבוקרים, בהיקף של 24 מיליון ש"ח בשנה, בשנים 2014 עד 2021.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הקצאת 1.5 מלש"ח לטובת שיווק ומיתוג מכירת הבשר הטר
מרכיב ההחלטה
הסכום הנ"ל לא הוקצה, אך נחתם הסכם בין משרד החקלאות למועצת החלב שמטרתו קידום שיווק ומיתוג מכירת בשר טרי.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הוצאת תקנות על-ידי משרד הבריאות, המורות על חובת סימון בשר מופשר, תנאי מכירתו ותנאי הטיפול בו.
מרכיב ההחלטה
חובת הסימון והטיפול בבשר מופשר פורסמה בחוזר ראש שירותי בריאות הציבור של משרד הבריאות, וכן בחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון)-סע' 9(ה), שנועד להסדיר את אחריותם של יצרני ויבואני מזון ואת הפיקוח עליו על-מנת להבטיח אספקת מזון ברמת איכות נאותה, וכן לקבוע אמות מידה לאיכות, תקינות ובטיחות המזון בישראל, לפי הסטנדרטים המקובלים במדינות המפותחות ובתקנים הבינלאומיים.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
גיבוש חקיקה המחייבת חברות שיש לציבור אינטרס במידע על פעילותן והשפעתן על יוקר המחייה, ובכלל זה גם חברות בענף המזון, לפרסם מידע רלוונטי, ובכלל זה את הדו"חות הכספיים שלהן
מרכיב ההחלטה
לא גובשה חקיקה כאמור.
סטטוס היישום
לא יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים