דו"ח מעקב – העמדת ערוץ תקשורת מקוון לציבור לפנייה אל הממשלה כחלופה לפקסימיליה

על בסיס החלטת ממשלה מס' 1008 מיום 17.1.2016

מה הוחלט?

כפועל יוצא של מיזם "ישראל דיגיטלית", בשיתוף "ממשל זמין" ויחדת התקשוב הממשלתית, עברה בינואר ,2016 במסגרת הממשלה ה־,34 החלטת הממשלה מס' 1008 שעניינה "העמדת ערוץ תקשורת מקוון לציבור לפנייה אל הממשלה כחלופה לפקסימיליה".

החלטת הממשלה ,1008 שקדם לה ניסוי פיילוט של משרד המשפטים, קבעה שני צעדי ייעול מנהלתיים: כל משרדי הממשלה ויחידות הסמך (רשויות מקצועיות הפועלות תחת משרדים ממשלתיים — למשל בתי חולים הכפופים למשרד הבריאות, הרשות הממשלתית למים וביוב הכפופה למשרד התשתיות, או רשות האוכלוסין וההגירה הכפופה למשרד הפנים) יאפשרו פנייה בדוא"ל בכל נושא לגביו מתאפשרת הסדרה בפקס. נקבע בהחלטה כי תהליך המעבר מפקסים לערוצים דיגיטאליים, בכל משרד, יבוקר על ידי בעל תפקיד שיופקד על כך.

מה קורה עם זה?

על אף היישום המוצלח של יצירת הכלים הדיגיטליים לפניות ביורוקרטיות, עולה כי לא בהכרח הוטמע שימוש יעיל
בהן, כך שפניות דוא"ל רבות לא נענות. מסקנה זו עלתה מממצאי הבדיקה שערך צוות לשכתה של חברת הכנסת
סתיו שפיר, ונדונה במסגרת הדיון המשותף לוועדת המדע והטכנולוגיה ולוועדת השקיפות, שהתקיים ב־14.6.2016.

בנוסף עולה כי לא כל שירותי הגשת המסמכים המתאפשרים בדרך פקס, קודמו גם בצורה דיגיטלית. כאמור,
דוגמה לכך היא היחידה למבקשי מקלט, שכלל ההליכים בה מנוהלים או בהגעה פיזית או בדרך פקס, בניגוד
להוראות החלטת הממשלה.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
הקמת ערוצים דיגיטליים לפניית האזרח אל שירותי הממשל, בכל עניין שבו מתאפשרת פנייה באמצעות פקס.
מרכיב ההחלטה
רוב הרשויות בחרו לספק תיבות לפנייה אזרחית בדוא"ל, והיתר מאפשרות פנייה באמצעות טופס מקוון באתר אינטרנט. עם זאת, לא כל השירותים שניתן לקבל בפקס מסופקים באותן כתובות מייל.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
פרסום ערוצי ההתקשרות החדשים לצד כל פרסום של פקס לשירותי האזרח תוך שלושה חודשים וכן באתר האחוד.
מרכיב ההחלטה
הערוצים הדיגיטליים השונים — תיבות לפנייה במייל או טפסים מקוונים באתרי הרשויות — מפורטים באתרי השירותים ורוכזו גם באתר האחוד gov.il.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
קביעת גורם מנהלתי בכל רשות/יחידה כאיש קשר לצורך יישום ההחלטה.
מרכיב ההחלטה
בוצע בהתאם להנחיית ראש רשות התקשוב הממשלתי מה־17.2.2016.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
בחינת יישום ההחלטה בקרב התאגידים הממשלתיים והחברות הממשלתיות.
מרכיב ההחלטה
נמצא כי רובן המכריע של החברות הממשלתיות מחזיקות בפלטפורמה דיגיטלית לפניות הציבור.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
בחינת יישום ההחלטה בקרב הרשויות המקומיות.
מרכיב ההחלטה
בהתאם לחוק, כל העיריות מתחזקות אתרי אינטרנט דרכם יכול הציבור לפנות בערוצים דיגיטליים.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
יישום ההחלטה גם במשטרת ישראל, בתוך חצי שנה מקבלתה.
מרכיב ההחלטה
אתר המשטרה הונגש.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
גיבוש המלצות בדבר האפשרויות למתן מענה לפניות האזרחים באותו ערוץ דיגיטלי דרכו נעשו הפניות.
מרכיב ההחלטה
ההמלצות גובשו והוגשו באיחור בחודש ספטמבר 2016.
סטטוס היישום
יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים