עיקרי המלצות הצוות המקצועי לבחינת תקופתית של מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי בישראל

על בסיס החלטת ממשלה 4442 מיום 06.01.2019

מה הוחלט?

החלטת ממשלה מספר 4442 התקבלה בתאריך 06.01.19. עניינה של החלטה זו הוא "אימוץ עיקרי המלצות הצוות
המקצועי לבחינה תקופתית של המלצות הוועדה לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי בישראל ותיקון
החלטת ממשלה". מטרת ההחלטה היא לעודד את פיתוחו של משק הגז הטבעי בישראל, בפרט את פיתוחם של מאגרים
קטנים ובינוניים.

ההחלטה מעדכנת החלטות הממשלה קודמות הקובעות את כמויות הגז הטבעי שיש להבטיח למשק המקומי, או
הכמויות המותרות לייצוא וסחר משני שעשוי להיות מופנה לייצוא. כמו כן, בהחלטה מצויין כי יש לקיים בחינה של
אמצעים אשר יעודדו את פיתוחם של שדות גז נוספים ואת חיבורם של שדות אלו למשק המקומי. זאת, על בסיס
מסקנות הצוות המקצועי לבחינה תקופתית של מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי בישראל כפי שאומצה
בהחלטת ממשלה מספר 442.

מה קורה עם זה?

מתמונת יישום סעיפי ההחלטה עולה כי סעיפים רבים שדרשו פעולה אקטיבית טרם מומשו. ייתכן כי לוחות זמנים
חלקיים המצוינים בהחלטה פגעו במימוש ההחלטה, והובילו לתפוקות נמוכות בביצועה. במקביל לעיכובים אלו,
נראה כי סדרי העדיפויות של הנהלת משרד האנרגיה השתנו ושרת האנרגיה, קארין אלהרר, החליטה שלא להמשיך
את מדיניות של קודמיה בתחום זה. כתוצאה מכך, החלטה זו נזנחה ויישומה לא הושלם.

סטטוס היישום של ההחלטה מראה כי שלושה מהסעיפים לא יושמו כלל (37.5%), ארבעה סעיפים יושמו (50%) וסעיף
אחד הוא ליישום עתידי (12.5%). בהקשר זה בולטת העובדה שהסעיפים שיושמו הם עדכון של החלטת ממשלה קודמת
בנושא משק הגז. כך, למעשה, כל הסעיפים הדורשים פעילות נוספת לא יושמו כלל.

 

 

לקריאת הדו"ח המוניטור- ינואר 2022 לחצו כאן

לכתבה בדו"ח המוניטור ב-"גלובס"

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
עדכון החלטה קודמת — הבטחת יתירות גז עתידיות למשק המקומי ב־25 השנים הקרובות, בהתאם לבחינה של צרכי המשק.
מרכיב ההחלטה
נעשתה בחינה אשר הגדירה יתירות גז עתידיות למשק ובהתאם לכך בוטל הסכם החזקת האוניה המגזזת באופן קבוע (ראה סעיף 2).
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
להטיל על מנהל רשות הגז לבחון את הצורך בהארכת ההסכם עם האוניה מקשרת, המקלה על תהליך הפקת הגז, ולהגיש את המלצתו עד 31.12.2021.
מרכיב ההחלטה
הצוות המקצועי לבחינת הגבלות הייצוא הוקם, אולם דו"ח ההמלצות טרם התפרסם לציבור. הוחלט להפסיק את ההתקשרות עם האוניה המגזזת בשנת 2022.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
גיבוש עקרונות רגולציה עבור מכירה של גז טבעי לצרכנים במשק המקומי שעתידים להפנות את הגז לייצוא באמצעות מוצרי המשך המופקים מגז.
מרכיב ההחלטה
מסקנות הצוות גובשו ופרסמו במרץ ,2020 אך החלטת ממשלה בנדון לא עברה.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
ליזום תיקוני אסדרה עבור סחר משני בגז טבעי שעשוי להיות מופנה לייצוא, וכן להגביל את כמות הגז הטבעי המופנה לייצוא.
מרכיב ההחלטה
הנושא זכה להתייחסות ובחינה בכמה מקרים אולם לא עוגן באופן רשמי. משרד האנרגיה טוען כי הוא מגבש בימים אלו טיוטת תקנות על מנת לאפשר ייצוא גז טבעי במסגרת הסחר המשני.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
עדכון החלטה קודמת — קביעת חובת חיבור של שדות גז, שיתגלו בעתיד, בהתאם למפורט בסעיף ולפי גודלו של השדה. א. שדות שיתגלו וכמות הגז בהם תעלה על BCM200 יחויבו בחיבור למשק המקומי. ב. שדות גז בהם כמות גדולה מ־BCM50 אך קטנה מ־BCM200 יחויבו בחיבור למשק המקומי, אך יוכלו לקבל פטור לפי שיקול דעתו של הממונה לענייני נפט. ג. שדות עם כמות קטנה מ־BCM50 לא יחויבו בחיבור למשק המקומי.
מרכיב ההחלטה
דו"ח המלצות שפורסם ביולי 2021, מעדכן מעט את התנאים עבור שדות בינוניים ולא ברור האם מחליף באופן רשמי את ההנחיות שמצוינות בהחלטה.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
בחינה של השתתפות המדינה בהקמת מכלול ימי נוסף, הכולל תחנת קליטה וחיבור ימי לחוף, בהתאם לפעילות שהתפתחה במרחב הימי הדרומי של ישראל. וכן לבחינה של אמצעים נוספים לעידוד מיצוי פוטנציאל הרווחה הכלכלית הנובע משדות הגז הטבעי. בין היתר ע"י עידוד של חיבור למשק הישראלי שדות גז שטרם חוברו או לא היו מחויבים בכך.
מרכיב ההחלטה
לפי משרד האנרגיה, על אף שניתנו זיכיונות לחיפוש גז טבעי באזור הדרומי, הדבר לא נעשה ולכן בחינה של הקמת מכלול ימי נוסף אינה רלוונטית.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
עדכון החלטה קודמת — קביעת חובת אספקה לתגליות גז עתידיות בהתאם לגודל השדה.
מרכיב ההחלטה
הסעיף מעדכן את החלטת ממשלה 442 ללא צורך בצעדים נוספים.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
בחינה עתידית של החלטה זו, ועריכת שינויים לפי הצורך, חמש שנים מיום קבלת ההחלטה (ינואר 2024).
מרכיב ההחלטה
-
סטטוס היישום

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים